Senat. Nowe kierunki

Podczas kwietniowego posiedzenia Senatu UWM (29.04) omówiono m.in. zmiany w ofercie kształcenia od roku akademickiego 2015/2016. Swoje programy rozwojowe przedstawiły kolejne 4 wydziały.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM wręczył gratulacje nowym profesorom belwederskim. Do tego grona dołączyli: prof. Norbert Kasparek, prof. Krystyna Demska-Zakęś, prof. Stanisław Sienkiewicz, prof. Anna Wójcik oraz prof. Jerzy Gielecki.

Rektor poinformował również, ze Wydział Nauk o Środowisku otrzymał uprawnienia do doktoryzowania na kierunku inżynieria środowiska.

Dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju przedstawił podział dotacji podstawowej na rok 2014. W tym roku wyniesie ona 211,5 mln zł. Przy założeniu, że w następnych miesiącach Uczelnia otrzyma dodatkowe transze dotacji na poziomie roku ubiegłego, jest to ok. pół miliona złotych mniej niż przed rokiem. Bez tego byłoby to ok. 4,5 mln zł mniej. Prorektor przedstawił analizę udziału poszczególnych wydziałów w dotacji.

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył spraw kadrowych. Senat podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa profesorowi Jerzemu Buzkowi, premierowi Rządu RP w latach 1997-2001 i przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Decyzję swą motywował m.in. tym, że prof. J. Buzek ma nieocenione zasługi w procesie tworzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i jego rozwoju.

Senat jednomyślnie przyjął uchwałę dotyczącą przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego". Osoby nominowane do odznaczeń przedstawił prof. Grzegorz Białuński, prorektor ds. kadr.

Za wybitne osiągnięcia naukowe oraz dotychczasowy wkład w rozwój naukowy Uniwersytetu Senat UWM postanowił przyznać w tym roku Statuetkę Nicolaus Copernicus prof. Janowi Jankowskiemu.

Podczas kwietniowego posiedzenia Senat zajął się również sprawami dydaktycznymi. Głos zabrał dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, prorektor ds. kształcenia. Przedstawił zmiany w ofercie kształcenia od roku akademickiego 2015/2016. Zmiany dotyczyły utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia na UWM. Nowe zakresy kształcenia zgłosiły: Wydział Nauki o Żywności – kierunek o nazwie broker innowacji w przemyśle spożywczym (studia stacjonarne I stopnia) oraz Wydział Humanistyczny – kierunek wojskoznawstwo (studia stacjonarne I stopnia). Ponadto zmiany dotyczą utworzenia studiów II stopnia na kierunkach: biotechnologia (w wymiarze trzysemestralnym), pedagogika specjalna (w wymiarze czterosemestralnym) oraz turystyka i rekreacja (w wymiarze czterosemestralnym). Likwidacji ulegną studia niestacjonarne na takich kierunkach jak: filologia polska (I stopnia), historia (I i II stopnia), ochrona środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku (II stopnia), pielęgniarstwo (I stopnia), ratownictwo medyczne (I stopnia), socjologia (I stopnia), towaroznawstwo (I stopnia). Senat uchwałę przyjął przy jednym głosie wstrzymującym się.

Podjęto również decyzję dotyczącą limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2014/2015.

Kolejne 4 uchwały, które Senat uchwalił jednomyślnie zaprezentował prof. Janusz Piechocki, prorektor ds. studenckich. Pierwsza dotyczyła ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015. UWM planuje przyjąć łącznie ok. 9,5 tys. studentów, w tym 7 tys. na studia stacjonarne i 2,5 tys. na studia niestacjonarne. Kolejne 2 uchwały dotyczyły zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w 2015 r. Senat uchwalił także regulamin studiów UWM.

Głos zabrał również prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki. Senat wyraził zgodę m.in. na zawarcie porozumienia między UWM a Instytutem Humanistycznym Północnego (Arktycznego) Uniwersytetu Federalnego im. M. W. Łomonosowa, Uniwersytetem im. Justusa Liebiga w Giessen, Uralskim Uniwersytetem Federalnym im. pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, a także Koncernem DuPont z Niemiec. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Następna część posiedzenia Senatu dotyczyła programów rozwojowych kolejnych 4 wydziałów – Matematyki i Informatyki, Nauk Technicznych, Nauk Ekonomicznych oraz Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku. Dziekani omówili słabe i mocne strony oraz cele strategiczne.

Na zakończenie Miłosz Sobina, przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego przedstawił plan zbliżającej się Kortowiady i zaprosił wszystkich do udziału w niej.

Sylwia Zadworna

w kategorii