Seminarium popularnonaukowe w rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza

Z okazji jubileusz KOP zapraszamy na seminarium popularnonaukowe pt. Żołnierze polskich formacji granicznych w XX wieku. W 95 rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza.

Seminarium odbędzie się 20 listopada 2019 r. w godz. 11:15 - 13:15 w sali posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UWM. Na seminarium wysłuchamy wykładów i referatów przybliżających dzieje polskich formacji granicznych XX wieku. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Studiów Strategicznych i Wojskoznawstwa Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Naukowe Koło Historyków Wojskowości i Koło Naukowe Bezpieczeństwa.

95 lat temu, 12 września 1924 r., rozkazem Ministra Spraw Wojskowych generała Władysława Sikorskiego powołana została do istnienia wojskowa formacja graniczna czasu pokoju Korpus Ochrony Pogranicza, której II Rzeczpospolita Polska wiele zawdzięcza. Żołnierze KOP przez okres 15 lat strzegli pogranicza Polski na granicy z ZSRR, Litwą, Łotwą oraz częściowo z Prusami Wschodnimi, Rumunią oraz Węgrami. Korpus zapisał się chlubnie na kartach historii oręża polskiego. Stał nie tylko na straży ochrony granicy państwa i porządku publicznego, ale też prowadził działalność kulturalną i oświatową oraz udzielał ludności pogranicza szerokiej pomocy medycznej i weterynaryjnej.

Przypadająca 95 rocznica powołania KOP daje okazję do podjęcia wysiłków naukowych mających popularyzować oraz poszerzać stan wiedzy w środowisku akademickim na temat innych polskich formacji stojących na straży polskich granic w XX wieku. Na pewno do nich należy Straż Graniczna II Rzeczypospolitej czy Wojska Ochrony Pogranicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które również zapisały kartę w dziejach polskiego oręża. Dziedzictwo tych formacji jest częścią naszej wspólnej historii.

Dziś spadkobierczynią najlepszych tradycji polskich formacji granicznych jest Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej, której funkcjonariusze z dumą przywołują etos swych poprzedników oraz utrwalają pamięć w społeczeństwie o obrońcach polskich granic. Przekazywana jest nie tylko wiedza historyczna, ale i wartości takie jak: patriotyzm, honor, odwaga, walka i męstwo żołnierzy.

Okrągła rocznica powstania KOP jest również sprzyjającą okolicznością na uściślenie współpracy między Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej w Kętrzynie a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Współpraca obejmuje pomoc Straży Granicznej w dziedzinie edukacji studentów z kierunku wojskoznwastwa i bezpieczeństwa wewnętrznego, realizacji praktyk studenckich w jednostkach SG oraz prowadzenia badań archiwalnych w celu popularyzacji wiedzy o formacjach granicznych.

 

w kategorii