Rektorzy apelują do Sejmu i rządu

rektorzy w sali obrad
Zwiększenia nakładów na naukę do 1% PKB domagają się rektorzy polskich szkół wyższych. Apel w tej sprawie do posłów i rządu polskiego wystosowali z Olsztyna.

Ponad 70 rektorów większości polskich szkół wyższych uczestniczyło w zgromadzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które 31 maja odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Podczas zgromadzenia przewodniczący KRASP zadał sprawozdanie z działalności konferencji w 2018 r. i przekazał członkom informacje dotyczące bieżącej aktywności jego zarządu. Prof. Zbigniew Błoski - dyrektor Narodowego Centrum Nauki zapoznał rektorów z nowym programem NCN – Preludium Bis. Rektorzy poznali ponadto aplikację Lupa do wspomagania organizacji imprez masowych oraz inne nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające zarzadzanie uczelniami.

Obrady zarówno prezydium KRASP, które zebralo się dzień wcześniej, jak i zgromadzenie plenarne zdominowały jednak 2 tematy: różnego rodzaju wątpliwości związane z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zwanej powszechnie ustawą 2.0. Drugi temat to finasowanie polskiej nauki. Rektorzy polskich szkół wyższych są bardzo zaniepokojeni wysokością nakładów państwa na naukę planowanych na najbliższe lata. Wyraz tego zaniepokojenia zawarli w apelu do Sejmu i rządu.

Z satysfakcją przyjęliśmy dotychczasowe działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rządu RP, które doprowadziły do zwiększenia środków finansowych w obu tych sektorach - piszą w apelu.

Nie są one jednak wystarczające i jest to tylko pierwszy element dłuższego marszu, którego celem powinno być finalne zwiększenie nakładów budżetowych na naukę do poziomu, co najmniej 1% PKB, z aktualnego, kompromitującego Polskę i nasze ambicje, poziomu 0,44% PKB, sytuującego nas w ogonie państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ustawa 2.0, w art. 383, ustaliła regułę, która określa waloryzowanie corocznie środków planowanych w budżecie państwa na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki o wskaźnik 1.25 w roku 2019 i jego wzrost, co rok o 0.1. Respektowanie przyjętych w Ustawie 2.0 regulacji dotyczących reguły waloryzacyjnej jest koniecznym minimalnym warunkiem prowadzącym do powodzenia przygotowywanych reform szkolnictwa wyższego i nauki. W konsekwencji również warunkiem koniecznym powodzenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W kontekście powyższych uwarunkowań z ogromnym zaskoczeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy regulację zawartą w zaakceptowanym w kwietniu br. przez Radę Ministrów Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022, która mówi o „konieczności przesunięcia w czasie ścieżek wydatków w niektórych ustawach sektorowych”.

Taka regulacja, bez dodatkowej specyfikacji, doprowadziłaby do złamania nie tylko przytoczonej w Ustawie 2.0 reguły waloryzacyjnej, powodując niezrealizowanie celów reformy szkolnictwa wyższego i nauki, a w konsekwencji do fiaska Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prowadziłaby także, łamiąc zawartą ze środowiskiem umowę społeczną, do utraty zaufania do Rządu RP środowiska akademickiego i szerokich kręgów społecznych z nim związanych.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwraca się zatem do Sejmu RP i Rządu RP z apelem, aby przewidywana w Planie Konwergencji możliwość blokowania lub przesuwania w czasie sztywnych wydatków Państwa nie odnosiła się do środków finansowych krytycznie niezbędnych dla powodzenia wdrożenia działań przewidzianych w Ustawie 2.0.- czytamy w apelu.

Dzień wcześniej Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego na posiedzeniu plenum KRSP powiedział.

- Bez zapewniania minimalnego wzrostu finansowania ustawa 2.0 na pewno się nie powiedzie. Dlatego proszę KRASP o wsparcie moich działań w sprawie zwiększenia finansowania.