Przedstawiciel UWM w zespole monitorującym program wyrównywania szans

Mateusz Dampc
W zespole koordynującym działania dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy w naszym regionie znalazł się Mateusz Dampc, uniwersytecki rzecznik ds. równości szans.

Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2026 funkcjonuje od marca. Jest to wynik współpracy samorządu województwa z wieloma partnerami społecznymi. Decyzją marszałka w skład zespołu monitorującego realizację programu wszedł Mateusz Dampc, rzecznik ds. równości szans na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

- Chciałbym, aby współpraca pomiędzy uczelnią a innymi organizacjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami, które funkcjonują na terenie naszego województwa zacieśniła się. Zależy mi również na zintensyfikowaniu działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami, gdyż edukacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa demokratycznego. Będziemy wspólnie wypracowywać takie rozwiązania, które zapewnią równe szanse każdemu człowiekowi w dostępie do edukacji wysokiej jakości oraz zmniejszą istniejące nierówności poprzez eliminowanie dyskryminujących praw, polityk i praktyk. Zamierzam też promować odpowiednią legislację, politykę i działania w tej dziedzinie – deklaruje Mateusz Dampc.

Głównym założeniem programu jest tworzenie warunków do samodzielnego i niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami, jako pełnoprawnych członków społeczności regionu, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i potrzeb. Jako cel strategiczny określono umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami korzystania w pełni, na równych prawach z innymi obywatelami z przysługujących im praw i ich uczestniczenie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Jak podkreśla uniwersytecki rzecznik ds. równości szans, program będzie systematycznie monitorowany, co umożliwi bieżącą analizę realizacji zadań i osiąganych efektów. Opracowywane będą również raporty przedstawiające stan wdrażania przyjętych założeń.

- Program finansowany będzie z różnych źródeł, m.in. środki będą pochodzić z budżetów samorządów: województwa, powiatów i gmin; Europejskiego Funduszu Społecznego; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dołożą się również policja, kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W każdym bądź razie będą to bardzo duże nakłady finansowe - informuje M. Dampc.

Mateusz Dampc pełni funkcję uniwersyteckiego rzecznika ds. równości szans od ponad roku. Co zrealizował w ciągu ostatnich 6 miesięcy?

  • Na UWM obowiązuje zaktualizowana Procedura przeciwdziałania dyskryminacji, zasady korzystania ze wsparcia Rzecznika ds. Równości Szans oraz zasady działania Komisji ds. Równości Szans na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 83/2021 Rektora UWM w Olsztynie z 7 września 2021 roku,
  • Zgodnie z decyzją rektora od 1 października pierwszy raz w historii Uniwersytetu rozpocznie swoją działalność Komisja ds. Równości Szans, która będzie wspierać rzecznika,
  • Aktualnie u rzecznika toczą się 2 postępowania związane z podejrzeniem praktyk dyskryminacyjnych (jedno zgłoszenie dotyczy relacji pracownik-pracownik, drugie natomiast dotyczy relacji wykładowca-student),
  • We wrześniu zapoczątkowano cykl autorskich szkoleń dla wszystkich pracowników Uniwersytetu pod nazwą: Przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym w środowisku akademickim - dobre praktyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pierwsze spotkanie odbyło się na Wydziale Biologii i Biotechnologii.
  • Rzecznik współpracuje z Uniwersyteckim Centrum Wsparcia, w którego skład wchodzi m.in. Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji "Empatia.
  • We wrześniu rzecznik uczestniczył dwudniowym VI Forum pełnomocników ds. osób z niepełnosprawnościami na UAM w Poznaniu,
  • W październiku uczestniczył w wyjeździe szkoleniowym w programie Erasmus+ na Universytecie de Huelva w Hiszpanii,
  • Aktualnie rzecznik, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (RPK) oraz Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej rozpoczęły prace nad przygotowaniem Planu równości płci dla UWM). Wkrótce zostanie powołany 3-osobowy zespół roboczy spośród pracowników UWM. Wdrożenie Planu równości płci planowane jest w najbliższym roku akademickim,
  • Planowane jest również tworzenie UWM jako szkoły wyższej przyjaznej studiującym osobom transeksualnym, m.in. poprzez stworzenie tzw. nakładki na systemy informatyczne (m.in. USOSweb, MS Teams). Działania podejmowane są przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Wrocławskim, przy wsparciu dr hab. Sławomira Przybylińskiego, prof. UWM - prorektora ds. studenckich.

opr. mah