Profesor z UWM w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Prof. Michał Wojciechowski z Katedry Teologii Biblijnej UWM został powołany do Rady ‪Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Nowy skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) ogłosił 18 kwietnia Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Radę stanowi 12 naukowców – historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów. Przewodniczącym rady został prof. Włodzimierz Bolecki, historyk i teoretyk literatury z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Prof. M. Wojciechowski jest profesorem teologii, kieruje Katedrą Teologii Biblijnej na Wydziale Teologii UWM. Jego badania naukowe dotyczą głównie Biblii, kultury greckiej epoki hellenistycznej, starożytnego judaizmu, współczesnego chrześcijaństwa, etyki w gospodarce i polityce.

- Będziemy pracować nie tylko nad recenzowaniem i opiniowaniem wniosków, ale również nad koncepcjami nowych konkursów badawczych. Potrzebny jest długofalowy program rozwoju humanistyki. Chcę zwrócić uwagę rady np. na dorobek polskiej emigracji, moim zdaniem zbyt mało udokumentowany i zbadany. Warto także moim zdaniem promować badania nad kształceniem humanistycznym, wydaje się, że w Polsce takich badań brakuje – mówi prof. Michał Wojciechowski.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki od tego roku działa w zmienionej formule. Składa się z 2 modułów: Dziedzictwo narodowe oraz Uniwersalia. Moduł Dziedzictwo narodowe umożliwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych, które będą miały szczególne znaczenie dla polskiej humanistyki. Przedsięwzięcia muszą trwać co najmniej 5 lat, a ich minimalna wartość to 500 tys. zł.

W module Uniwersalia nacisk położony zostanie na działalność translatorską oraz wydawniczą – zarówno w przypadku czasopism oraz publikacji zwartych.

W radzie znaleźli się: prof. Włodzimierz Bolecki, prof. Maria Dzielska, prof. Andrzej Nowak, prof. Violetta Wróblewska, prof. Michał Wojciechowski, prof. Kazimierz Ożóg, ks. prof. Józef Marecki, prof. Małgorzata Adamczyk-Garbowska, prof. Tadeusz Szubka, prof. Marek Cichocki, prof. Joanna Sosnowska i prof. Tomasz Jasiński. Członkowie rady otrzymali nominację na 4 lata.

opr. mah

na zdj. prof. Michał Wojciechowski pierwszy z lewej

fot. Radio Olsztyn

w kategorii