Politologia na UWM atrakcyjna dla studentów z Ukrainy

egzamin z języka polskiego
Grupa studentów z Ukrainy rozpocznie studia na politologii na naszej uczelni. Jest to pokłosie umowy między UWM a Uniwersytetem Narodowym Politechnika Lwowska we Lwowie.

Studenci z Ukrainy będą studiować jeden rok w Polsce i uzyskają dyplom ukończenia studiów magisterskich. Pozostałą część wspólnego programu (w tym pierwszy rok studiów magisterskich) zrealizują w swojej macierzystej uczelni. Taka sama procedura dotyczy naszych studentów, którzy zdecydują się na udział w programie. Praktyki studenckie odbędą w departamentach Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki temu, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskają możliwość rozwinięcia kompetencji oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Rozpoczęcie studiów poprzedził test ze znajomości języka polskiego, który przyszli adepci politologii zdawali 27 września w Centrum kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Wydziale Humanistycznym UWM.

- Chcemy sprawdzić ich poziom znajomości języka polskiego jako obcego. Test składa się z 5 części i sprawdzi umiejętność mówienia – poprosimy, aby opowiedzieli o sobie, znajomość gramatyki, rozumienia tekstów czytanych, rozumienia ze słuchu i ostatnia część – pisanie na jeden z 3 tematów do wyboru. Myślę, że nie będzie to bardzo straszne – mówi dr Maria Rółkowska z komisji egzaminującej.

Wśród zdających są Anastazja i Bohdana, studentki politechniki lwowskiej.

- Myślimy, że studiowanie tu to będzie dobre ciekawe doświadczenie; chciałyśmy zobaczyć, jak to będzie. Trochę trudno nam mówić po polsku ale będziemy się starać – zapewniają.

Podstawą współpracy jest porozumienie w sprawie realizacji wspólnych studiów podpisane w czerwcu 2017 roku przez rektora prof. Ryszarda Góreckiego oraz ze strony ukraińskiej rektora prof. dr. hab. Yurija Bobalo.

Główną inicjatorką współpracy oraz koordynatorką umowy ze strony naszego Uniwersytetu jest dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM, zaś ze strony ukraińskiej prof. Jarina Turczyn, dyrektorka Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych. Natomiast prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski sprawuje opiekę merytoryczną nad kluczowymi kwestiami związanymi ze współpracą naukową oraz dydaktyczną. Prof. T. Astramowicz-Leyk podczas swoich pobytów we Lwowie kilkakrotnie spotkała się ze studentami i wykładowcami Lwowskiej Politechniki, prezentując walory studiowania na UWM, a także miasto i region. Przedstawiła też sytuację mniejszości ukraińskiej w województwie warmińsko-mazurskim (największe skupisko tej mniejszości w Polsce zamieszkuje nasz region).

 - Wieloletnia współpraca naukowa zaowocowała wspólnym programem studiów, który przynosi korzyści obu stronom i otwiera ciekawe perspektywy przed młodymi ludźmi z Polski Ukrainy. Porozumienie to przyczynia się bowiem do umiędzynarodowienia naszego Uniwersytetu, zaś studenci z Ukrainy zyskują istotne doświadczenie oraz dyplom uznawany w Unii Europejskiej – twierdzi prof. Teresa Astramowicz-Leyk.

Prof. T. Astramowicz-Leyk koordynuje także współpracę z Uniwersytetem im. Ivana Franki we Lwowie. Trwają wstępne rozmowy mające na celu zweryfikowanie możliwości podpisania umowy o wspólnym kształceniu studentów także z tego Uniwersytetu.

Promocji naszego regionu i UWM we Lwowie służą także organizowane przez partnerów umowy corocznie od 2015 roku polsko-ukraińskie fora naukowe.

mh, mah