Pół wieku olsztyńskiej pedagogiki

Gdziekolwiek jest człowiek, tam jest powód do dobra. Ten cytat z pism Seneki Młodszego był przesłaniem jubileuszu 50-lecia olsztyńskiej pedagogiki.

Uniwersytet Warmińsko Mazurski jubileusz 50-lecia istnienia pedagogiki, a więc akademickiego kształcenia pedagogicznego, budowania naukowego dorobku i tworzenia środowiska pedagogów świętował 12 września. Jubileuszowi towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa pt. „(Re)konstrukcje pedagogiki akademickiej - troski, nadzieje, perspektywy”. Gospodarzem i organizatorem wydarzenia był Wydział Nauk Społecznych, zaś jego partnerem – samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Wydarzeniu patronowali, wraz z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN oraz Polskim Towarzystwem Pedagogicznym, członkowie komitetu honorowego: prof. Ryszard Górecki - rektor UWM, Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Piotr Grzymowicz - prezydent Olsztyna.

Na uroczystość i konferencję przybyło ok. 300 gości z Olsztyna i z całej Polski. Obecne były władze Uniwersytetu: dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM - prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM - prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju i dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM - prorektor ds. kadr, a także władze regionu i miasta: Sylwia Jaskulska - członek zarządu województwa oraz Ewa Kaliszuk - wiceprezydent Olsztyna. W uroczystości wzięli udział rektorzy, dziekani i prodziekani 21 wydziałów pedagogicznych z całej Polski – od Wrocławia, Poznania i Lublina po Szczecin, Warszawę, Toruń i Białystok oraz 12 dziekanów i prodziekanów z UWM, władze: Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN wraz z przewodniczącym prof. Bogusławem Śliwerskim (UŁ), władze Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego wraz z prof. Joanną Madalińską-Michalak (UW), Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego i Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z Olsztyna, władze pozostałych olsztyńskich uczelni, przedstawiciele współpracujących z WNS instytucji oraz emerytowani i obecni pracownicy wydziału, a także uczestnicy konferencji i Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, którą WNS gościł w Łańsku. Zgromadzili się wszyscy ci, którzy przyczynili się do powstania, rozwoju i osiągnięć olsztyńskiej pedagogiki oraz ci, którzy ten rozwój wspierają.

Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM - dziekan WNS w swoim wystąpieniu powitalnym podkreśliła, że tak dużego spotkania pedagogów w Olsztynie nie było od czasu IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Kortowie w 2001 r.

- Państwa obecność odczytuję jako wyraz szacunku dla dorobku naszego środowiska, zarówno dla dokonań naszych mistrzów, jak i naszej codziennej pracy. I w imieniu społeczności pedagogów WNS bardzo za to dziękuję - zwróciła się do uczestników uroczystości.

Dziekan podsumowała również dokonania pedagogów wyrażając przekonanie, że to, czego dokonali, na zawsze wpisało się w rozwój UWM, Olsztyna oraz Warmii i Mazur. Zwróciła się również do pracowników WNS z prośbą o rozwijanie dorobku poprzednich pokoleń i umacnianie pedagogiki na UWM.

Podczas uroczystości wyróżniono ludzi, którzy wnieśli największy wkład w rozwój uniwersyteckiej pedagogiki. Rektor prof. Ryszard Górecki przyznał nagrody byłym dziekanom: prof. Andrzejowi Olubińskiemu, dr hab. Małgorzacie Suświłło, prof. UWM i dr. hab. Sławomirowi Przybylińskiemu, prof. UWM. Nagrody prezydenta Olsztyna – statuetki „Jakubka” Ewa Kaliszuk wręczyła tym, którzy przez wiele lat kierowali rozwojem pedagogiki i tym, którzy są najdłużej związani ze środowiskiem pedagogów: doc. dr. Andrzejowi Rutkowskiemu, który obejmował władzę dziekańską w 1969 r., prof. Józefowi Górniewiczowi, byłemu rektorowi UWM, dr. hab. Eugeniuszowi Łapińskiemu, który był dziekanem 12 lat oraz prof. Henrykowi Mizerkowi, nieprzerwanie pracującemu na uczelni od 40 lat.

Z okazji jubileuszu przygotowane zostały medale. Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, dziekan WNS i dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM - prorektor ds. kadr wręczyli je patronom obchodów, przedstawicielom akademickich środowisk z całej Polski oraz emerytowanym i obecnym pracownikom aktywnie pracującym na rzecz pedagogiki na UWM. Na rewersie medali zamieszczono cytat z pism Seneki Młodszego: „Gdziekolwiek jest człowiek, tam jest powód do dobra.” Ta sentencja stała się przesłaniem całej uroczystości i mottem podziękowań dla nagrodzonych, którzy to dobro wnoszą.

Goście, składając gratulacyjne listy, noty, adresy oraz wręczając okolicznościowe prezenty i kwiaty życzyli dalszego, dynamicznego rozwoju pedagogiki na UWM. Po uroczystości na wszystkich czekał obiad z urodzinowym tortem.

 

W 1969 r. w Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (5 lat później przekształconej w Wyższą Szkołę Pedagogiczną) w Olsztynie powołano Wydział Pedagogiczny. 30 lat później olsztyńska pedagogika na skutek połączenia szkół wyższych stała się uniwersytecką. Kontynuowała jednak dorobek i tradycję Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej, w której funkcjonował Zakład Pedagogiki (przekształcony w Instytut Nauk o Wychowaniu). Szczegóły rozwoju akademickiej pedagogiki wraz z jej stanem obecnym, zostały przedstawione w okolicznościowej 2-tomowej  publikacji: tom 1. "50 lat olsztyńskiej pedagogiki. Księga Jubileuszowa" Ostrouch-Kamińska J., Pulińska U., Radziszewska M. (red.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2019. Tom 2. Pulińska U., Radziszewska M. (red.) "50 lat olsztyńskiej pedagogiki. Narodziny – konteksty – wyzwania", Wyd. UWM, Olsztyn 2019.

Beata Adrjan

w kategorii