PKA wyróżniła Wydział Biologii i Biotechnologii

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM świętuje kolejny sukces. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała mu wyróżniającą ocenę instytucjonalną.

Wydział Biologii i Biotechnologii otrzymał w lutym uprawnienia do doktoryzowania na kierunku biotechnologia. Teraz jako jedyny w Polsce może poszczycić się wyróżniającą oceną instytucjonalną w dziedzinie nauk biologicznych. Ocena instytucjonalna dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni (wydziałów, instytutów) oraz jakości kształcenia na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, jeżeli są w ocenianej jednostce prowadzone. Decyzja o przyznaniu wydziałowi najwyższej noty zapadła na posiedzeniu PKA 12 marca.

- Aby otrzymać taką ocenę trzeba spełnić co najmniej dwa warunki. W naszym przypadku było to wpisanie się w strategię rozwoju uczelni oraz przestrzeganie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Współautorem koncepcji rozwoju wydziału, którą WBiB od kilku lat konsekwentnie realizuje był prof. Ryszard Górecki, jeden z jego wcześniejszych dziekanów. Jednym z celów strategicznych było uzyskanie przez WBiB statusu wydziału badawczego i przejście do kategorii A.

- PKA wyróżniła nas również za badania naukowe. Jesteśmy jedynym wydziałem w kraju, który otrzymał taką ocenę w dziedzinie nauk biologicznych – nie kryje dumy prof. Tadeusz Kamiński, dziekan.

- Ciężko pracowaliśmy na tę ocenę. Mamy wiele publikacji z tzw. listy filadelfijskiej. Jesteśmy pod tym względem w czołówce uczelni. Dbamy o jakość kształcenia, zasięgamy opinii studentów, doktorantów i tzw. interesariuszy zewnętrznych. Mamy dobry kontakt ze szkołami, prowadzimy zajęcia dla szczególnie uzdolnionych uczniów, kontynuujemy akcję „Wypożycz naukowca”. Plany na przyszłość? Dobre kształcenie, rozwinięcie badań z dziedziny biotechnologii i jak największe wykorzystanie grantów ze środków unijnych. Być może także uruchomimy anglojęzyczne studia doktoranckie – dodaje prof. Tadeusz Kamiński.

Wyróżniająca ocena instytucjonalna może przysporzyć wydziałowi także wymiernych korzyści finansowych.

- Jednostka naukowa wyróżniona taką oceną ma prawo ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie przez 3 lata. Suma przyznana w pierwszym roku może wynieść do 1 miliona zł – informuje dziekan.

PKA tak m.in. uzasadnia decyzję o przyznaniu WBiB oceny wyróżniającej instytucjonalnej: „Wydział (…) realizuje strategię rozwoju spójną ze strategią rozwoju Uczelni, spełnia wymagania dotyczące funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym jego konstrukcji i oddziaływania na doskonalenie jakości kształcenia, oraz jakości kształcenia na prowadzonych studiach doktoranckich i podyplomowych. W stopniu wyróżniającym spełnione zostały kryteria jakościowe dotyczące strategii rozwoju, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości oraz prowadzenia badań naukowych, zaś w stopniu w pełni - wymagania dotyczące celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych”.

Instytucjonalna ocena wyróżniająca jest przyznawana na 8 lat. Następna weryfikacja czeka wydział w roku akademickim 2022/23. Instytucjonalną ocenę pozytywną PKA przyznała także wydziałom Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (w 2013 r.), Nauki o Żywności (2013 r.), Humanistycznemu (2013), Nauk Technicznych (2014) i Prawa i Administracji (2012).

mah

w kategorii