Pieniądze dla młodej nauki

Na jakie wsparcie finansowe może liczyć młoda polska nauka to temat spotkania zorganizowanego przez Radę Młodych Naukowców. Musiał być ciekawy, skoro zainteresował 200 osób na sali i 150 śledzących go w Internecie.

Rada Młodych Naukowców wznowiła cykl seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych pn. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce". Pierwsze powakacyjne seminarium odbyło się 6 listopada w Centrum Nauk Humanistycznych UWM. Jest to cykl spotkań z młodymi uczonymi realizowany z inicjatywy Rady przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Krajowym Punktem Kontaktowym oraz Stowarzyszeniem TOP500 Innovators. Patronuje mu prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego.

- Celem tych spotkań jest zaprezentowanie aktualnie oferowanych programów, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy - wyjaśnia mgr Kinga Kurowska z Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodnicząca rady.

NCN reprezentował prof. Michał Karoński - przewodniczący Rady NCN oraz prof. Krzysztof Nowak, jej członek. Profesorowie przez niemal godzinę informowali, jakimi narzędziami finansowymi dla młodych naukowców dysponuje NCN. Centrum finansuje badania podstawowe i w tym zakresie ma aż 5 programów: Preludium, Sonata, Sonata bis, Etiuda i Fuga.

- Jesteśmy zdania, że młodzi naukowcy nie powinni konkurować ze starszymi kolegami i dlatego przygotowaliśmy dla nich specjalne programy. Przeznaczymy na nie w tym roku ok. 30% z liczącego 900 mln zł budżetu NCN - poinformował prof. Karoński.

Młodzi unikają więc konfrontacji z naukowcami o bogatym dorobku w staraniach o pieniądze na badania, ale konkurencja w programach przeznaczonych tylko dla nich też jest bardzo duża. Okazuje się jednak, że aż 51% wszystkich grantobiorców z NCN to młodzi (do 35 roku życia).

 

Przedstawiciele NCN zachęcali uczestników spotkania, aby nie poddawali się łatwo, kiedy nie uzyskają dofinansowania, lecz poprawili wnioski i ponownie je składali. Zalecali stanowczo,  aby dokładnie czytać dokumenty aplikacyjne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju reprezentowane przez Pawła Kurzyńskiego, rzecznika, które finansuje badania stosowane,  dla młodych ma wyłącznie jeden program - Lider. Jest on adresowany do naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego dla młodych ma stypendia.

- Przyznaje je młodym wybitnym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym - informowała Anna Koržinek z MNiSzW.

TOP 500 Innovators - to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu ma zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Jego częścią jest atrakcyjny 9-tygodniowy staż na najlepszych uczelniach świata, np. na uniwersytetach Stanford i Berkeley w USA lub Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Duża część sesji była poświęcona na dyskusję uczestników z gośćmi oraz wymianę własnych doświadczeń. Najwięcej pytań olsztyńscy młodzi naukowcy mieli do przedstawicieli NCN,  a ci odpowiadali na nie prawie pół godziny. W spotkaniu oprócz pracowników UWM wzięli udział także pracownicy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Instytutu Rybactwa Śródlądowego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

- To było ciekawe spotkanie. Dowiedziałyśmy się wielu ważnych szczegółów, które mogą nam być pomocne przy składaniu wniosków o dofinansowanie badań - zapewniają dr Anna Rutkowska-Ziarko i dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca z Katedry Metod Ilościowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Rada Młodych Naukowców jest organem pomocniczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jej kadencja obejmuje okres od maja 2013 r. do maja 2015 r. Liczy 18 osób. Olsztyńskie spotkanie było 12. w tym cyklu. Najważniejszym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest tworzenie warunków do dynamicznego rozwoju karier młodych polskich naukowców. Jej największe sukcesy to: zwolnienie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców z podatku, wprowadzenie programu Sonata BIS w NCN, organizacja cyklu seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych pn. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”, organizacja Forum Młodych Uczonych „Od młodego naukowca do laureata Nagrody Nobla”.

FILM

lek

w kategorii