Pieniądze dla młodej nauki

Zmień rozmiar tekstu

Na jakie wsparcie finansowe może liczyć młoda polska nauka to temat spotkania zorganizowanego przez Radę Młodych Naukowców. Musiał być ciekawy, skoro zainteresował 200 osób na sali i 150 śledzących go w Internecie.

Rada Młodych Naukowców wznowiła cykl seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych pn. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce". Pierwsze powakacyjne seminarium odbyło się 6 listopada w Centrum Nauk Humanistycznych UWM. Jest to cykl spotkań z młodymi uczonymi realizowany z inicjatywy Rady przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Krajowym Punktem Kontaktowym oraz Stowarzyszeniem TOP500 Innovators. Patronuje mu prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego.

- Celem tych spotkań jest zaprezentowanie aktualnie oferowanych programów, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy - wyjaśnia mgr Kinga Kurowska z Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodnicząca rady.

NCN reprezentował prof. Michał Karoński - przewodniczący Rady NCN oraz prof. Krzysztof Nowak, jej członek. Profesorowie przez niemal godzinę informowali, jakimi narzędziami finansowymi dla młodych naukowców dysponuje NCN. Centrum finansuje badania podstawowe i w tym zakresie ma aż 5 programów: Preludium, Sonata, Sonata bis, Etiuda i Fuga.

- Jesteśmy zdania, że młodzi naukowcy nie powinni konkurować ze starszymi kolegami i dlatego przygotowaliśmy dla nich specjalne programy. Przeznaczymy na nie w tym roku ok. 30% z liczącego 900 mln zł budżetu NCN - poinformował prof. Karoński.

Młodzi unikają więc konfrontacji z naukowcami o bogatym dorobku w staraniach o pieniądze na badania, ale konkurencja w programach przeznaczonych tylko dla nich też jest bardzo duża. Okazuje się jednak, że aż 51% wszystkich grantobiorców z NCN to młodzi (do 35 roku życia).

 

Przedstawiciele NCN zachęcali uczestników spotkania, aby nie poddawali się łatwo, kiedy nie uzyskają dofinansowania, lecz poprawili wnioski i ponownie je składali. Zalecali stanowczo,  aby dokładnie czytać dokumenty aplikacyjne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju reprezentowane przez Pawła Kurzyńskiego, rzecznika, które finansuje badania stosowane,  dla młodych ma wyłącznie jeden program - Lider. Jest on adresowany do naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego dla młodych ma stypendia.

- Przyznaje je młodym wybitnym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym - informowała Anna Koržinek z MNiSzW.

TOP 500 Innovators - to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu ma zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Jego częścią jest atrakcyjny 9-tygodniowy staż na najlepszych uczelniach świata, np. na uniwersytetach Stanford i Berkeley w USA lub Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Duża część sesji była poświęcona na dyskusję uczestników z gośćmi oraz wymianę własnych doświadczeń. Najwięcej pytań olsztyńscy młodzi naukowcy mieli do przedstawicieli NCN,  a ci odpowiadali na nie prawie pół godziny. W spotkaniu oprócz pracowników UWM wzięli udział także pracownicy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Instytutu Rybactwa Śródlądowego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

- To było ciekawe spotkanie. Dowiedziałyśmy się wielu ważnych szczegółów, które mogą nam być pomocne przy składaniu wniosków o dofinansowanie badań - zapewniają dr Anna Rutkowska-Ziarko i dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca z Katedry Metod Ilościowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Rada Młodych Naukowców jest organem pomocniczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jej kadencja obejmuje okres od maja 2013 r. do maja 2015 r. Liczy 18 osób. Olsztyńskie spotkanie było 12. w tym cyklu. Najważniejszym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest tworzenie warunków do dynamicznego rozwoju karier młodych polskich naukowców. Jej największe sukcesy to: zwolnienie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców z podatku, wprowadzenie programu Sonata BIS w NCN, organizacja cyklu seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych pn. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”, organizacja Forum Młodych Uczonych „Od młodego naukowca do laureata Nagrody Nobla”.

FILM

lek

w kategorii