Nowy profesor - Waldemar Kamiński

Prof. Waldemar Kamiński, dyrektor Instytutu Geodezji UWM odebrał 22 listopada nominację profesorską z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP.

Prof. Waldemar Kamiński urodził się w 1954 roku w Olsztynie. Studia na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie ukończył w 1978 r. Pracę zawodową rozpoczął w bezpośredniej produkcji geodezyjnej (Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Olsztynie oraz Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Elblągu). W 1985 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Geodezji i Fotogrametrii ART (obecnie Instytut Geodezji UWM). Rozprawę doktorską obronił w 1991 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2000 r.

Zainteresowania naukowe prof. Kamińskiego koncentrują się na problemach statystycznego opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, w tym między innymi na: niestandardowych metodach wyrównania osnów geodezyjnych z wykorzystaniem odpornej na błędy grube M – estymacji; możliwości wykorzystania lokalnych współczynników wariancji oraz estymacji odpornej w procesie lokalizacji obserwacji obarczonych błędami grubymi; opracowania wyników obserwacji realizowanych do celów geodezji inżynieryjnej; filtracji danych (chmury punktów) uzyskanych technologią lotniczego skaningu laserowego i naziemnego skaningu laserowego; innych bieżących problemach współczesnej geodezji.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Promotor jednej obronionej rozprawy doktorskiej oraz dwóch otwartych przewodów doktorskich. Kierownik 5 grantów.

Przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (1999–2002 prodziekan ds. dydaktycznych, 2002-2005 prodziekan ds. naukowych). Wicedyrektor, a od roku 2010 do chwili obecnej dyrektor Instytutu Geodezji. Członek sekcji Geodezji Inżynieryjnej Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG). W 2005 roku powołany przez Głównego Geodetę Kraju w skład Rady Programowej do spraw systemu uzupełniania i podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych.

W 2005 roku był członkiem zespołu specjalistycznego T12-E powołanego przez Ministra Nauki i Informatyzacji do oceny grantów własnych, habilitacyjnych i promotorskich zgłoszonych na XXX i XXXI konkursy projektów badawczych.

Recenzent około 30 projektów badawczych własnych, habilitacyjnych i promotorskich oraz 3 projektów rozwojowych finansowanych ze środków Ministerstwa. W latach 2007 2011 redaktor działu „Geodezja i Gospodarka Przestrzenna” Wydawnictwa UWM w Olsztynie.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał 8 nagród Rektora, w tym dwie indywidualne i sześć zespołowych.

Hobby: sport, turystyka rowerowa, podróże.

- Praca naukowa i dydaktyczna to pasja, której kolejnym etapem jest tytuł profesora – mówi prof. Kamiński.

opr. syla

w kategorii