Nowy profesor – Tomasz Maślanka

prof. dr hab. T. Maślanka
Do grona profesorów tytularnych UWM dołączył Tomasz Maślanka z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Prof. dr hab. Tomasz Maślanka otrzymał tytuł naukowy profesora w 2020 r.

Prof. dr hab. Tomasz Maślanka jest absolwentem kierunku weterynaria na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM. Stopień doktora (2005 r.) i doktora habilitowanego (2015 r.) nauk weterynaryjnych (w zakresie farmakologii) uzyskał na macierzystym wydziale. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2020 r.

Po obronie pracy doktorskiej odbył dwuletni staż naukowy w Department of Veterinary Molecular przy Montana State University w Bozeman (USA). W 2008 r. rozpoczął pracę, początkowo na stanowisku adiunkta (2008), potem profesora nadzwyczajnego (2016 r.), a następnie profesora (2020 r.), w Katedrze Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM, w której pracuje do dziś. Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym w czasie stażu podoktorskiego zapoczątkował w katedrze badania z zakresu immunofarmakologii i był inicjatorem założenia pracowni umożliwiającej prowadzenie badań z tego zakresu.

Pod względem metodycznym specjalizuje się w cytometrii przepływowej. Jego dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 64 artykuły (45 prac oryginalnych i 19 przeglądowych) opublikowane w czasopismach z list MNiSW (w tym 51 prac zostało opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie JCR) oraz 54 doniesienia naukowe prezentowane na konferencjach krajowych i zagranicznych. Sumaryczny Impact Factor dorobku wynosi ok 70, a łączna liczba punktów MNiSW ok. 1600. W 36 publikacjach był pierwszym, bądź wyłącznym autorem; w 42 publikacjach był autorem korespondencyjnym. Liczba cytowań prac profesora Tomasza Maślanki wynosi ok 380, a jego Indeks Hirscha to 10.

Uczestniczył w 4 projektach (w tym dwa razy jako kierownik) finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Prowadzi badania głównie z zakresu immunofarmakologii i immunologii i w tym obszarze lokuje się większość jego publikacji. W swoim dorobku posiada również prace z innych obszarów farmakologii, m.in. z farmakokinetyki. Ponadto jest autorem wielu prac teoretycznych z zakresu farmakologii okulistycznej. Do głównych nurtów badawczych zaliczyć należy: wpływ steroidowych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz leków immunomodulacyjnych na limfocyty T i komórki NK różnych gatunków zwierząt; hamowanie NF-ĸB oraz blokada interakcji RANK-L/RANK jako nowe cele terapeutyczne w leczeniu astmy alergicznej; badania nad możliwościami farmakologicznej indukcji generowania komórek regulatorowych.

Prof. Tomasz Maślanka prowadzi zajęcia dydaktyczne z farmakologii weterynaryjnej, farmacji i farmakologii klinicznej na kierunku weterynaria oraz farmakologii na kierunku biotechnologia. Opracował i wydał w otwartym dostępie pierwszy polskojęzyczny podręcznik z zakresu farmakologii klinicznej małych zwierząt. Dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Zajmował kolejno I i II miejsce w plebiscycie „Belfer 2009” i „Belfer 2013”. Za działalność naukową i organizacyjną był 4-krotnie nagradzany nagrodą Rektora UWM. W 2018 r. został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

opr. mah