Nowy profesor - Tomasz Daszkiewicz

Prof. Tomasz Daszkiewicz, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM odebrał 22 listopada z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego nominację profesorską.

Prof. Tomasz Daszkiewicz urodził się w 1972 r. w Bartoszycach. Jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1996 r. Jeszcze w trakcie trwania studiów ukończył (1996 r.) Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, a w 1997 r. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki szkoły wyższej. Stopień doktora otrzymał w 2000 r., a doktora habilitowanego w 2008 r. Od momentu ukończenia studiów do chwili obecnej jest zawodowo związany z Katedrą Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, w której był zatrudniony kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego.

Efektem działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-organizacyjnej prof. Tomasza Daszkiewicza jest 157 pozycji bibliograficznych, wśród których 88 to oryginalne prace twórcze, opublikowane w krajowych i zagranicznych czasopismach (w tym 37 prac w czasopismach indeksowanych w bazie JCR). Jego badania koncentrują się na tematyce dotyczącej kształtowania i oceny wartości rzeźnej oraz jakości mięsa zwierząt, a także wpływu chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania na właściwości mięsa, w tym mięsa zwierząt łownych. Badania z tego zakresu były finansowane między innymi przez MNiSzW w ramach projektów badawczych.

Był promotorem w jednym przewodzie doktorskim, a obecnie sprawuje opiekę naukową nad dwiema słuchaczkami studiów doktoranckich. Pod jego kierunkiem zrealizowano 69 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich). Od 2008 r. do chwili obecnej pełni funkcję prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. Brał również udział w pracach zespołu powołanego przez MNiSzW do opracowania wzorcowego programu kształcenia dla obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dyscyplina nauki zootechnika.

Za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej był wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został wyróżniony odznaką honorową Zasłużony dla Rolnictwa.

Jego hobby to sport (w każdej postaci i ilości) oraz wędkarstwo.

- Uzyskany tytuł dedykuję Żonie i Synowi, bez których ten sukces byłby niemożliwy. Jednocześnie liczę na ich dalsze wsparcie i wyrozumiałość, bo kolejne wyzwania zawodowe wciąż czekają – mówi prof. Daszkiewicz.

TD

w kategorii