Nowy profesor na Wydziale Humanistycznym

prof. G. Igliński odbiera akt nominacyjny
Do grona profesorów naszej uczelni dołączył Grzegorz Igliński z Instytutu Polonistyki i Logopedii Wydziału Humanistycznego. Akt nominacyjny z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał 17 maja.

Prof. dr hab. Grzegorz Igliński ukończył filologię polską w 1989 roku na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Pracę rozpoczął jeszcze na studiach jako asystent-stażysta w ówczesnym Zakładzie Filologii Polskiej WSP (obecnie Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie).

Temat rozprawy doktorskiej Świadomość zła w poetyckiej teodycei Jana Kasprowicza został sprecyzowany podczas stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim, pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Z. Makowieckiego, późniejszego promotora. Decyzją Rady Wydziału Polonistyki UW otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w 1993 roku.

Na tym samym Wydziale Polonistyki przeprowadzony został później jego przewód habilitacyjny. Jako rozprawę habilitacyjną zaprezentował monografię Pieśni wieczystej tęsknoty. Liryka Jana Kasprowicza w latach 1906–1926. Stopień naukowy doktora habilitowanego zatwierdzono w 2001 roku. Od roku 2002 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych został mu nadany 25 lutego 2019 roku, a akt nominacji wręczył Prezydent RP 17 maja 2019 roku.

W latach 1995-2007 prof. G. Igliński był kierownikiem Studium Podyplomowego Filologii Polskiej, w latach 2005-2009 kierował Pracownią Literatury XIX Wieku, a w latach 2010-2012 Zakładem Literatury Romantyzmu, Pozytywizmu i Młodej Polski. Od roku 2015 jest redaktorem-koordynatorem portalu internetowego „Biuletyn Polonistyczny” (należącego do Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie). Promotor pięciu prac doktorskich, obronionych w latach 2010-2017.

Jego zainteresowania koncentrują się wokół literatury modernistycznej przełomu XIX i XX wieku. Szczególnym uprzywilejowaniem darzy twórczość Jana Kasprowicza, któremu poświęcił pięć książek i wiele artykułów. Prace te doceniło Olsztyńskie Forum Naukowe, przyznając prof. Iglińskiemu nagrodę za rok 1999 w obszarze nauk humanistycznych.

Opublikował ponadto dwie monografie poświęcone Młodej Polsce: Magia serca i słowa w modernistycznych snach i wizjach (Warszawa 2005); Faun — Pan — satyr. Wyobraźnia fauniczna w poezji i sztuce Młodej Polski (Olsztyn 2018). Łącznie jest autorem ok. 100 publikacji.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002) i Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (2015), wyróżniony nagrodami rektora (sześciokrotnie).

W swoich rozważaniach i interpretacjach łączy tradycję literacką z tradycjami artystycznymi, filozoficznymi, mitologicznymi i religijnymi. Buduje bardzo rozgałęzioną siatkę odwołań, która pozwala nakreślić rozległy kontekst dla myśli, kontekst zarówno literacki i artystyczny, jak filozoficzny, mitologiczny i religijny.

opr. mah