Nowy profesor - Marek Sokołowski

Prof. dr hab. Marek Sokołowski otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Nominację z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał 22 lutego.

Prof. Marek Sokołowski jest kierownikiem Katedry Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UWM, absolwentem Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. W 1991 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki (w specjalności film i telewizja), w 1999 r. doktora habilitowanego nauk humanistycznych (w zakresie socjologii kultury). Zainteresowania naukowe prof. Marka Sokołowskiego związane są z problematyką współczesnych mediów, głównie w obszarze socjologii kultury, socjologii masowego komunikowania, antropologii mediów, pedagogiki medialnej oraz nowocześnie pojmowanego kulturoznawstwa. Jego badania naukowe mają charakter interdyscyplinarny (np. w zakresie socjologii nowych mediów i Internetu) a w okresie ostatnich lat transdyscyplinarny.

Dorobek naukowy prof. Marka Sokołowskiego obejmuje ogółem 284 pozycje, na który składa się trzynaście monografii ( w tym m.in. Słowo, obraz, dźwięk. Wprowadzenie do historii mediów (2016), Od realu do wirtualu. Szkice o mediach i dziennikarstwie (2014), W lustrze mediów. Wizerunki wybranych subkultur, grup społecznych i zawodowych (2012), (R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do medioznawstwa (2010), dwadzieścia dziewięć książek pod redakcją naukową, (w tym m.in. U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku. Nurty- kategorie- idee (2005), Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej (2006), Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci (2007), Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP? (2007) Transformacja polskiego systemu medialnego (2011), pięć współredagowanych, 76 rozdziałów w monografiach innych autorów, 44 artykuły naukowe, 12 recenzji, 101 doniesień konferencyjnych i kongresowych.

Prof. Marek Sokołowski wypromował trzech doktorów nauk humanistycznych, 156 magistrów oraz około 200 licencjatów. Jest Redaktorem Naczelnym naukowego półrocznika „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, Przewodniczącym Rady dwóch serii wydawniczych: „Komunikacja społeczna- Komunikacja medialna – Komunikacja sieci” oraz „Przestrzenie życia społecznego”. Wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora UWM za działalność naukową i organizacyjną. W 2007 r. odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

ms

w kategorii