Nowy profesor - Iwona Konopka

prof. Iwona Konopka
Dr hab. inż. Iwona Konopka tytuł profesora w dziedzinie nauk rolniczych otrzymała 10 marca 2020 r.

Absolwentka (1990 r.) Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka. Stopień doktora (1997) i doktora habilitowanego (2009) uzyskała w dziedzinie nauk rolniczych, w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, specjalność – chemia oraz przetwórstwo zbóż i nasion oleistych.

Po zakończeniu studiów podjęła pracę najpierw w Katedrze Biotechnologii Żywności Wydziału Technologii Żywności, a od 1991 r. w obecnej Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, którą kieruje od 2016 r.

Jest współautorką ponad 170 opracowań naukowych (45 publikacji z IF) m.in. w takich czasopismach, jak: Food Chemistry, International Journal of Food Microbiology, Food Research International, Plant Food for Human Nutrition, Molecules, Journal of Cereal Science, European Journal of Lipid Science and Technology, International Journal of Food Properties, Food Technology and Biotechnology.

W pracy naukowej prof. Konopki można wyróżnić kilka zasadniczych kierunków, dotyczących uwarunkowań surowcowych, agrotechnicznych i technologicznych jakości wybranych nasion oleistych i/lub olejów roślinnych i ziarna zbóż; nowoczesnych metod oceny cech reologicznych ciasta pszennego; modyfikowania wartości odżywczej i zdrowotnej pieczywa w wyniku zmian technologii fermentacji; korelacji między zawartością wybranych składników chemicznych, właściwościami mechanicznymi oraz barwą ziarna zbóż i nasion rzepaku; oceny ilości i jakości składników bioaktywnych w surowcach i produktach pochodzenia roślinnego; nowoczesnych technik ekstrakcji olejów i składników bioaktywnych.

Była/jest kierownikiem trzech projektów KBN/NCN, opiekunem dwóch grantów PRELUDIUM (NCN), wykonawcą w kolejnych czterech projektach KBN.

W latach 2008-2016 była prodziekanem ds. kształcenia na Wydziale Nauki o Żywności; w latach 2012-2016 wiceprzewodniczącą Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; w latach 2013-2020 przewodniczącą Uczelnianej Komisji Wyborczej; w latach 2014-2019 członkiem Rektorskiego Zespołu Roboczego i Komitetu Sterującego ds. opracowania treści Statutu UWM. Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie i przewodniczącą bloku technologia żywności i żywienie człowieka. Od 2017 r. jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, od 2018 r. prezesem Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Technologii Żywności oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, a od 2020 r. przewodniczącą Rady naukowej dyscypliny technologia żywności i żywienia oraz członkiem Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej. Od 2020 r. jest również członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN.

Jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Olsztynie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i w Krakowie.

Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Journal of Elementology, przewodniczącą rady programowej branżowego czasopisma Przegląd Zbożowo-Młynarski, członkiem rady programowej czasopisma Postępy Nauki i Techniki Przemysłu Rolno-Spożywczego, a w ostatnim roku pełni funkcje „guest-editor” w czasopiśmie Agronomy.

Prof. Iwona Konopka jest promotorem 3 ukończonych przewodów doktorskich, recenzentką w 7 przewodach habilitacyjnych oraz w 3 rozprawach doktorskich. Dodatkowo, była członkiem w ponad 20 komisjach doktorskich i habilitacyjnych. Aktywnie angażuje się również w kształcenie i promowanie studentów.

Była wielokrotnie wyróżniana indywidualnie oraz zespołowo przez Rektora ART/UWM oraz odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Prof. Iwona Konopka w wolnych chwilach czyta i ogląda dobre filmy. Od kilku lat każdą wolną chwilę spędza z mężem (profesor na Wydziale Nauk Technicznych) nad Bałtykiem. Prof. Konopkowie mają jedną córkę. W tym roku zdaje maturę.