Nowy profesor - Elżbieta Gujska

Prof. Elżbieta Gujska z Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności Wydziału nauki o Żywności otrzymała 30 października nominację profesorską z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Elżbieta Gujska jest absolwentką Wydziału Technologii Mleczarskiej i Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Działalność naukową rozpoczęła w Instytucie Fizyki i Chemii Żywności jako asystent stażysta. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia  Rada Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie nadała jej w 2005 r.
W latach 1982-1988 była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chemii i Analizy Żywności Instytutu Fizyki i Chemii Żywności, a od roku 2010 do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności WNoŻ.
Odbyła staże naukowe w ośrodkach zagranicznych. W 1985 r. przebywała na Uniwersytecie w Messynie we Włoszech, w latach 1998-1990, 1991-1993 oraz 1996-1998 w Department of Cereal Science, North Dakota StateUniversity w USA, w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie w Bournemouth i Reading oraz Home Polytechnic, Mustiala w Finlandii.
W pierwszym okresie jej zainteresowania naukowe skupiały się nad obecnością związków szkodliwych występujących w surowcach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Znaczące miejsce zajmują prace związane z procesem ekstruzji nasion roślin strączkowych w celu szerszego wykorzystania tego surowca w przetwórstwie spożywczym. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego prace badawcze związane były głównie z charakterystyką ważnych składników biologicznie aktywnych i toksycznych występujących w naturalnych produktach żywnościowych i w produktach wzbogacanych. Dotyczy to folianów i kwasu foliowego, kwasów fenolowych, związków Maillarada i akrylamidu. Prace w tym zakresie prowadzone były w ramach 3 projektów badawczych KBN i nadal są kontynuowane.
Prace naukowe E. Gujskiej publikowane były w czasopismach podejmujących problematykę z zakresu chemii i analizy żywności, technologii żywności oraz żywienia człowieka, między innymi w czasopismach z IF, wyróżnionych w JournalCitationReports: Journal of Food Science, Cereal Chemistry, European Food Research and Technology, Milchwissenschaft -Milk Science International, Plant Foods for Human Nutrition, Żywność: nauka, technologia, jakość. Wartość współczynnika Hirscha dla publikacji wynosi 9, liczba cytowań 291 (Web of Science 15.11.2013).
Od 1972 roku pracuje także w charakterze nauczyciela akademickiego. Prowadzi zajęci z przedmiotów – chemia żywności, metody analizy żywności oraz analiza sensoryczna na Wydziale Nauki o Żywności oraz na kierunku dietetyka Wydziału Nauk Medycznych i jednym makrokierunku – biotechnologia w produkcji żywności.

opr mah

w kategorii