Nowy profesor - Andrzej Rychlik

prof. A. Rychlik
Do grona profesorów tytularnych naszej uczelni dołączył Andrzej Rychlik, kierownik Katedry Diagnostyki Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM. Akt nominacji Prezydent RP podpisał 29.09.2020 r.

Prof. dr hab. Andrzej Rychlik ukończył Wydział Weterynaryjny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w 1984 roku. Pracę zawodową rozpoczął w 1984 r. na stanowisku asystenta stażysty w Katedrze Chorób Wewnętrznych Wydziału Weterynaryjnego ART w Olsztynie. Stopień doktora uzyskał w 1991, a doktora habilitowanego w 2003. W 2006 r. uchwałą Senatu został mianowany na stanowisko profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W 1997 roku uchwałą Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, uzyskał tytuł specjalisty chorób psów i kotów.

Zainteresowania naukowe profesora są związane z diagnostyką, patologią i terapią chorób wewnętrznych zwierząt. Głównym obszarem jego badań naukowych jest gastroenterologia zwierząt towarzyszących, ze szczególnym uwzględnieniem endoskopii w rozpoznawaniu i leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego u psów.

Dotychczasowy dorobek naukowy prof. dr hab. Andrzeja Rychlika obejmuje ogółem 192 pozycje (w tym 45 prac z listy filadelfijskiej i 60 publikacji spoza listy filadelfijskiej), który powstał we współpracy z ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy, m.in. Słowacji, Hiszpanii czy Portugalii.

Prof. dr hab. Andrzej Rychlik jest promotorem czterech przewodów doktorskich, recenzentem w dwóch przewodach habilitacyjnych oraz w dziesięciu rozprawach doktorskich.

Profesor jest również bardzo zaangażowany w działalność dydaktyczną i organizacyjną. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z sześciu przedmiotów realizowanych na wydziale. Jest także opiekunem naukowym koła naukowego Techniki obrazowania w diagnostyce chorób małych zwierząt. Od 1998 prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne dla słuchaczy studiów specjalizacyjnych Choroby psów i kotów w Olsztynie, Warszawie i Lublinie. Organizuje i prowadzi kursy dla lekarzy weterynarii z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz warsztaty dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki z zakresu endoskopii małych zwierząt.

Prof. dr hab. Andrzej Rychlik pełni funkcję kierownika Katedry Diagnostyki Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM. Jest również kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i członkiem Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UWM. Pełni również funkcję kierownika Podyplomowego Studium Specjalizacyjnego Choroby psów i kotów.

Zaangażowanie profesora w proces doskonalenia działalności dydaktycznej i organizacyjnej na wydziale wyraża się w uczestnictwie w pracach Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. Wyrazem znacznego zaangażowania profesora w rozwój nauki i proces kształcenia lekarzy praktyków jest członkostwo w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych (był członkiem ponad 20 z nich).

Profesor został wyróżniony Nagrodą Naukową PTNW, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz ośmiokrotnie Nagrodą Rektora.

ar