Nowy profesor

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył 18 marca w Belwederze nominację profesorską prof. Sławomirowi Buryle z Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UWM.

Sławomir Buryła – ur. 1969, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Jego droga naukowa związana jest w Instytutem Badań Literackich PAN w Warszawie, gdzie zdobywał wszystkie stopnie naukowe i tytuł profesora. W 1999 roku w IBL PAN obronił rozprawę doktorską pod kierunkiem wybitnej uczonej prof. Marii Janion. Tego roku też rozpoczął pracę w Instytucie Filologii Polskiej UWM, gdzie jest kierownikiem Zakładu Teorii Literatury. Od lipca 2009 do grudnia 2010 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (od marca 2013 członek Rady Programowej ŻIH). Jest członkiem Zespołu Badań nad Literaturą Holocaustu przy IBL PAN, autorem monografii Prawda mitu i literatury (Kraków 2003), Opisać Zagładę (Wrocław 2006, wyd. II, Toruń 2014). Jego książka profesorska Tematy (nie)opisane (Kraków 2013) była nominowana do Nagrody im. Jerzego Giedroycia. Współredagował kilka tomów zbiorowych: m.in. z Pawłem Rodakiem Wojna: doświadczenie i zapis (Kraków 2006), z Lidią Gąsowską i Danutą Ossowską Mody w kulturze i literaturze popularnej (Kraków 2011) oraz Tropy literatury i kultury popularnej (Warszawa 2014). W 2012 w Wydawnictwie IBL PAN ukazała się pod jego redakcją oraz Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka pionierska synteza Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968). Jest edytorem i współredaktorem krytycznego wydania czterech tomów pism Tadeusza Borowskiego (Kraków 2004–2005). Wygłaszał referaty 60 konferencjach krajowych i kilku zagranicznych. Jest trzykrotnym stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999, 2002, 2006). Był kierownikiem i głównym wykonawcą w kilku projektach finansowanych w ramach KBN, NPRH i NCN. Był promotorem ponad 100 prac magisterskich i licencjackich oraz 4 rozpraw doktorskich (promotor w 7 innych otwartych przewodach doktorskich). Jego zainteresowania badawcze dotyczą prozy polskiej drugiej połowy XX wieku, problematyki II wojny światowej, Holocaustu, relacji polsko-żydowskich, polsko-niemieckich, tematyki z pogranicza historii i literatury, kultury popularnej oraz edytorstwa. Jest autorem 80 artykułów naukowych, około 230 recenzji krytycznoliterackich i naukowych. Hobby: muzyka jazzowa i rockowa (we wszelkich odmianach), jazda na rowerze.

sb

w kategorii