Nowy profesor

Ks. prof. Edward Wiszowaty z Wydziału Teologii UWM odebrał 30 października b.r. z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego nominację profesorską.

Ks. prof. Edward Marian Wiszowaty urodził się w 1949 r. w Olecku. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: w  1977 r. uzyskał tytuł magistra teologii, a w 1990 roku stopień doktora nauk teologicznych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2003 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

W latach 1979-90 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”. Jest jednym z pierwszych mianowanych po przełomie 1989 r. duszpasterzy policji w Polsce. Był kapelanem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i do dzisiaj pełni funkcję kapelana Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 1991-2008 był zatrudniony jako adiunkt, a od 2008 – jako profesor WSPol. w Szczytnie. Od 1999 do 2005 był zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, a od 2005 – jako profesor nadzwyczajny. W latach 2005-2008 – pełnił funkcję prodziekana Wydziału Teologii UWM w Olsztynie. Od 2006 jest kierownikiem Katedry Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii UWM. Członek Senackich komisji: Statutowej i Nauki UWM. W latach 2006-2010 członek Senatu WSPol. w Szczytnie. Członek: Kapituły Medalu „Benemerenti Universitatis Nostrae”, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Stowarzyszenia Homiletów Polskich. Na płaszczyźnie diecezjalnej jest wikariuszem biskupim ds. wizytacji kanonicznych parafii, członkiem Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warmińskiej i kanonikiem gremialnym Warmińskiej Metropolitalnej Kapituły Katedralnej (której członkiem był Mikołaj Kopernik).

Zainteresowania badawcze ks. prof. dra hab. E. Wiszowatego koncentrują się wokół zagadnień związanych z etyką policji, religijnością środowiska policjantów, duszpasterstwem policji oraz problematyką egzegetyczno-homiletyczną. Przeprowadził pierwsze ogólnopolskie badania religijności policjantów.

Autor łącznie 119-tu publikacji, w tym 3. monografii autorskich oraz 5. prac zbiorowych pod redakcją. Promotor 1 pracy doktorskiej. Autor cyklu wykładów dla funkcjonariuszy służby celnej na temat przeciwdziałania korupcji w ramach programu Herkules II realizowanego przez Komisję Europejską (OLAF) oraz wykładów dla komendantów wojewódzkich policji na temat etycznych aspektów kierowania policją. Organizator konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym na temat etyki policji. Współautor Zasad etyki zawodowej policjanta, promulgowanych decyzją Komendanta Głównego Policji nadinspektora Jana Michny dnia 14 lipca 1999 roku. Jest autorem pierwszego w Polsce studium na temat etyki policji pt. „Etyka policji. Między prawem moralnością i skutecznością” (Warszawa 2011).

Ks. prof. Wiszowaty otrzymał Nagrodę Komendanta Głównego Policji oraz liczne nagrody rektora UWM.

Hobby: muzyka poważna i gotowanie.

- Traktuję tę nominację jako zamknięcie pewnego rozdziału w życiu. Przyjmuję to z dużą dozą pokory. Moje plany na przyszłość, to dalsza praca i rozwój naukowy – mówi ks. prof. E. Wiszowaty.

w kategorii