Nowi profesorowie – prof. Norbert Kasparek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył we wtorek (1.04.) w Belwederze akty nominacyjne nowo mianowanym profesorom. Wśród nich był prof. Norbert Kasparek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie..

Prof. Norbert Kasparek urodził się 3 lipca 1960 r. w Szymocicach (woj. śląskie), w Raciborzu ukończył I Liceum Ogólnokształcące. Potem podjął studia historyczne (1979-1984) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończeniu studiów – jak mawia - „emigracja małżeńska” spowodowała przeniesienie się do Olsztyna. Podjął pracę jako młodszy bibliotekarz w Bibliotece Głównej w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Potem był redaktorem w Dziale Wydawnictw, młodszym asystentem w Zakładzie Bibliotekoznawstwa. Od 1992 roku po dzień dzisiejszy pracuje w Instytucie Historii (obecnie Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych) na Wydziale Humanistycznym.

W 1986 r. nawiązał kontakt z prof. Sławomirem Kalembką z UMK w Toruniu. Pod jego kierunkiem przygotował dysertację doktorską Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej w latach 1795-1850 obronioną na UMK w 1994 roku. Praca ta została nagrodzona w pierwszej edycji Nagrodą Naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego nadaną przez Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w 1994 r. W 2001 r. odbyło się jego kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Powstańczy epilog. Żołnierze listopadowi w dniach klęski i internowania 1831-1832 (Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Książka ta została wyróżniona rok później Nagrodą im. Jerzego Skowronka (za najlepszą książkę poświęconą historii XIX wieku).

Na uczelni pełnił m. in. następujące funkcje: dwukrotnie był zastępcą dyrektora Instytutu Historii (1994-1996; 2002) dwukrotnie prodziekanem Wydziału Humanistycznego (1996-1999; 2002-2005) oraz dwukrotnie dziekanem tegoż Wydziału (2005-2008; 2008-2012). Był też członkiem kilku komisji senackich zarówno na WSP jak i UWM.

Obok funkcji uczelnianych, m. in. był sekretarzem Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego, współzałożycielem Wspólnoty Kulturowej Borussia. Od maja 2005 r. przewodniczy Komitetowi Redakcyjnemu Ech Przeszłości.

Od 1984 r. jest członkiem Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (PTH). W 1993 r. został członkiem Zarządu, w latach 1998-2001 pełnił funkcję prezesa Olsztyńskiego Oddziału PTH. W 2003 r. został wybrany do Zarządu Głównego PTH i jest w nim do dzisiaj. Od lat stoi na czele jury Olimpiady Historycznej w Olsztynie, upowszechniał historię w licznych wystąpieniach radiowych i telewizyjnych. Był też kilkakrotnie stypendystą w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, m. in. w Brodnicy i Ostrołęce oraz członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Europy Wschodniej w Olsztynie. Od 2011 r. przewodniczy Radzie Naukowej Ośrodka Badań Historii Wojskowej przy Muzeum Wojska w Białymstoku. Od 2012 r. stoi na czele Zespołu Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych PAN.

W latach 2002-2009 był Naczelnikiem (i organizatorem) Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Doświadczenia z tej pracy –jak mawia - „nie przekonały mnie do głębszego zainteresowania się czasami najnowszymi”.

Jest przede wszystkim organizatorem kilkunastu wielkich przedsięwzięć naukowych. Najbardziej znaczącymi, także dla regionu, było przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków w Olsztynie w 2009 roku. Wzięło w nim udział prawie 3 tysiące historyków wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Było to chyba największe tego typu spotkanie naukowe w Olsztynie. Przewodniczył także Komitetowi Naukowemu IX Forum Historyków Wojskowości, które także odbyło się w Olsztynie, był powołany m. in. do olsztyńskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 600-lecia Bitwy Grunwaldzkiej; do Komitetu Programowo-Naukowego V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich; do Komitetu Obchodów Roku Pamięci Kresowej.

Brał udział w stu kilkunastu sesjach naukowych z referatem. W Olsztynie zorganizował blisko 40 spotkań naukowych (w tym kilkanaście międzynarodowych). Jest autorem przeszło 230 publikacji, promotorem 9 doktorów, a kilka przewodów jest w toku. Występował jako recenzent w 21 przewodach doktorskich i 6 habilitacyjnych

Jego badania naukowe koncentrują się w XIX wieku, wokół polskiej myśli politycznej i obecności w niej problemu wschodniopruskiego, pamiętnikarstwa polskiego oraz powstania listopadowego.

nk

w kategorii