Nowi profesorowie - prof. Mariusz Jerzy Stolarski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w piątek ( 14.03.) w Belwederze akty nominacyjne 30 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nich dwóch reprezentowało UWM.

Prof. Mariusz Jerzy Stolarski urodził się w 1973 r. w Żurominie. Absolwent ART. (1998 r.). Stopień doktora uzyskał w 2001 r., doktora habilitowanego w 2010 r.

Od 2001 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, również członek Rady Naukowej Centrum Badań Energii Odnawialnej UWM w Olsztynie. Od 2011 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Prof. Mariusz Stolarski realizuje badania związane z hodowlą, produkcyjnością i możliwościami wykorzystania roślin alternatywnych do celów przemysłowych i energetycznych. Wymiernym efektem tych badań są m.in. polskie odmiany wierzby energetycznej, technologie ich uprawy i pozyskiwania oraz przetwarzania do paliw stałych i gazowych. Bardzo istotnym elementem prowadzonych badań jest ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej uprawy, produkcji oraz przetwórstwa biomasy kilkunastu gatunków wieloletnich roślin alternatywnych. Najnowszą tematykę badawczą poszerzył o kompleksową środowiskową ocenę cyklu życia. Prowadzi badania dotyczące wykorzystania biomasy lignocelulozowej do produkcji biopaliw transportowych II generacji, alternatywnych dla paliw ropopochodnych. Ponadto jest wykonawcą w projektach UE dotyczących efektywności energetycznej oraz efektywności małych biogazowni rolniczych.

Prof. Mariusz Stolarski opublikował ponad 60 oryginalnych prac twórczych, jest współautorem patentu oraz 9 odmian wierzby na cele energetyczne. Realizował łącznie 15 projektów badawczych, w tym 4 międzynarodowe. Uczestnik licznych wyjazdów o charakterze naukowym, szkoleniowym, studyjnym do kilku państw UE. Ponadto na zaproszenie departamentu stanu Waszyngton w odbył staż w USA. Pobyt związany był z bezpieczeństwem energetycznym, zmianami klimatu, bioenergią oraz polityką energetyczną w różnych Stanach Ameryki Północnej.

Jego działalność naukowa została wyróżniona m.in. przez: Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM, wyróżnienie pracy doktorskiej za wysokie walory naukowe i praktyczne (2002 r.), rektora UWM - nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2004 r.), Fundację „Zielony Feniks”- nagroda zespołowa, statuetka „Zielonego Feniksa” w 2009 r. za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki 2009 r.

Członek m.in.: Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM, Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Stowarzyszenia Alumni, polsko-niemieckiej grupy roboczej BIO-GEPOIT pracującej w zakresie bioenergii przy Ministerstwie Rolnictwa, Komitetu Programowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej w Olsztynie, zespołu ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, fundacji „Koalicja na rzecz biosekwestracji”, rady naukowej Centrum Badań Energii Odnawialnej UWM w latach 2012-2016 , społecznego zespołu doradczego ministra gospodarki w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich, rady Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w latach 2013-2016.

- Uzyskanie tytułu profesora nauk rolniczych jest dla mnie zwieńczeniem dotychczasowej pracy naukowej i dużym osiągnięciem, które jednocześnie mobilizuje mnie do dalszych działań. Jestem zaangażowany zarówno naukowo i wdrożeniowo w rozwój modelu energetyki prosumenckiej, w którym odbiorca energii jest jednocześnie jej producentem i konsumentem. Obszary wiejskie, w tym gospodarstwa rolne to miejsca, w których taki model energetycznego zagospodarowania biomasy i innych źródeł odnawialnych może być zastosowany na szeroką skalę. Dlatego też swoją przyszłość naukową wiąże z rozwojem biogospodarki i bioekonomi – mówi prof. Stolarski.

syla

w kategorii