Nowi profesorowie - prof. Jerzy Gielecki

Prof. Jerzy Gielecki z Wydziału Nauk Medycznych odebrał 11 kwietnia nominację profesorską z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Jerzy Stanisław Gielecki urodził w Hrubieszowie. Jest absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczął w Akademii Medycznej w Bydgoszczy, gdzie w roku 1988 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. 

W latach 1993-2000 pracował w Instytucie Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie w 1999 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

W roku 2000 podjął pracę w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach pełniąc funkcję kierownika Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej. W 2007 roku uzyskał specjalizację w zakresie radiodiagnostyki. W latach 2004-2005 pracował jako senior lecturer w University of Adelaide (Australia). A od 2008 roku pracuje jako visiting professor w Saint George's University na Grenadzie.
Od roku 2008 jest kierownikiem Katedry Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie stworzył jeden z najnowocześniejszych ośrodków anatomicznych w kraju, porównywalny z ośrodkami europejskimi i światowymi. Pełni funkcję Prodziekana ds. Kształcenia na Wydziale Nauk Medycznych, będąc odpowiedzialnym za rozwój anglojęzycznej części kierunku lekarskiego.

Całościowy dorobek naukowy profesora Jerzego Gieleckiego obejmuje 188 pozycji, w tym 109 publikacji. Prace były publikowane między innymi w Clinical Anatomy, Child's Nervous System, Surgical and Radiologic Anatomy, The American Journal of Surgery, Journal of the Neurological Sciences, Acta Neurochirurgica, Cells Tissues Organs, Anatomia, Histologia, Embryologia, Acta Neurobiologiae Experimentalis oraz Archives of Medical Science.

Zainteresowania naukowe profesora Gieleckiego koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych z anatomią rozwojową i kliniczną, w szczególności z wykorzystaniem metod cyfrowej analizy obrazów w badaniach struktur naczyniowych. W tym zakresie jest niewątpliwym autorytetem. Zespoły badawcze pracujące pod jego kierownictwem opracowały systemy informatyczne służące modelowaniu przepływu mózgowego i modelowania struktur anatomicznych w oparciu o przyżyciowe badania obrazowe. Między innymi w 2004 roku zorganizował pierwszą w Polsce Pracownię Interaktywnych Wizualizacji Trójwymiarowych (IVR3D), która umożliwiła fuzje obrazów intermodalnych w badaniach diagnostycznych z tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM).

W roku 2010 profesor Jerzy Gielecki, kontynuując poszukiwania optymalnych metod wizualizacji obiektów wydzielonych z obrazów TK i RM stworzył z grupą współpracowników Zintegrowany System Modelowania FUSION, który pozwala na tworzenie obiektów morfologicznych w programach graficznych 3D. W roku 2012 na Targach Wynalazczości i Innowacji w Brukseli system FUSION został wyróżniony Srebrnym Medalem, a w 2013 następna wersja oprogramowania wraz z urządzeniem do interaktywnej fotorealistycznej stereoskopowej wizualizacji trójwymiarowej zdobyła złoty medal oraz Grand Prix brukselskich Targów.

Do osiągnięć profesora Jerzego Gieleckiego należy stworzenie programu świadomej donacji zwłok i niestrudzone animowanie tej idei. Warte podkreślenia jest stworzenie Memoriału im. Józefa Marii Bocheńskiego, polegającego na przypominaniu dorobku tej wybitnej postaci filozofii, jednego z pierwszych polskich darczyńców w programie donacji zwłok oraz na propagowaniu godnej oprawy pochówku ludzi, którzy przeznaczyli swoje zwłoki do celów dydaktycznych.

Aktywność dydaktyczna profesora Jerzego Gieleckiego zaowocowała również reaktywacją konkursu wiedzy anatomicznej wśród studentów kierunków lekarskich. Jako kierownik zakładów anatomii w Katowicach i Olsztynie organizował ogólnopolskie konkursy wiedzy anatomicznej „Scapula Aurea" i „Golden Scapula".

Nieustannie bierze udział w tworzeniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych umożliwiających szybkie i efektywne opanowanie wiedzy anatomicznej. Przykładem takiego podejścia do dydaktyki są słowniki, przewodniki interaktywne, dzieła multimedialne lub tłumaczenia najwybitniejszych podręczników lub atlasów międzynarodowych. Jest pionierem publikacji elektronicznych poświęconych anatomii na CD i animatorem anatomicznych stron internetowych.

Profesor dr hab. n. med. Jerzy Gielecki prowadzi również indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie radiologii, łącząc w ten sposób swoje zainteresowania naukowe i dydaktyczne z najnowocześniejszymi metodami diagnostyki obrazowej stosowanej w praktyce klinicznej.

- Tak się złożyło, że moja nominacja profesorska zbiega się z terminem ukończenia studiów przez pierwszych studentów kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. To Oni są ukoronowaniem wysiłku dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego. Profesurę zatem będę świętował 27 czerwca na Balu Pierwszych Absolwentów – mówi prof. Jerzy Gielecki.

w kategorii