Nowi profesorowie

Andrzej Duda - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył 27 czerwca akty nominacyjne 53 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nowych profesorów są także 2 panie profesor z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prof. Daria Murawska ( na zdj.) pracuje w Katedrze Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Jest absolwentką Technikum Hodowlanego w Karolewie. Studia na Wydziale Zootechnicznym ART w Olsztynie ukończyła w 1990 r. W 2000 r. rozpoczęła kształcenie jako słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM. Na tym wydziale, w 2005 r. uzyskała stopień naukowy doktora, a w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego.

Od stycznia 2019 r. kieruje Katedrą Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa, w której w 2005 r. przeszła wszystkie szczeble zawodowe.

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, odbyła staże w przedsiębiorstwach (INDYKPOL S. A, „Las Olsztyn” Sp. z o. o ) oraz jednostkach naukowych (UTP w Bydgoszczy, Uniwersytecie w Czeskich Budziejowicach. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie.

Jej dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje łącznie 164 pozycje, w tym: 58 oryginalnych prac naukowych, 106 doniesienia i referaty naukowe prezentowane na zjazdach i konferencjach naukowych i rozdziału w monografii. Według punktacji MNiSW, sumaryczna wartość punktowa jej prac wynosi ok. 1000 pkt, Impact Factor publikacji 31,315, liczba cytowani (bez autocytowań) 109, indeks Hirscha według Web of Science (CC) 7.

Główne kierunki badań prof. Murawskiej obejmują to: doskonalenie pośrednich metod oceny wartości rzeźnej drobiu, wpływ wybranych czynników na wartość rzeźną oraz efektywność odchowu drobiu, w tym na udział i rozmieszczenie składników tkankowych w ciele, a w ostatnich latach, zagadnienia związane z wpływem kapłonowania na wyniki odchowu oraz obraz histologiczny wybranych tkanek kogutów różnych ras.

Jest koordynatorem 6 przedmiotów, odpowiedzialnym za przygotowanie treści programowych oraz ich realizację. Prowadzi wykłady i ćwiczenia na kierunkach: zootechnika, bioinżynieria produkcji żywności, zwierzęta w rekreacji edukacji i terapii.

Była promotorem w zakończonym przewodzie doktorskim, recenzentem w 3 przewodach doktorskich oraz członkiem komisji w przewodzie habilitacyjnym. Aktualnie sprawuje opiekę naukową nad jednym otwartym przewodem doktorskim.

Jest członkiem, Wydziałowych Komisji ds. Nauki i ds. Współpracy z Zagranicą, Wydziałowego Zespołu ds. dobrostanu zwierząt oraz Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Była inicjatorem nawiązania porozumienia o współpracy UWM w Olsztynie z Tarleton State University (USA), które zostało podpisane w 2016 r. Jest członkiem Polish Branch of the World's Poultry Science Association (PO WPSA).

Kierowała zadaniami w badaniach statutowych KTOiD, była wykonawcą w projekcie badawczym: „Możliwości wykorzystania metioniny jako żywieniowego czynnika kształtującego potencjał antyoksydacyjny i stymulującego funkcje systemu immunologicznego indyków”. Obecnie realizuje dwa zadania w projekcie „Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP”, realizowanym z programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej była kilkakrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prof. Jadwiga Wierzbowska jest profesorem nauk rolniczych. Pracuje w Katedrze Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM. Specjalizuje się w agronomii (chemia rolna i środowiskowa) Jest absolwentką ART Olsztyn 1983. Stopień doktorski zdobyła w 1996 r., habilitację w 2007.

Praca zawodową rozpoczęła w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bartążku. Następnie została stażystką ART, potem technologiem, asystentem; adiunktem w Katedrze Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska. Od 2009 r. jest profesorem nadzwyczajnym. Jest promotorką dwóch prac doktorskich. Sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Journal of Elementology”.

W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem regulatorów wzrostu w celu zwiększenia efektywności nawożenia i gospodarki mineralnej roślin uprawnych; wpływem nawożenia na plonowanie i skład chemiczny roślin oraz właściwości gleby; rolniczymi i ekologicznymi skutkami przyrodniczej utylizacji osadów ściekowych i odpadów komunalnych.

Opublikowała łącznie ok. 115 publikacji naukowych.

Prof. Wierzbowska jest członkiemPolskiego. Towarzystwa. Magnezologicznego, Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

Nagrody i odznaczenia: nagrody rektora, medal srebrny „Za wieloletnia służbę” Zainteresowania:literatura, film, podróże, uprawa i pielęgnacja ogrodu, robótki ręczne.

opr. lek, fot. oficjalna strona Prezydenta RP

w kategorii