Nowi profesorowie

naukowcy z prezydentem
Andrzej Duda - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył 21 czerwca nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Wśród 74 osób jest także 4 pracowników UWM. Są to: prof. Krzysztof Jankowski – prodziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, prof. Wojciech Kloc – z Katedry Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego, prof. Mariusz Rutkowski z Instytutu Polonistyki i Logopedii na Wydziale Humanistycznym oraz prof. Przemysław Sobiech z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką na Wydziale Nauk Weterynaryjnych.

- Tytuł profesorski to wiele, ale to nie jest ukoronowanie kariery naukowej. To jest zobowiązanie i to na wielu polach. Ukoronowanie kariery naukowej to nagroda Nobla. Liczę na to, że ktoś z państwa tę nagrodę, nie dla mnie, dla Rzeczypospolitej, wreszcie uzyska – powiedział Andrzej Duda, prezydent Polski.

Prezydent w swoim przemówieniu do nowo mianowanych profesorów m.in. apelował to, aby nie blokowali młodych naukowców. Bo nauka musi być wolna - podkreślał.

- Proszę, żebyście byli wychowawcami z jednej strony surowymi, z drugiej - wspierającymi i oczekującymi tego, że ta nauka będzie prawdziwa, bo wolność w nauce to jeden z tych warunków, które są absolutnie konieczne do tego, aby ten Nobel przyszedł kiedyś do Polski – mówił prezydent.

Prof. Krzysztof J. Jankowski stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia uzyskał w 1997 r. Praca doktorska została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii (specjalność: produkcja roślinna, surowce energetyczne, efektywność technologii) uzyskał w 2008 r. Rozprawa habilitacyjna została wyróżniona indywidualną nagrodą JM Rektora UWM w Olsztynie.

Od początku kariery naukowej głównym obiektem badań prof. Krzysztofa Jankowskiego są rośliny oleiste, a wśród nich - rzepak. Prace naukowe profesora doprowadziły do (i) obalenia hipotezy o skutkach autoregeneracji roślin rzepaku po uszkodzeniach spowodowanych przez owady; (ii) zdefiniowania zakresu współdziałania czynnika ochrony przed szkodnikami rzepaku z głównym czynnikiem plonotwórczym jakim jest nawożenie azotem; (iii) oceny plonotwórczej efektywności nawożenia Brassica crops siarką i określenia jej szczegółowego wpływu na wartość użytkową biomasy, także w kontekście biofumigacji gleby; (iv) określenia fitosanitarnego oddziaływania glukozynolanów na zdrowotność roślin i siedliska; (v) opracowania technologii produkcji nasion rzepaku ozimego w różnych warunkach siedliskowych i organizacyjnych z wykorzystaniem nowatorskiej metody oceny efektywności procesu produkcyjnego polegającej na wielokryteriowej (rolniczej, jakościowej, ekonomicznej i energetycznej) analizie wyboru najlepszych wariantów agrotechnicznych; (vi) rozwinięcia w kraju badań nad innymi - niż rzepak - roślinami oleistymi (gorczyca biała, gorczyca sarepska, lnianka siewna, katran abisyński); oraz (vii) opracowania energetycznie efektywnych metod produkcji biosurowców do wytwarzania biopaliw I i II generacji.

Na dorobek naukowy prof. Krzysztofa Jankowskiego składa się ok. 125 publikacji i opracowań naukowych. Kieruje zespołem opracowującym i wdrażającym standardowe procedury robocze związane z badaniami nad skutecznością działania środków ochrony roślin. Aktywnie uczestniczy w pozauniwersyteckim kształceniu zawodowym producentów rolnych, służb doradczych i specjalistów sektora rolno-spożywczego. Jest promotorem dwóch zakończonych doktoratów, jednego otwartego przewodu doktorskiego, a także pełni funkcję opiekuna naukowego 2 doktorantów.

Prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski jest kierownikiem Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Od 1 września 2016 r. jest także prodziekanem ds. kształcenia i promocji na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. W latach 2008-2009 pełnił funkcję eksperta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Od 2015 r. jest członkiem Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Od 2017 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Wojciech Kloc – neurochirurg i neurotraumatolog, jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Po studiach rozpoczął pracę akademicką w 1984 roku w Katedrze i Klinice Neurochirurgii AM w Gdańsku. W 1991 roku ukończyłem specjalizację z neurochirurgii i neurotaumatologii. W 1993 roku obronił rozprawę doktorską. W 1999 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. Od stycznia 2001 roku do września 2004 roku kierował pierwszym w Polsce prywatnym pełnozakresowym Oddziałem Neurochirurgii w Szpitalu Gdańskim. Od września 2004 roku zaczął pracować, jako ordynator, w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku (obecnie Copernicus PL), gdzie stworzył nowy, pełnozakresowy Oddział Neurochirurgii. Od lutego 2008 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Medycznych UWM w Katedrze i Klinice Neurochirurgii kierowanej przez prof. Wojciecha Maksymowicza.  W latach 2009-2010 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie zs w Sopocie.

W pracy naukowej prof. Wojciech Kloc specjalizuje się badaniami nad patogenezą i leczeniem krwiaków śródmózgowych, patogenezą i skutecznością leczenia chorób kręgosłupa, nad doskonaleniem małoinwazyjnych technik chirurgii kręgosłupa oraz patogenezą i leczeniem nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.

Był organizatorem, nowatorskich w Polsce, kursów naukowo-dydaktycznych na kadawerach, które odbywały się w kraju (Olsztyn i Katowice) i zagranicą (Szwajcaria, Niemcy i Rumunia).

Pod kierunkiem prof. Wojciecha Kloca 2 pracowników uzyskało specjalizację I stopnia z neurochirurgii a 7 II stopnia z neurochirurgii i neurotraumatologii. W chwili obecnej jest kierownikiem 4 specjalizacji z neurochirurgii. Był opiekunem 3 prac licencjackich oraz 34 magisterskich. Prof. Wojciech Kloc był promotorem 6 prac doktorskich i jednego przewodu otwartego. Napisał wiele recenzji prac licencjackich, magisterskich, w przewodach doktorskich oraz prac naukowych. Autor wielu naukowych artykułów i samodzielnych publikacji.

Od 1 lutego 2002 roku pełnię funkcję konsultanta wojewódzkiego w województwie pomorskim w dziedzinie neurochirurgii. Od 2006 roku jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia "Neurochirurgia Pomorska". Od 2015 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Szpitali Marszałkowskich przy Marszałku województwa pomorskiego. Od 2010  był Prezydentem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa przez dwie kadencje. Od 2010 do 2017 roku był w zarządzie AOSpine Poland Council jako Research Member.

Za antykomunistyczną działalność opozycyjną w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, wraz z pobytem w więzieniu w 1983 roku, otrzymał status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych. Jest pasjonatem historii, literatury, sztuki zwłaszcza malarstwa oraz sportu.

Mariusz Rutkowski – jest absolwentem olsztyńskiej polonistyki, doktoryzował się w 2000 r. na Wydziale Humanistycznym UWM (pierwsza obrona doktoratu na tym wydziale), habilitację uzyskał w 2008 r. w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Zajmuje się teorią nazw własnych, lingwistyczną analizą współczesnych dyskursów medialnych (metafory, metonimie, amalgamaty pojęciowe), opisem nazw własnych uwikłanych w znaczenia tekstowe, językiem mediów masowych oraz dyskursem instytucjonalnym i publicznym.

Jest autorem 5 książek: Mikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej (Olsztyn 2001), Media i nazwy (współautor: K. Skowronek, Kraków 2004), Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii (Olsztyn 2007), Słownik metafor i konotacji nazw własnych (Olsztyn 2012), Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursywna (Warszawa 2015). Publikował w czasopismach naukowych w Polsce, Niemczech, USA, Kanadzie, Włoszech, Rosji, Czechach i na Słowacji. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Prezydium PAN, jest członkiem Komisji Onomastycznej PAN, Dictionary Society of North America, pracuje w radach naukowych kilku polskich i zagranicznych czasopism dotyczących języka i komunikacji. Trzykrotnie zdobywał granty KBN, MNiSW oraz NCN – we wszystkich był kierownikiem, wszystkie też były realizowane na UWM. Od stycznia 2015 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Polonistyki i Logopedii.

Interesuje się kinem (głównie europejskim), współczesną prozą polską, sztuką nowoczesną i muzyką. Uprawia turystykę górską i taternictwo, amatorsko gra w tenisa – w ubiegłym roku zajął III miejsce w grze pojedynczej i podwójnej na mistrzostwach UWM.

Przemysław Sobiech - absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie z 1991 roku. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Chorób Wewnętrznych macierzystego wydziału. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1998 r. na Wydziale Weterynaryjnym ART w Olsztynie. Stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych uzyskał w 2010 r. uchwałą Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej „Obraz hematologiczny, biochemiczny i histopatologiczny pokarmowej dystrofii mięśni koźląt". Od 2012 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM. W 2016 roku został prodziekanem ds. studiów.

Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 187 pozycji, w tym 68 prac oryginalnych, 3 monografie, 43 artykuły przeglądowe oraz 73 komunikaty naukowe. W czasopismach z listy Journal Citation Report (JCR) ukazały się 42 prace oryginalne i 5 prac przeglądowych.

Badania naukowe prof. dr hab. Przemysława Sobiecha koncentrują się głównie wokół: przyczyn, patogenezy i diagnostyki pokarmowej dystrofii mięśni u przeżuwaczy, diagnostyki enzymatycznej i izoenzymatycznej chorób metabolicznych, niedoborowych i dysfunkcji trawiennych u przeżuwaczy, wpływu pasz i dodatków paszowych na zdrowotność owiec, jagniąt i jakość pozyskanego od nich mięsa.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych prof. Sobiecha należy zaliczyć pierwsze w Polsce badania określające przydatność oznaczania profilu koagulologicznego w diagnostyce różnych stanów chorobowych u zwierząt i wprowadzenia tych oznaczeń do rutynowej praktyki lekarsko-weterynaryjnej.

Profesor był kierownikiem dwóch projektów badawczych: krajowego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych oraz zagranicznego – finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Kazachstanu. Dwukrotnie był promotorem w przewodach doktorskich zakończonych nadaniem stopnia, zaś aktualnie pełni funkcję opiekuna naukowego w kolejnych dwóch. Profesor był recenzentem rozprawy habilitacyjnej i trzykrotnie – rozpraw doktorskich. Odbył staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych. Od 2018 roku jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego.
Prof. Sobiech prowadzi zajęcia z przedmiotów diagnostyka kliniczna, choroby wewnętrzne, choroby wewnętrzne Zwierząt gospodarskich, choroby małych przeżuwaczy oraz dietetyka weterynaryjna.

lek, mah, syla, fot. Kancelaria Prezydenta RP

 

w kategorii