Nowi profesorowie

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył 21 stycznia nominacje profesorskie 4 naukowcom z naszego Uniwersytetu: Dariuszowi Choszczowi (WNT), Ireneuszowi Kowalskiemu (WNM), Janowi Micińskiemu (WBZ), Annie Zellma (WT).

Prof. Dariusz Jan Choszcz (ur.1963 r.) jest absolwentem Wydziału Mechanicznego ART w Olsztynie (1988 r.). Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał na Wydziale Rolniczym ART w Olsztynie w 1995 r., a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza specjalność budowa i eksploatacja maszyn rolniczych w 2010 r. na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 1 października 2010 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UWM.

Tematyka badawcza prof. Dariusza Choszcza skupia się głównie na: identyfikacji fizycznych właściwości biomateriałów, monitorowaniu i modelowaniu procesów czyszczenia i sortowania nasion, projektowaniu i konstruowaniu nowych urządzeń czyszczących, optymalizacji roboczych zespołów maszyn, doskonaleniu techniki opryskiwania roślin oraz zastosowaniu planowania i analizy statystycznej doświadczalnych badań innowacyjnych w obszarze nauk rolniczych, przyrodniczych i nauk o zdrowiu. Dorobek naukowy prof. Choszcza liczy ogółem 161 pozycji, w tym 94 to opublikowane oryginalne prace twórcze oraz 6 patentów. Uczestniczył w 7 projektach badawczych, w tym w 6 projektach współfinansowanych ze środków UE oraz 5 tematach statutowych.

Prof. D. Choszcz prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Nauk Technicznych i Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz ze studentami studiów doktoranckich na WNT i Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

Pod Jego kierunkiem ponad 60 studentów wykonało prace dyplomowe. Jest również promotorem jednego zakończonego przewodu doktorskiego i jednego w trakcie realizacji. Aktywnie uczestniczy w pracach wydziału i uczelni. Jest prodziekanem ds. rozwoju i promocji WNT, ponadto pełni funkcję kierownika Katedry Maszyn Roboczych i Metodologii Badań. Od 2010 roku jest przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Ponadto jest wiceprzewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności w Olsztynie, członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, gdzie pełnił funkcję v-ce przewodniczącego Koła, Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, w którym od 2011 roku jest v-ce przewodniczącym Koła w Olsztynie. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „Spomasz”.

Był kilkanaście razy nagradzany przez rektora. Za zasługi dla rozwoju Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie został wyróżniony w 1999 roku przez Senat ART „Honorową Odznaką Uczelni”, a w 2008 roku odznaką honorową przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Zasłużony dla Rolnictwa”. W 2009 roku został odznaczony przez prezydenta Polski „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”.

Prof. D. Choszcz interesuje się historią i lubi dobrą książkę, a najchętniej kombinację obu tych pasji w postaci „Trylogii” Sienkiewicza, którą czytuje niezmiennie od kilkudziesięciu lat co najmniej raz na dwa miesiące. Wolny czas spędza wędrując dolinami i przełęczami polskich gór lub na basenie uniwersyteckim.

- Nominacja profesorska to rzecz ważna i bardzo przyjemna, ale to tylko ukoronowanie pewnego etapu pracy, której nie kończę. To oznaka, że czegoś już dokonałem, ale na tym nie poprzestanę, bo przecież nauka cały czas się rozwija i muszę iść razem z nią – podkreśla prof. Choszcz.

Profesor Ireneusz Kowalski od 2008 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz kierownikiem Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wydziału Nauk Medycznych UWM, a od 2012 r. - kierownikiem Kliniki Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Od 24 lat jest przewodniczącym warmińsko-mazurskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. W latach 2005-2014 pełnił również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Prof. Kowalski jest członkiem Komisji Bioetycznej oraz Senackiej Komisji Etyki UWM. Był także członkiem Rady Programowej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dyplom lekarza medycyny prof. Kowalski uzyskał w 1981 r. na Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1982-1996 pracował w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. W 1986 r. otrzymał pierwszy stopień specjalizacji z zakresu pediatrii, a w 1991 r. - drugi stopień specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej. W latach 1996-2012 prof. Ireneusz Kowalski był zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce koło Olsztynka na stanowisku ordynatora Oddziału Rehabilitacyjnego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1998 r. na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a 10 lat później - na tej samej uczelni otrzymał stopień doktora habilitowanego medycyny. W latach 2008-2009 prof. Kowalski był członkiem zespołu ekspertów przy Ministrze Zdrowia opracowujących program „Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania - Rekomendacje Ministra Zdrowia". W 2009 roku został powołany na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie rehabilitacji medycznej, a rok później - do zespołu ekspertów medycznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. Kowalski jest kierownikiem i wykonawcą licznych projektów badawczych, uczestnikiem zagranicznych staży i sympozjów. Kieruje ogólnopolskim, obowiązkowym kursem specjalizacyjnym CMKP dla lekarzy w rehabilitacji medycznej nt. „Rehabilitacja dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego". Brał udział w pracach 18 ogólnopolskich i międzynarodowych komitetów naukowych i organizacyjnych. Jest również konsultantem naukowym i redaktorem wielu czasopism naukowych: redaktorem naczelnym „Polish Annals of Medicine", redaktorem i członkiem Komitetu Naukowego Journal of Elementology (Lista Philadelfijska - Impact Factor - 0,354), członkiem Rady Naukowej The Journal of Spine Surgery, członkiem Zespołu Konsultantów Polish Journal of Rehabilitation Research, konsultantem naukowym Ogólnopolskiego Informatora Osób Niepełnosprawnych. Kierownik czterech projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca trzech projektów w ramach Unii Europejskiej, autor ponad 250 artykułów naukowych i 3 podręczników akademickich.

Prof. Ireneusz Kowalski zdobył następujące wyróżnienia: został zamieszczony w Who is Who w Polsce, Verlag fur Personenezyklopedien, Schweiz. Został także zamieszczony w Who's Who in The Worid, 21st Edition, NJ, USA. Za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej oraz działalność społeczną otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. W 2013 r. uhonorowany Odznaczeniem „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur".

- Gdy byłem studentem medycyny, szczytem moich marzeń było to, żebym w wieku około 40 lat został wybrany przez ordynatora jakiegoś oddziału na jego zastępcę - wspomina z uśmiechem prof. Ireneusz Kowalski. - Nie miałem wcale na myśli robienia kariery, zarabiania pieniędzy. Zależało mi na tym, aby ktoś obdarzył mnie zaufaniem, docenił mnie jako fachowca. Ale gdy zagłębiałem się w literaturę naukową, widziałem coraz więcej tematów, problemów, ten „naukowy las" mnie pochłaniał - dodaje.

Prof. Jan Miciński (ur. 1963 r.) jest absolwentem ART w Olsztynie 1989 r. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1998 r., a doktora hab. w 2009 r. Pracuje w Katedrze Hodowli Bydła i Oceny Mleka.

Jego dorobek to: 193 pozycje, w tym 92 oryginalne i przeglądowe prace naukowe (21 publikacji z Listy Filadelfijskiej, 71 publikacji w czasopismach z listy B MNiSzW) oraz 6 monografii.

Początkowo swą działalność naukowo-badawczą koncentrował wokół uwarunkowań wzrostu i rozwoju potomstwa buhajów rasy Limousine, ich oceny oraz oceny przydatności rozpłodowej. Następne  oceniał jego zdolność opasową, wartość rzeźną oraz jakość wołowiny mięsnych ras bydła w zależności od rodzaju jego żywienia. Duże znaczenie praktyczne miały jego badania dotyczące wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na doskonalenie bydła i jego mleczność, a także obejmujące prozdrowotne walory mleka i mięsa wołowego.

Prof. Miciński uczestniczył w licznych stażach zagranicznych: w Niemczech, Danii, Czechach, na Białorusi, w Kazachstanie oraz w ośrodkach krajowych.

Badania naukowe realizował w 5 projektach badawczych, m.in. był kierownikiem projektu badawczego pt „Wpływ przedłużonych okresów międzywycieleniowych na wydajność, skład i jakość mleka, płodność oraz efektywność produkcji krów w województwie warmińsko-mazurskim”.

Pełnił lub pełni społecznie wiele funkcji na wydziale.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Polish Annals of Medicine” (redaktor tematyczny). Nawiązał współpracę z : Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Ałmaty, Kostanajskim Uniwersytetem Rolniczym w Kostanay (Kazachstan) oraz Uniwersytetem Alberta w Edmonton (Kanada). Podtrzymuje i rozwija współpracę z: Uniwersytetem w Iowa (USA), Uniwersytetem w Kownie, Uniwersytetem w Czeskich Budziejowicach, a także związkiem farmerów w Hesji (Niemcy).

Prof. Miciński kształci studentów głównie z zakresu chowu i hodowli bydła na wydziałach: Bioinżynierii Zwierząt, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Żywności i Nauki o Środowisku. Był promotorem 1 rozprawy doktorskiej. Pod jego kierunkiem 65 studentów wykonało prace dyplomowe. Napisał 68 recenzji prac dyplomowych, był także recenzentem w postępowaniu habilitacyjnym, doktorskim, a także wielu artykułów naukowych.

Jest autorem 42 publikacji popularno-naukowych oraz 42 komunikatów i doniesień na konferencje krajowe i zagraniczne.

Za swe osiągnięcia był 10-krotnie nagradzany przez rektora UWM, otrzymal także tytuł „Belfer 2011” na WBZ. Został też odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

- Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami ze studentami przynosi mi radość, czyniąc moją pracę wartością najwyższą. W wolnych chwilach interesuję się filozofią, historią i teologią. Pasjonuje mnie świat roślin i zwierząt. Najchętniej wypoczywam w ogrodzie przy śpiewie ptaków – zdradza prof. Miciński.

- Tytuł naukowy jest dla mnie kolejną częścią białej tablicy, którą chciałbym zapisać działaniem na rzecz osób, które los postawi na mej drodze - dodaje profesor Miciński.

Prof. Anna Zellma urodziła się w 1970 roku. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2008 roku na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na Wydziale Teologii UWM pracuje od początku istnienia tego wydziału. Od 2009 roku jako profesor nadzwyczajny. Od 2012 r. jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz członkinią Europejskiej Ekipy Katechetycznej (The European Equipe for Catechesis: EEC) i Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Jest opiekunem praktyk dydaktycznych studentów teologii – specjalność nauczycielska w zakresie nauczania religii (od 2003 r.), członkiem Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej (od 2014 r.). Od 1 stycznia 2015 r. pełni funkcję kierownika Katedry Teologii Pastoralnej i Katechetyki.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół katechezy integralnej i pedagogiki, a zwłaszcza katechezy młodzieży, dydaktyki nauczania religii w różnych grupach uczniów, korelacji nauczania religii z edukacją szkolną, profesjonalnego rozwoju nauczyciela religii i wybranych zagadnień pedagogicznych.

Autorka 3 monografii oraz 277 publikacji (w tym: 203 oryginalnych prac twórczych w periodykach naukowych i monografiach zbiorowych; 4 artykułów współautorskich, 14 opracowań leksykograficznych; 19 publikacji popularnonaukowych; 15 recenzji, 1 sprawozdania, 1 tłumaczenia, 4 współautorskich pomocy dydaktycznych do nauczania religii w szkołach ponadgimnazjalnych, 16 autorskich scenariuszy lekcji religii). Autorka warsztatów metodycznych dla nauczycieli religii. Współorganizatorka konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Promotor 1 pracy doktorskiej, 6 otwartych przewodów doktorskich oraz ok. 60 prac magisterskich.

Za działalność naukową wielokrotnie otrzymała nagrodę Rektora UWM. W 2007 roku otrzymała nagrodę „Kreatywni w myśleniu i działaniu” za liczne artykuły publikowane na łamach „Katechety”, stawianie w nich otwartych pytań, wprowadzanie twórczego niepokoju i kreatywność, odważne dyskusje oraz ciekawe pomysły i „powiew wiosny”, przyznaną przez miesięcznik „Katecheta” podczas Krajowego Kongresu Katechetycznego, zorganizowanego w Poznaniu z okazji 50-lecia miesięcznika „Katecheta”.

Hobby: udział w zajęciach fitness, jogging, górskie wędrówki, muzyka klasyczna i filmowa, poezja śpiewana.

- Praca naukowa i dydaktyczna to moja pasja, której kolejnym etapem jest tytuł profesora. Traktuję tę nominację jako zwieńczenie dotychczasowego etapu pracy zawodowej oraz motywację do dalszej twórczości. Jednocześnie dziękuję Rodzicom, przyjaciołom i wszystkim, którzy wspierali mnie w drodze do tego sukcesu – mówi prof. Zellma.

opr. lek, mah, syla

w kategorii