Nowi profesorowie

Profesorowie Piotr Minkiewicz (WNoŻ) oraz Zenon Nogalski (WBZ) otrzymali 30 czerwca nominacje profesorskie z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Prof. Piotr Minkiewicz (na zdj. z lewej) urodził się 28 marca 1964 roku w Kętrzynie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie w 1981 roku. W 1986 roku ukończył chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Biochemii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1992 r. na podstawie rozprawy Rola kwasu N-acetyloneuraminowego w kształtowaniu niektórych właściwości funkcjonalnych kazeiny micelarnej, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Dziuba. W 1993 r. awansował na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biochemii Żywności (od 1998 r. Katedrze Biochemii Żywności). W 1995 r. odbył dziewięciomiesięczny staż naukowy w Netherlands Institute for Dairy Research w Ede, (Holandia). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia (specjalność: chemia i technologia żywności, biochemia żywności) uzyskał w 2005 roku na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2006 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biochemii Żywności UWM. Był promotorem 1 rozprawy doktorskiej.

Prof. Piotr Minkiewicz jest współautorem 30 publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej oraz 23 publikacji w czasopismach z listy B MNiSW (Sumaryczny IF ok. 33, liczba cytowań wg WoS 369, indeks Hirscha 10).

Jego działalność badawcza dotyczy badań właściwości fizykochemicznych i funkcjonalnych białek mleka z uwzględnieniem modyfikacji enzymatycznych oraz chemicznych (glikacja). Drugi obszar badawczy obejmuje badania nad identyfikacją peptydów i białek za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, spektrometrii mas, spektroskopii w nadfiolecie oraz elektroforezy dwukierunkowej. Trzeci obszar związany jest z zastosowaniem metod bioinformatycznych w badaniach białek i peptydów żywności.

Prof. Piotr Minkiewicz pełnił obowiązki wydziałowego koordynatora programu Socrates-Erasmus na Wydziale Nauki o Żywności w latach 1997-2005. Od 2012 roku jest członkiem senackiej Komisji Statutowej. Od 2011 r. jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „The Scientific World Journal" (sekcja bioinformatyczna). Od 1984 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od czerwca 2014 - członkiem założycielem Stowarzyszenia „Żywność dla Przyszłości".
W 2006 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Był też laureatem nagrody indywidualnej Rektora ART w Olsztynie oraz czterech nagród zespołowych Rektora ART oraz UWM.

- Uzyskanie tytułu profesora nie było dla mnie celem, ani nie jest zamknięciem jakiegoś etapu kariery naukowej. Mam nadzieję, że będę mógł nadal pracować i być pożytecznym mówi prof. Minkiewicz.

Prof. Zenon Nogalski (na zdj. z prawej) urodził się w 1963 r. w Chełmnie. Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1988 r.). Po ukończonych studiach pracował w Katedrze Hodowli Bydła i Oceny Mleka Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na stanowisku asystenta, następnie adiunkta (od 1995 r.), a od 2008 roku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Jego dorobek obejmuje ponad 180 pozycji, w tym 71 oryginalnych prac naukowych w większości opublikowanych w renomowanych czasopismach. Podejmowane przez prof. Nogalskiego badania mają głównie charakter aplikacyjny, związany z aktualnie występującymi problemami w chowie i hodowli bydła. W dotychczasowej pracy naukowej zajmował się głównie: krzyżowaniem towarowym bydła jako metodą poprawy efektywności opasania i jakości wołowiny, zootechnicznymi uwarunkowaniami jakości porodu i żywotności cieląt i wykorzystaniem oceny poziomu zapasów energetycznych w użytkowaniu krów mlecznych.

Dominującym obszarem działalności badawczej prof. Nogalskiego jest rozwój produkcji wołowiny w Polsce. Wiedzę i doświadczenie z tego zakresu zdobywał między innymi uczestnicząc w realizacji projektu: „Ocena przydatności włoskich ras bydła mięsnego do krzyżowania towarowego z polskimi krowami fryzyjskimi". Obecnie prof. Zenon Nogalski jest wykonawcą w projekcie UE pt.: Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „Od widelca do zagrody".

Profesor Zenon Nogalski od początku swojej pracy stara się być kreatywnym dydaktykiem. Kształci studentów kilku wydziałów głównie z zakresu chowu i hodowli bydła. Prowadzi również zajęcia na Studiach Doktoranckich i na specjalizacyjnych studiach podyplomowych dla lekarzy weterynarii. Pod Jego kierunkiem 55 studentów wykonało prace dyplomowe. Jest promotorem w trzech przewodach doktorskich. Był recenzentem w postępowaniu habilitacyjnym, oceniał kilka prac doktorskich oraz wiele projektów badawczych i artykułów naukowych.

Ważnym rodzajem działalności prof. Nogalskiego popularyzującego naukę są bezpośrednie spotkania z praktykami, realizowane w postaci wykładów, referatów i szkoleń. Swoją wiedzą dzieli się również na łamach prasy branżowej.
Od kilkunastu lat jest opiekunem Naukowego Koła Hodowców Bydła. Jako absolwent Technikum Rolniczego, utrzymuje kontakt z kształceniem rolniczym na poziomie szkół średnich poprzez aktywny udział w pracach Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Prof. Nogalski stara się, aby trzy ścieżki Jego pracy zawodowej - nauka, dydaktyka i upowszechnianie wiedzy - nigdy się nie rozeszły.

Jest członkiem Zarządu Sekcji Chowu i Hodowli Bydła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej był kilkakrotnie nagradzany przez JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Odznaką Honorową „Zasłużony dla rolnictwa".

Prof. Nogalski propaguje aktywny wypoczynek: biega, pływa i wędruje szlakami górskimi, zgadzając się z maksymą „w zdrowym ciele zdrowy duch". Wielokrotnie udowodnił to podczas Kortowiady uczestnicząc w „meczach błotnych". Interesuje się historią i motoryzacją.

- Tytuł naukowy postrzegam jako ważne osiągnięcie i jednocześnie wezwanie do dalszej intensywnej pracy, rozwoju osobistego i pomocy młodszym rozpoczynającym „karierę zawodową" – mówi prof. Nogalski.

w kategorii