Nowa profesor - Iryna Betko

Prezydent Polski Andrzej Duda 4 stycznia 2021 roku nadał dr hab. Irynie Betko, zatrudnionej w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UWM, tytuł profesora nauk humanistycznych.

Iryna Betko pochodzi z Kijowa (Ukraina), gdzie zdobyła wyższe wykształcenie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, a także w roku 1993 obroniła pracę doktorską w Instytucie Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Z polskim szkolnictwem wyższym jest ściśle związana od września 1995 roku. W latach 1995–99 była zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. Przez kolejnych 7 lat (październik 1999 – wrzesień 2006 roku) pracowała w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Śląskim. Na tej uczelni w roku 2004 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Od 1 października 2005 r. pracuje na UWM.  

Naukowe zainteresowania prof. Betko obejmują zagadnienia z historii i teorii literatury ukraińskiej i rosyjskiej od czasów Rusi Kijowskiej do teraźniejszości. Jej dorobek naukowy liczy ponad 160 publikacji, w tym 4 monografie. Artykuły badawcze publikuje m.in. w takich cenionych polskich czasopismach naukowych, jak „Slavia Orientalis”, „Roczniki Humanistyczne KUL”, „Acta Universitatis Wratislavensis. Slavica Wratislaviensia”, „Acta Polono-Rutenica”, „Acta Neophilologica”, „Ruch filozoficzny”, a także w monografiach wieloautorskich. Jest członkinią dwóch zagranicznych Komitetów Redakcyjnych (indeksowanego w SCOPUS rocznika naukowego „Султанівські читання”, wydawanego przez Instytut Filologii Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka (Iwano-Frankiwsk, Ukraina), oraz naukowego kwartalnika „Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»” (m. Ostroh obwodu Rówieńskiego, Ukraina), indeksowanego w INDEX COPERNICUS ICV 2017: 75,77, Google Scholar, Google Академія, DOI), a także Międzynarodowego Stowarzyszenia Ukrainistów i Stowarzyszenia Pisarzy Ukrainy.

Nauka wybrała mnie

– Priorytetem zawsze dla mnie było poruszanie i rozwiązywanie niezbadanych wcześniej problemów naukowych, dotyczących religijno-filozoficznych treści dzieł literackich, psychologii twórczości pisarzy, symbolicznych aspektów ich biografii. Karierę naukową realizowałam w sposób następujący: swoje idee i koncepcje najpierw aprobowałam w referatach i dyskusjach na konferencjach i kongresach naukowych, ostatecznie doprecyzowując je w postaci artykułów i monografii. Na tej drodze stopniowo pokonałam etapy doktorski i habilitacyjny, a ostatecznie – profesorski. Tak naprawdę to chyba nie ja wybrałam karierę naukową, lecz ona mnie.

Dwa skrzydła mojej duszy

– Praca naukowa i dydaktyczna – to jakby dwa skrzydła mojej duszy. Uwielbiam literaturę piękną, a zwłaszcza – poezję. Prawdziwą satysfakcję daje mi zgłębianie niesamowitych tajemnic oraz poszukiwanie ukrytych sensów, zawartych w poszczególnych tekstach i kontekstach literackich. A jednocześnie czuje wielką odpowiedzialność przed moimi studentami, których pragnę zainteresować problematyką nie tylko literacką, lecz także kulturową jakże barwnego świata Słowiańszczyzny Wschodniej.

Każdy awans coś otwiera

– Cieszę się, oczywiście, że moje skromne osiągnięcia zostały zauważone. Zresztą każdy awans zawodowy symbolizuje początek nowego etapu rozwoju osobistego, a więc otwiera dotąd nieznane możliwości twórcze.  

Czasami układam kompozycje z kwiatów

– Jestem wdową. Mój śp. mąż mgr Georgij Snopkow, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie, był artystą malarzem. W ostatnich latach życia malował obrazy o tematyce religijno-baśniowej. Nasz syn dr Paweł Snopkow studiował na UWM – najpierw dziennikarstwo, potem – filozofię. W roku 2019 z powodzeniem obronił pracę doktorską, dotyczącą kwestii samoaktualizacji w spuściźnie duchowej XVIII-wiecznego ukraińskiego myśliciela Hryhorija Skoworody.

– W wolnych chwilach czytam zaległe lektury, słucham ulubionych dzieł muzyki klasycznej (Haydn, Mozart, Czajkowski, Rachmaninow i inni), czasami układam kompozycje z kwiatów. W zakresie aktywności fizycznej preferuję pływanie – zdradza prof. Betko.

opr. lek

w kategorii