Nowa profesor – Ewa Korzeniewska

Ewa Korzeniewska
Dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. UWM z Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej na Wydziale Geoinżynierii UWM w Olsztynie na mocy postanowienia Prezydenta RP otrzymała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska górnictwo i energetyka.

Prof. dr hab. inż. Ewa Korzeniewska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskała na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Specjalizuje się w problematyce dotyczącej antybiotykooporności, ze szczególnym uwzględnieniem transmisji bakterii lekoopornych i genów lekooporności w środowisku w myśl podejścia opartego na wdrażaniu programu "Jedno Zdrowie" (One Health).

– Występowanie oporności na antybiotyki nie jest ograniczone wyłącznie do bakterii patogennych. Liczne badania prowadzone przeze mnie i mój zespół dotyczące lekooporności szczepów środowiskowych wykazują, że kliniczne szczepy bakteryjne o zwiększonej oporności często pochodzą ze środowiska naturalnego, w tym ze środowiska glebowego lub z ekosystemów wodnych. Te oporne na antybiotyki bakterie środowiskowe mogą przenosić geny oporności antybiotykowej na drobnoustroje patogenne dla człowieka, powodując, że infekcje przez nie wywołane stają się coraz trudniejsze lub nawet niemożliwe do skutecznego leczenia za pomocą obecnie dostępnych antybiotyków, co prowadzi z kolei do wyższej zachorowalności i/lub śmiertelności wśród ludzi. Rosnąca antybiotykooporność wśród bakterii stwarza zatem realne problemy, z uwagi na ograniczanie możliwości terapeutycznych w zwalczaniu tych mikroorganizmów. Ustalenie związku pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska poddanymi presji działalności człowieka a produkowaną żywnością oraz zdrowiem ludzi przebywających w tym środowisku stanowi wyzwanie badawcze, któremu wraz z moim zespołem staram się sprostać– mówi prof. Korzeniewska.

Prof. Ewa Korzeniewska należy w swojej specjalności do 2% najlepszych na świecie naukowców wg. rankingu uniwersytetu Stanforda. Dotychczasowy dorobek naukowy prof. Korzeniewskiej obejmuje ponad 200 publikacji naukowych, monografii, skryptów oraz doniesień konferencyjnych (w tym >70 w czasopismach z bazy Web of Science). Jest od kilku lat edytorką i członkiem komitetu redakcyjnego w czasopismach o duży współczynniku IF (Science of the Total Environment, Journal of Hazardous Materials, International Journal of Environmental Research and Public Health) oraz edytorką 2 monografii naukowych wydanych przez wydawnictwo Springer Nature. Była promotorem ok. 80 prac dyplomowych, recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu doktora, doktora habilitowanego oraz recenzentem ponad 500 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Była również ekspertem w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych. Profesor Korzeniewska odbyła wiele zagranicznych staży naukowych, jednocześnie współpracując oraz realizując wspólne projekty z naukowcami z innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, czego efektem są wspólne publikacje naukowe.

– Zdobycie tytułu profesorskiego jest dla mnie wyróżnieniem i jednocześnie kolejnym stopniem na mojej drodze naukowej. Traktuję go Jednakże jako zwieńczenie tylko pewnego etapu mojej pracy naukowej, bo mam nadzieję, że przede mną jeszcze mnóstwo wyzwań oraz wiele lat pracy naukowej – mówi prof. Korzeniewska.

Ewa Korzeniewska prywatnie od wielu lat jest szczęśliwą mężatką oraz mamą dwóch córek. W wolnych chwilach uwielbia czytać książki oraz słuchać muzyki. Ok. 20 lat była członkiem chóru im. prof. Wawrzyczka, gościnnie koncertowała również wielokrotnie z chórem „Cantores Varmienses” przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

- Rodzina i przyjaciele dają mi siłę napędową do dalszego działania i podejmowania nowych wyzwań - dodaje prof. Korzeniewska.

opr. lek

w kategorii