NCN szkoli w Kortowie

Czwarta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki zawitała na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, bo to silne środowisko i ma realne szanse na zwiększenie swego udziału w pozyskiwaniu grantów z NCN.

Dni NCN odbywają się raz do roku, za każdym razem w innym regionie kraju. Tegoroczne dni, 11-12 maja, odbyły się w Kortowie na zaproszenie rektora UWM.

- Olsztyn to silne środowisko, które ma realne szanse na zwiększenie swego udziału w pozyskiwaniu grantów finansowanych przez NCN. Dni służą rozpropagowaniu wiedzy o systemie grantowym NCN, pobudzeniu aktywności lokalnych środowisk naukowych w staraniach o granty, ale też pozwalają nam dostosowywać działalność NCN do potrzeb środowiska naukowego – wyjaśnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

NCN jest państwową agencją powołaną w 2010 r. do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Finansuje je w formie grantów przyznawanych laureatom różnego rodzaju konkursów. W tym roku ma do dyspozycji budżet w wysokości 1 mld zł. To 15% budżetu naukowego w Polsce.

- Wspieramy wszystkie dziedziny nauki od matematyki przez medycynę do filozofii - zapewnia prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN. Zdaniem prof. Karońskiego w ostatnim czasie bardzo aktywnie o granty z NCN starają się humaniści, którzy początkowo nie uczestniczyli w konkursach. Obecnie średnio co 3. wniosek złożony w NCN uzyskuje dofinansowanie.

Zarówno prof. Błocki, jak i prof. Karoński nie zgadzają się z dość powszechną opinią, że system finansowania badań w NCN premiuje tych, którzy otrzymali już wcześniej granty lub mieli jakiś dorobek naukowy, a pomija młodych naukowców. Ci na starcie kariery nie mogą się jeszcze pochwalić wynikami pracy.

- NCN szczególnie wspiera młodych naukowców przeznaczając na ich wsparcie 30% swego budżetu. Organizujemy różne konkursy, np. Preludium dla doktorantów, Sonata dla młodych doktorów, Sonata bis dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora od 2 do 12 lat przed złożeniem wniosku i chcą powołać nowy zespół naukowy. Są przeznaczone dla ściśle określonych grup odbiorców, aby zapewnić im równowagę w konkurowaniu o granty – wyjaśnia prof. Karoński.

Jak informują przedstawiciele NCN centrum funduje ponadto stypendia dla tzw. postdoków, dzięki którym mogą mieć mniej godzin dydaktycznych, a więcej czasu na badania.

W spotkaniu inaugurującym DNI NCN na UWM uczestniczyło troje laureatów konkursów NCN z naszej uczelni. Dr Karolina Babuchowska (WNE) jest laureatką konkursu Sonata. Badała rolę wspólnej polityki rolnej w procesie unowocześniania polskiego rolnictwa na przykładzie produkcji mleka. Grant na jego realizację uzyskała za 3. razem. Dr. hab. Paweł Wielgosz (WGIPiB) jest laureatem konkursu Opus. Opracował nową metodę precyzyjnego modelowania jonosfery opartą na obserwacji fazowych sygnałów GNSS oraz pomiarów okultacyjnych. Na 4 wnioski złożone w NCN uzyskał 3 granty. Dr Marek Salamonowicz (WPiA) jest laureatem konkursu Sonata. Bada prawne aspekty komercjalizacji własności intelektualnej przez publiczne szkoły wyższe. Otrzymał grant za 2. razem.

Wszyscy naukowcy podkreślają, że niezmiernie ważne w uzyskaniu grantu jest dokładne dostosowanie go do warunków konkursu. Poza ciekawym pomysłem na badania ma to olbrzymie znaczenie dla powodzenia wniosku.

Główną część Dni NCN w Olsztynie stanowią 3 rodzaje warsztatów tematycznych prowadzonych przez ich pracowników. Pracownicy UWM mogą na nich poszerzyć swoją wiedzę z obsługi administracyjnej i finansowej wniosków składanych do NCN. Warsztaty uwzględniają zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku od strony formalnej oraz realizacją projektu badawczego. Prowadzą je specjaliści NCN bezpośrednio zaangażowani w obsługę wniosków konkursowych i projektów badawczych, a także kontrolę realizacji projektów.

Również w formie warsztatowej odbywają się spotkania dla badaczy planujących składanie wniosków w konkursach NCN. Koordynatorzy dyscyplin przedstawiają aktualną ofertę konkursową Centrum oraz wyjaśniają wątpliwości pojawiające się podczas przygotowywania wniosków. Uczestnicy szkolenia poznają m.in. cykl życia wniosku, analizują dokumenty konkursowe i wymagania formalne, a także ćwiczą nabyte umiejętności podczas samodzielnej pracy nad wybranymi elementami wniosku o finansowanie badań.

W trakcie dni odbęda się także posiedzenie Rady NCN oraz spotkanie podsumowujące, podczas którego władze UWM oraz przedstawiciele NCN wypowiedzą się na temat roli grantów w kształtowaniu środowiska naukowego w regionie. Ponadto podczas spotkania tematykę swoich badań zaprezentuje prof. Michał Horodecki z Uniwersytetu Gdańskiego, laureat Nagrody NCN w obszarze nauk ścisłych i technicznych z 2014 r. oraz kierownik projektu realizowanego z konkursu Opus 9.

lek

w kategorii