Naukowy Grant Rektora – wyniki konkursu

Centrum Badań i Projektów UWM w Olsztynie opublikowało wyniki konkursu na Naukowy Grant Rektora. Dofinansowanie w tej formie zostało przyznane po raz pierwszy.

Naukowy Grant Rektora przeznaczony jest na prowadzenie badań naukowych, mających służyć wspieraniu aktywności badawczo-rozwojowej pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W pierwszej edycji konkursu złożonych zostało 85 wniosków. Zakwalifikowanych do realizacji zostało 20 najlepiej ocenionych.

Z listą rankingową można się zapoznać >>>tutaj.

Decyzje o przyznaniu finansowania zostaną przesłane w formie elektronicznej do dnia 7 grudnia 2022 r. - informują przedstawiciele Centrum Badań i Projektów.

Przypomnijmy, że o Grant mogła ubiegać się osoba, która na dzień składania wniosku spełniała łącznie następujące warunki:

  • była zatrudniona w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, dla których UWM w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy,
  • posiadała stopień naukowy doktora i jeszcze nie uzyskała stopnia doktora habilitowanego,
  • złożyła oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, która poddana była ewaluacji jakości działalności naukowej lub jest planowana do ewaluacji zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu oraz oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w UWM w Olsztynie,
  • posiadała bardzo dobry dorobek naukowy i/lub artystyczny uzyskany w ciągu ostatnich 4 lat, który jest afiliowany UWM w Olsztynie.
  • nie realizowała wówczas projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

 

Więcej informacji na stronie: https://cbip.uwm.edu.pl

w kategorii