Nasi naukowcy w Stowarzyszeniu Żywność dla Przyszłości

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Żywność dla Przyszłości” połączone z konferencją. Wśród 61 członków-założycieli znaleźli się przedstawiciele UWM z Wydziału Nauki o Żywności – prodziekan prof. dr hab. Małgorzata Darewicz i dr hab. Piotr Minkiewicz, prof. UWM.

Stowarzyszenie będzie reprezentować polską naukę, edukację i biznes żywnościowy, jednostki sektora publicznego i organizacje pozarządowe jako instytucja prawna z europejskimi organizacjami w zakresie żywności i żywienia. Uzyskało poparcie trzech ministerstw: rolnictwa, gospodarki oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Jako jeden z podstawowych celów określiło działania w obszarze biznesu żywnościowego oraz kształtowanie procesów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i gospodarczych, widząc w tym szansę na kreowanie polskiej wysokiej konkurencyjności na rynkach globalnych.

Stowarzyszenie nie ma formuły zamkniętej ale rozwijając się będzie dołączać nowych członków z obszaru nauki, biznesu i administracji działających na rzecz branży żywnościowej i biotechnologicznej.

Utworzenie polskiego konsorcjum naukowo-biznesowego jako odpowiednika europejskiej platformy „FoodBest”, którą tworzą przedstawiciele 10 krajów Europy Zachodniej, otworzyło drogę do podjęcia działań w procesie współtworzenia w roku 2016 Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC, czyli Knowledge InnovationCommunities) pod nazwą „Food4Future” z możliwością lokalizacji jednego z jej centrów we Wrocławiu. Polska należy do liczących się producentów i eksporterów żywności na rynkach globalnych, a zwłaszcza na rynku europejskim oraz posiada znaczące osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o żywności i biotechnologii.Dotychczas zaplanowano utworzenie 6 centrów: w Skandynawii, Anglii, Niemczech, Włoszech, Francji i krajach Beneluksu. Powstanie Wspólnoty Wiedzy i Innowacji jest częścią programu działań Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Przewodniczącym powołanego siedmioosobowego zarządu Stowarzyszenia Żywność dla Przyszłości został prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, prorektor UP we Wrocławiu.

md

w kategorii