Nasi ludzie w ogólnopolskich władzach

Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM (zdj. z prawej) z Katedry Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych została wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i członkinią prezydium Zarządu Głównego PTP na kadencję 2014-2017.

Członkinią Zarządu Głównego PTP z UWM została również dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM z Katedry Wczesnej Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego ukonstytuował się 19 maja b.r. Wtedy to określił zadania na lata 2014-2017, czyli najbliższą kadencję. Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska jako wiceprzewodnicząca będzie odpowiedzialna m.in. za współpracę z 20 terenowymi oddziałami Towarzystwa oraz zintensyfikowanie aktywności w zakresie popularyzacji działań PTP.

Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, jest absolwentką WSP w Olsztynie (1998 r.). Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika uzyskała w 2002 r. (UWM), a doktora habilitowanego - w 2012 r. (DSW). Jest członkinią European Society for Research on the Education of Adults, przewodniczącą Zarządu Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członkinią Sekcji Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, a także rad naukowych czasopism (w tym z ministerialnej listy C) i serii wydawniczych (m.in. serii „Research on the education and learning of adults” wydawanej przez Sense Publishers). Jej zainteresowania badawcze dotyczą trzech grup tematycznych z zakresu nauk społecznych: nierówności społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nierówności kobiet i mężczyzn w edukacji, społeczeństwie i na rynku pracy; wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych młodzieży; a także przemian i demokratyzacji współczesnej rodziny oraz małżeńskich i rodzicielskich relacji. Autorka licznych artykułów z pogranicza socjologii i pedagogiki, a także 8 monografii (w tym również jako redaktorka), m.in.: Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami (2011), Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne (wspólnie z I. Chmurą-Rutkowską, 2007), Nieuchwytne. Relacje matek i córek w codzienności (2004).

 Dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM, również jest absolwentką WSP w Olsztynie. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika uzyskała w 1998 r. (UW), a doktora habilitowanego - w 2011 r. (UG). Obecnie jest kierownikiem Pracowni Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Społecznych i prowadzi Podyplomowe Studia Zintegrowanej Wczesnej Edukacji. Jest członkinią Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz Zarządu Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Pełni również funkcję zastępcy redaktor naczelnej kwartalnika „Problemy Wczesnej Edukacji” (lista ministerialna B). Jej zainteresowania badawcze dotyczą pedagogiki wczesnoszkolnej, a szczególnie problematyki socjalizacji z uwzględnieniem roli dziecka jako uczestnika i kreatora świata społecznego. Jest autorką wielu artykułów oraz książek: Sprawność komunikacyjna dzieci w interakcjach szkolnych (2000), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej (razem z D. Klus-Stańską, 2005), Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki – przestrzenie – konceptualizacje (2010) i książek pod redakcją: Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły. Szkice z teorii i praktyki kształcenia (2002), Zreformowana wczesna edukacja – od refleksji ku działaniom nauczyciela (2005).

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne jest towarzystwem naukowym skupiającym pracowników naukowych-specjalistów w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania. Powstało w 1981 r. Stawia sobie za cel m.in. udział w rozwoju nauk pedagogicznych oraz działania na rzecz rozwijania standardów badań i praktyki pedagogicznej ze zwróceniem uwagi na problematykę etyczną; udzielanie pomocy członkom Towarzystwa podejmującym wysiłki na rzecz uobecniania teorii pedagogicznej w praktyce edukacyjnej; współdziałanie z władzami państwowymi, komitetami naukowymi PAN, stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi, szkołami wyższymi, instytutami resortowymi i organizacjami działającymi na rzecz edukacji; a także inspirowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli i innych pracowników edukacji oraz twórczych naukowców, pasjonatów i zespołów badawczych, których oryginalny dorobek i wizje są widoczne w otoczeniu.

opr. Wiktor Sawczuk

w kategorii