Nagrody ministra dla naukowców UWM

Wśród laureatów nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego za rok 2018 znalazło się także 3 przedstawicieli UWM: prof. Ryszard Górecki, prof. Marcin Mycko oraz prof. Arkadiusz Żukowski.

Wicepremier Jarosław Gowin – minister nauki i szkolnictwa wyższego ujawnił niedawno nazwiska laureatów nagrody, którą jako minister firmuje. Przyznaje ją za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. Nagroda ministra należy do najbardziej prestiżowych wyróżnień w polskiej nauce.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM otrzymał nagrodę za za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej I stopnia i z inicjatywy własnej ministra za efektowne zarządzanie UWM w roku akademickim 2018/19.. Jest absolwentem, a od 1975 r. pracownikiem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie UWM); kierownik Katedry Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin UWM; prorektor Akademii Rolniczo-Technicznej, rektor 5 kadencji UWM; były dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM; wiceprezes PAN (2011–2012 r.); członek Senatu RP (2005-2015 r.). Stopień naukowy doktora nauk rolniczych otrzymał w 1979 r. w ART, doktor hab. - 1986 r. w ART, tytuł profesora nauk rolniczych - 1993 r.

W czasie swej pracy odbył kilka długoterminowych staży zagranicznych, na uniwersytetach Cornell i Ithaca w USA, Tohoku i Tokio w Japonii; Instytucie Genetycznym w Trieście we Włoszech, Centrum Johna Innesa w Wielkiej Brytanii. Jego specjalność naukowa to: fizjologia, biochemia i biotechnologia dojrzewania, kiełkowania i odporności nasion na stresy abiotyczne. Szczególnie specjalizuje się w badaniach związanych z rolą cyklitoli i galaktozydów w roślinach. Wypromował 9 doktorów.

Prof. Górecki zdobył m.in. 10 nagród indywidualnych I stopnia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP. Otrzymał Medal KEN, tytuł Osobowość Roku Warmii i Mazur. Jest Honorowym Obywatelem Olsztyna i Braniewa, kawalerem Orderu Wschodzącego Słońca, (Japonia), Lider Zarządzania Uczelnią fundacji LUMEN, Medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Jest honorowym profesorem Narodowego Kazachskiego Uniwersytetu Rolniczego w Ałmaty.

Autor 140 publikacji (w tym 73 dostępnych w bazie Web of Science Core Collection), współautor 6 książek. Publikacje współautorstwa prof. Góreckiego były cytowane, wg bazy Web of Sciences ok. 939 razy (index H=17).

Kierował 3 grantami MNiSW i NCN oraz grantem rozwojowym NCBiR. Prof. Górecki czynnie uczestniczył w życiu naukowym w kraju i na świecie. Jako senator RP zadbał m.in. o sprawy finansowe PAN. Doprowadził do dynamicznego rozwoju UWM. Przykładem jest m.in. utworzenie medycyny w 2007 r, Był jednym z inicjatorów powołania oddziału PAN z siedzibą w Olsztynie.

Prof. Marcin Mycko jest kierownikiem Kliniki Neurologii Collegium Medicum UWM. Nagrodę otrzymał za znaczące osiągnięcia naukowe. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1994). Stopień doktora nauk medycznych (z wyróżnieniem) zdobył w 1999, doktora hab. w 2009 r. Tytuł profesora - w 2018 r. Jego specjalność naukowa to neurologia. Od października 2019 r. jest przewodniczącym Rady Naukowej dyscypliny nauki medyczne na UWM.

Odbył wiele zagranicznych naukowych: w Laboratorium Harbor w USA, na Uniwersytecie Ruhry w Bochum, Niemcy, w Instytucie Ludwiga Badań nad Rakiem w Lozannie, Szwajcaria; w Koledżu Medycznym Alberta Einsteina, Nowy Jork; w Instytucie Badawczym Serono w Genewie, Szwajcaria; w Instytucie Medycznym Uniwersytetu Harvarda USA. Prof. Mycko należy do wielu organizacji naukowych. Jest także członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma "Neurologia i Neurochirurgia Polska” i zespołów eksperckich NCN. Regularnie recenzuje artykuły w 3 zagranicznych czasopismach naukowych i 1 polskim.

Prof. Mycko otrzymał już wcześniej wiele nagród i wyróżnień, min. jako student był m.in. laureatem Fundacji im. Stefana Batorego, zdobył stypendium Ministerstwa Oświaty i nagrodę Fundacji „Primus Inter Pares”. Był kilka razy nagradzany przez Rektora UM w Łodzi oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Ponadto przez Fundację Tygodnika POLITYKA (z programu „Zostańcie z nami”). Zdobył nagrodę PAN i Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego (zespołowo), nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego im. J. Babińskiego, nagrodę Międzynarodowego Towarzystwa Neuroimmunologii, Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych i in.

Prof. Mycko kieruje lub uczestniczy w 10 grantach naukowych finansowanych przez NCN, NCBR oraz w grancie Polsko szwajcarskiego programu badawczego. Jest autorem lub współautorem 43 publikacji wydanych w zagranicznych i polskich czasopismach naukowych oraz 3 książek naukowych.

IF jego dorobku naukowego wynosi 224.307 pkt., a Indeks Hirscha: 22 (Scopus), 23 (Web of Science). Liczba cytowań 3456 (Scopus) wg bazy Web of Science.

Prof. Arkadiusz Żukowski dyrektor Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych otrzymał nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, czyli rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, a także współpracę z otoczeniem społecznym, w tym opracowanie nowatorskich programów kształcenia, również w języku angielskim.

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (1987 r.). Stopień doktora uzyskał w 1992 r., doktora habilitowanego w 2000 r., zaś tytuł profesora zwyczajnego w 2009 r.

Pracę zawodową rozpoczął w WSP w Olsztynie, później na UWM. Pełnił początkowo funkcję kierownika Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych. Autor ok. 400 publikacji naukowych, w tym 24 prac zwartych: "System konstytucyjny Republiki Południowej Afryki", "Partycypacja wyborcza kobiet - wyzwania i dylematy", "Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia" i in.

Prof. Żukowski jest członkiem międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych, m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Politologów, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (członek zarządu głównego, prezes oddziału olsztyńskiego), Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy MEN, Klubu Politycznego przy Instytucie Nauk Politycznych. Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN. W Komitecie Nauk Politycznych PAN współpracował przy minimach programowych dla kierunku politologia.

Wcześniej był m.in. odznaczony Medal Uniwersytetu Warszawskiego, Medalem 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, Medal Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Otrzymał także Nagrodę Naukową im. O. Żebrowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i dydaktyczne w zakresie geopolityki i szeroko rozumianych spraw międzynarodowych przyznaną przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Został także uhonorowany przez władze UWM Statuetką Nicolaus Copernicus i samorząd województwa - Laur „Najlepszym z Najlepszych”. Otrzymał m.in. także nagrody rektora i Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Amator podróży przyrodniczo-historycznych. Działacz Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Diament” w Naterkach i zawodnik miejscowej drużyny piłki nożnej.

Uroczyste wręczenie nagród przewidziane jest na luty 2020 r.

opr. lek