Młodzi naukowcy dyskutowali o bezpieczeństwie żywności

Justyna Bucholska
Po raz kolejny młodzi naukowcy, specjaliści z zakresu technologii żywności spotkali się, aby podzielić wiedzą i przedstawić wyniki badań.

Konferencja Naukowa Młodych Badaczy ,,Bezpieczeństwo i jakość żywności” odbyła się w tym roku po raz 18. Tegoroczne obrady (28.09.) toczyły się na platformie Zoom. Pierwotnie było to seminarium środowiskowe młodych pracowników nauki, natomiast od kilku lat odbywa się w formie konferencji. Spotkanie organizują wspólnie Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wszyscy prelegenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa w konferencji i jak co roku wręczono dwa wyróżnienia dla najlepszych referatów: jedno dla przedstawiciela WNoŻ UWM i jedno dla reprezentanta IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Osobą wyróżnioną z WNoŻ została mgr inż. Marta Turło z Katedry Biochemii Żywności, która zaprezentowała referat pt. „Peptydowe markery z tropomiozyn, stabilne w procesach obróbki żywności”. Osobą wyróżnioną z IRZiBŻ PAN została mgr Natalia Płatosz z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności za prelekcję dotyczącą ,,Zmiany stężenia kwasu protokatechowego w płynach fizjologicznych owcy po dożwaczowym podaniu preparatów bogatych w antocyjany”.

Tegoroczna debata zgromadziła szerokie grono słuchaczy - pracowników naukowych, doktorantów oraz przedstawicieli przemysłu. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr inż. Monika Dajnowiec, dyrektor ds. Jakości, grupa POLMLEK. Prezentowane zagadnienia dotyczyły wybranych aspektów zarządzania jakością w zakładach przemysłu spożywczego. Wykład wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy.

Po wykładzie plenarnym odbyły się prelekcje, w trakcie których przedstawiono wyniki prac zespołów badawczych z Wydziału Nauki o Żywności UWM oraz IRZiBŻ PAN Olsztyn. Zagadnienia prezentowane w trakcie referatów ustnych dotyczyły m.in.: biologicznie aktywnych peptydów, peptydowych markerów pochodzących z białek, wpływu procesów technologicznych na przeżywalność mikroorganizmów oraz nowoczesnych metod analizy żywności. Każde z wystąpień wieńczyła ciekawa i owocna dyskusja.

Konferencja jest doskonałą okazją do prezentacji wyników badań, możliwością wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia więzi pomiędzy nauką a przemysłem, co miejmy nadzieję będzie skutkowało nawiązaniem współpracy w przyszłości.  

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.

jb