Prof. Mariusz Rutkowski dziekanem Wydziału Humanistycznego

prof. Mariusz Rutkowski
W fotelu dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zasiądzie prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, językoznawca, dyrektor Instytutu Językoznawstwa UWM.

Wydział Humanistyczny UWM ma nowego dziekana. Rektor prof. Jerzy Przyborowski powierzył to stanowisko prof. dr. hab. Mariuszowi Rutkowskiemu, dyrektorowi Instytutu Językoznawstwa. Prof. Rutkowski odebrał nominację 29 marca.

Świeżo upieczony dziekan zgodził się udzielić krótkiego wywiadu "Wiadomościom Uniwersyteckim UWM".

- Panie dziekanie, jakie są pana pierwsze wrażenia?

- To duże wyzwanie, duża odpowiedzialność, trochę niewiadomych, mimo tego, że z wydziałem jestem związany już 25 lat, a gdyby wliczyć studia, to dłużej. Na pewno poczucie odpowiedzialności za to, co wspólnie tworzymy tu na wydziale. Potrzeba wypracowania nowych warunków.

- Jakie ma pan plany rozwoju wydziału?

- Te plany lokują się na kilku płaszczyznach. Jedna z nich to rozwój kadry, co przekłada się na umocnienie dyscyplin naukowych, które rozwijają się samoistnie, ale chciałbym tu jednak widzieć współpracę i koordynację. Druga płaszczyzna to studenci, umocnienie kierunków, które już mamy, ale także szukanie nowych możliwości. Wiemy, że czas dla humanistyki jest trudny, borykamy się z niżem demograficznym. Myślę, że to najważniejsze wyzwanie: utrzymać obecny poziom kształcenia w sensie liczebności i jednocześnie podwyższyć poziom merytoryczny.

- Co będzie pana pierwszą decyzją?

- Naprawdę nie wiem! Jestem w sytuacji szczególnej, bo w trakcie kadencji. Nie rozpoczynam, jak moi koledzy dziekani innych wydziałów, pełnej kadencji. Zostaliśmy postawieni przed koniecznością. Zgodziłem się podjąć to wyzwanie na prośbę kolegów i koleżanek z wydziału, nie tylko z mojego instytutu. Musimy na nowo się usytuować w strukturze wydziału, zbudować ekipę. Prodziekani mają doświadczenie i chcę je wykorzystać.

- Przewodniczy pan jednemu z zespołów Rady Języka Polskiego, pełni dyżury w pogotowiu językowym i obejmuje teraz stanowisko dziekana. Czy można to wszystko pogodzić?

- Zastanawiam się (śmiech). Rada Języka Polskiego działa na szczęście doraźnie. Nie jest mocno angażująca. Zrezygnowałem też z dyżurów w pogotowiu językowym z powodu innych moich obowiązków. Myślę, że z moim doświadczeniem w pogotowiu językowym poradzę sobie i w pogotowiu humanistycznym (śmiech).

Zmiany we władzach Wydziału Humanistycznego to skutek złożenia rezygnacji z funkcji dziekana przez dr. hab. Andrzeja Szmyta. Rada Dziekańska wydziału rekomendowała na to stanowisko prof. dr. hab. Mariusza Rutkowskiego i dr hab. Irenę Makarczyk. Decyzją rektora nominację otrzymał prof. Rutkowski, absolwent olsztyńskiej polonistyki z 1995 r. Stopień doktora otrzymał w 2000 r. na Wydziale Humanistycznym UWM, habilitację uzyskał w Instytucie Języka Polskiego PAN  w Krakowie w 2008 r.

Prof. Mariusz Rutkowski jest specjalistą z zakresu onomastyki i współczesnego dyskursu publicznego. Zajmuje się głównie teorią i funkcjonowaniem nazw własnych, jest autorem 6 książek i ponad 120 artykułów naukowych. Do najważniejszych publikacji należą książki „Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursywna” (Warszawa 2015), „Onomastyczna analiza dyskursu” (Kraków 2020) i „Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii” (Olsztyn 2007) oraz „Słownik metafor i konotacji nazw własnych” (Olsztyn 2012).

Od 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwa oraz dyrektora Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym.

Prof. Rutkowski od stycznia tego roku kieruje Zespołem Ortograficzno-Onomastycznym Rady Języka Polskiego, jednym z większych zespołów problemowych, tworzących Radę Języka Polskiego. Zespół ten zajmuje się szczegółowymi zagadnieniami z zakresu użycia języka polskiego, a w jego kompetencjach mieszczą się m.in.: podejmowanie decyzji dotyczących poprawnego zapisu i odmiany wyrazów pospolitych oraz nazw własnych, opiniowanie imion i nazwisk na wniosek urzędników stanu cywilnego, rozstrzyganie wątpliwości ortograficznych i interpunkcyjnych, pomoc instytucjom, organizacjom itp. w sprawach dotyczących ortografii, interpunkcji lub onomastyki.

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy z prof. Mariuszem Rutkowskim na antenie Radia UWM FM

mah