Prof. Małgorzata Suświłło odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

prof. Małgorzata Suświłło
Osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu odebrały 19 grudnia Ordery Odrodzenia Polski Wśród nich znalazła się prof. Małgorzata Suświłło z Wydziału Nauk Społecznych oraz ks. Andrzej Lesiński, emerytowany pracownik UWM.

Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Odznaczenia wręczył Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Prof. Małgorzata Suświłło, kierownik Katedry Wczesnej Edukacji Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała za wybitne zasługi w działalności naukowej i społecznej.

- To dla mnie ogromne wyróżnienie, którego się nie spodziewałam, gdyż w tym roku także odebrałam z rąk wojewody warmińsko-mazurskiego nadany mi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – mówi prof. Małgorzata Suświłło. - Ten Krzyż jest tym bardziej cenny, że wpisuje się w rozpoczęcie 45. roku pracy zawodowej w zawodzie nauczyciela i rozpoczęcie 38. roku pracy na uczelni. Krzyż jest dla mnie nie tylko ukoronowaniem mojej działalności naukowej i społecznej, ale też zobowiązaniem do dalszej wytężonej pracy na rzecz innych. Dostrzeżenie mojego dotychczasowego zaangażowania społecznego, w tym prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Szlaku św. Jakuba, afiliowanego przy Stowarzyszeniu Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Olsztynie, którego jestem prezesem, potwierdza wagę i zasadność podejmowanych przeze mnie działań. Angażując się w pracę nigdy nie liczyłam na żadne odznaczenia czy medale, dlatego tym bardziej cenię sobie to wyróżnienie – podkreśla prof. Małgorzata Suświłło.

Ksiądz Andrzej Lesiński jest emerytowanym pracownikiem UWM. Pracował jako adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej na Wydziale Teologii. Za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej oraz za działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

O nadanie państwowych odznaczeń wnioskował wojewoda warmińsko-mazurski.

syla, fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP


Dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM - pedagog – specjalistka wczesnej edukacji, badawczo zajmująca się edukacją muzyczną i rozwojem zdolności muzycznych dzieci oraz kompetencjami i kształceniem nauczycieli wczesnej edukacji. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (1982). Stopień doktora otrzymała w 1991 r, a dr. habilitowanego w 2003.
Autorka ponad 100 artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach, 10 prac zwartych, w tym 2 autorskich, 3 współautorskich, 5 pod redakcją. Zrecenzowała ponad 20 książek naukowych i naukowo-metodycznych i kilkadziesiąt artykułów do czasopism naukowych, była recenzentem w 11 przewodach doktorskich, w tym 2 na Łotwie (Universytet  Daugavpils, pol. Duneburg) i 7 habilitacyjnych. Wypromowała trzech doktorów pedagogiki. Jest członkiem kilku komitetów naukowych w czasopismach, w tym na Chorwacji.

Uczestniczyła w międzynarodowych projektach z zakresu kształcenia nauczycieli, co skutkowało opracowaniem nowych programów ich kształcenia.

Uzyskane medale i odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej; Złoty Medal za Długoletnią Służbę; Złoty Krzyż Zasługi; Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości; Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2019 r.

Pełnione funkcje: prodziekan ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Pedagogicznym WSP - 1995-1999; przewodnicząca senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów – 1996- 1999; członek Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie; kierownik Katedry Wczesnej Edukacji – od 2003; prodziekan ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM w Olsztynie – 2005-2008; prodziekan ds. nauki na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie; dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie – 2012 – 2016.

Działalność społeczna: w latach 1995-1998 wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w Wyższej Szkole Pedagogicznej, w latach 1998-1999 – przewodnicząca, w latach 1999-2006 – wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" na UWM; w latach 1998 – 2004 członkini Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność". Wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytet Miedzypokoleniowy, prezes Stowarzyszenia Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Olsztynie.