Laboratorium z certyfikatem dobrej praktyki

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM – najlepszy wydział weterynaryjny w Polsce znowu wyprzedził konkurentów. Jego laboratorium farmakokinetyczne uzyskało certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Będzie mogło prowadzić badania wymagane do dopuszczenia leków do sprzedaży.

Na początku listopada Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM otrzymał certyfikat potwierdzający fakt spełniania najwyższych europejskich norm jakości badań farmakokinetycznych, czyli zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Certyfikat wydało Biuro ds. Substancji Chemicznych w Łodzi. Jest to centralny organ administracji rządowej bezpośrednio nadzorowany przez ministra zdrowia. Do jego zadań należy m.in. kontrola i weryfikacja spełniania przez jednostki badające substancje lub ich mieszaniny zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wydawanie potwierdzającego to certyfikatu, czyli decyzji administracyjnej. Taki dokument jest uznawany w całej Europie i ważny 2 lata. Jego zdobycie kosztowało pracowników wydziału ponad 2 lata wytężonej pracy.

Kortowskie laboratorium, mieszczące się w Katedrze Farmakologii i Toksykologii, jest jedynym laboratorium farmakokinetycznym działającym na wydziale weterynarii w Polsce i jednym z 3 pracujących na polskich uniwersytetach. Pozostałe znajdują się na Białostockim Uniwersytecie Medycznym i w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dlaczego uzyskanie certyfikatu na 2 lata jest tak ważne, że pracownicy wydziału poświęcili na to ponad 2 lata pracy?

- Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej to dokument uznawany w całej Europie. Potwierdza, że pod względem jakości badań osiągnęliśmy najwyższy standard. To bardzo ważne, bo producent planujący wprowadzić jakiś lek do sprzedaży może teraz zlecić naszemu laboratorium badanie jego farmakokinetyki. Wyniki tych badań będą uznane przez organy administracyjne każdego europejskiego państwa oraz Europejską Agencję Leków decydującą o dopuszczaniu leków do handlu – wyjaśnia prof. Jerzy Jaroszewski, kierownik katedry.

W ten sposób katedra, a za jej sprawą wydział, nawiąże jeszcze ściślejszy kontakt z gospodarką. Certyfikat ma jednak jeszcze inny wymiar – naukowy, ponieważ gwarantuje wysoką jakość badań i uznawalność ich wyników. Doświadczenie zdobyte przez zespół przygotowujący laboratorium do udanej certyfikacji może pomóc w zdobyciu podobnych dokumentów dla innych laboratoriów na wydziale lub uczelni.

- Zdobycie certyfikatu kosztowało nas ponad 2 lata ciężkiej pracy. Spodziewamy się, że jego potwierdzenie w przyszłości będzie łatwiejsze, ponieważ nie będziemy zaczynać wszystkiego od początku – mówi doktorantka mgr Agnieszka Jasiecka, pełniąca na wydziale funkcję koordynatora systemu zapewnienia jakości i jednocześnie odpowiedzialna za przygotowanie procedur projakościowych w trakcie starań o certyfikat.

W XVI edycji Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2015" kierunek weterynaria na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM po raz kolejny zajął I miejsce w Polsce. Również jako pierwszy wydział w Polsce w 2013 r. przeszedł pozytywnie ewaluację potwierdzającą europejskie standardy kształcenia weterynaryjnego w oparciu o nowe kryteria opracowane przez  Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Edukacji Weterynaryjnej (European Association of Establishments for Veterinary Education). Uzyskanie certyfikatu to kolejny duży sukces Wydziału.

Farmakokinetyka jest dziedziną farmakologii, która zajmuje się badaniem losów leku w organizmie. Wiedza farmakokinetyczna jest szczególnie ważna w odniesieniu do leków, których dawki lecznicza i toksyczna mało się różnią. W takich przypadkach badania farmakokinetyczne pozwalają obliczyć taką dawkę leku, która będzie lecznicza, a jednocześnie nietoksyczna dla pacjenta. Badania takie są bezwzględnie wymagane podczas rejestracji każdego leku, bez względu na to, czy jest on stosowany u ludzi czy u zwierząt.

lek

w kategorii