Księgozbiór prof. Stanisława Pikulskiego darem dla Biblioteki Uniwersyteckiej

uroczyste przekazanie księgozbioru
Zebrany przez prof. Stanisława Pikulskiego, pierwszego dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM zbiór książek i czasopism został przekazany na rzecz Uniwersytetu. 6 grudnia 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się uroczyste otwarcie wyodrębnionego tam Księgozbioru prof. Stanisława Pikulskiego.

W uroczystości uczestniczył m.in. prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, za kadencji którego Stanisław Pikulski uzyskał tytuł naukowy profesora. Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM. dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM przede wszystkim wyrazy wdzięczności skierował do Sabiny Pikulskiej – donatorki. Władzom Biblioteki Uniwersyteckiej podziękował za przygotowanie, opracowanie i wyeksponowanie tej kolekcji.

Dziekan J. Dobkowski stwierdził, że otwarcie Księgozbioru to również chwila zadumy, refleksji i wspomnień. W takim dniu uzmysławiamy sobie, jak szybko upływa czas.

- Książka towarzyszy człowiekowi wiernie od tysiącleci. Jest jego pamięcią, skarbnicą wiedzy i doświadczeń. Podobnie od tysiącleci istnieją miejsca, gdzie książki się gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia. Stąd inicjatywa udostepnienia księgozbioru w Bibliotece Uniwersyteckiej. Można będzie tutaj przychodzić i twórczo korzystać ze zbiorów profesora Stanisława Pikulskiego – podkreślał prof. J. Dobkowski.

Dziekan J. Dobkowski podzielił się także refleksją osobistą. Prof. S. Pikulskiego najpierw znał z literatury –z książki Prawo policyjne. T. I: komentarz, Katowice 1992. Kiedy przyjechał do Olsztyna, prof. był jego wykładowcą, a następnie recenzentem pracy dyplomowej. Cieszył się, kiedy mógł z nim współpracować naukowo.

– To były lata wspólnej kreatywnej pracy organizacyjnej. Zawsze mogłem liczyć na jego przychylność i wsparcie. Był bardzo życzliwym i uczynnym człowiekiem, a przy tym zarażał otoczenie optymizmem. Będę zawsze miał to w pamięci – dodał dziekan J. Dobkowski.

Prorektor ds. nauki prof. Jerzy Jaroszewski podziękował donatorce Sabinie Pikulskiej za przekazanie cennego księgozbioru. Opisał ogromne zasługi prof. S. Pikulskiego, jako pierwszego dziekana Wydziału Prawa i Administracji dla rozwoju naukowego kadry akademickiej. Podkreślił również jego umiejętności organizacyjne w tworzeniu olsztyńskiego ośrodka prawniczego.

Następnie głos zabrał dr hab. Kamil Frąckowiak, który podkreślił, że z dumą reprezentuje Katedrę Prawa Karnego Materialnego, której twórcą był prof. Stanisław Pikulski. To właśnie w trakcie pisania pracy doktorskiej pod okiem prof. Pikulskiego miał możność zapoznania się z księgozbiorem Profesora. Obszerny zbiór dzieł naukowych był cyklicznie uzupełniany.

- Księgozbiór będzie nieocenioną pomocą w badaniach naukowych społeczności akademickiej, szczególnie w zakresie nauk penalnych. Korzystać z niego będą nie tylko pracownicy naukowi, ale również studenci. W szczególności młodzi adepci kierunku prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i nowo tworzonego kierunku kryminologii – podkreślał dr hab. Kamil Frąckowiak.

Sabina Pikulska, przekazując księgozbiór wyraziła wdzięczność, że książki znalazły swoje miejsce wśród murów Biblioteki, czego chciałby jej małżonek. Od tej pory wszyscy zainteresowani będą mogli z niego korzystać. Podkreśliła, że część z dzieł w księgozbiorze była darami od naukowych wychowanków Profesora.

Księgozbiór prof. Stanisława Pikulskiego obejmuje ponad tysiąc woluminów z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Przeważa tam literatura z zakresu nauk prawnych, a zwłaszcza penalistyki. Księgozbiór jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów.

Kamil Frąckowiak

Prof. dr hab. Stanisław Pikulski (6.12.1945 – 23.12.2016)

Stanisław Pikulski był profesorem nauk prawnych, radcą prawnym, specjalistą prawa karnego, nauczycielem akademickim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a w latach 2001–2008 i 2013–2016 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UWM.

Urodził się 6 grudnia 1945 r. w Charbinowicach. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zdobywając tytuł magistra prawa. W 1981 r. obronił na tej uczelni pracę doktorską na temat Przestępstwa szpiegostwa w teorii i praktyce. W 1991 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy na temat Zabójstwo z zazdrości uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa karnego materialnego i kryminologii. W 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora w zakresie nauk prawnych.

W latach 1986–1989 pełnił funkcje kierownicze w Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Był też związany z Wyższą Szkołą Oficerską Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, gdzie od 1989 r. w stopniu podpułkownika pełnił funkcję zastępcy komendanta ds. dydaktyczno-naukowych. Po włączeniu szkoły w struktury Akademii Spraw Wewnętrznych był tam prodziekanem Wydziału Prawa. W latach 1997–1999 kierował Departamentem Prawnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W lutym 1998 r. podjął pracę w Instytucie Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, która w 1999 r. weszła w skład Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od tej pory trwale był związany z olsztyńskim ośrodkiem naukowym, w którego rozwój włożył ogromny wysiłek i zaangażowanie. W lipcu 2001 r. został pierwszym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Funkcję tę pełnił łącznie w trzech kadencjach, w latach 2001-2008 i 2013-2016. W roku 2008 dzięki jego staraniom wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a w 2015 r. - stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.

Profesor Stanisław Pikulski był odznaczony m. in. Srebrnym (1979) i Złotym (1986) Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim (1990) i Oficerskim (2001) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 23 grudnia 2016 r.