Kortowska zootechnika w najwyższej formie

dziewczyny na koniach
Ocenę wyróżniającą wystawiła Polska Komisja Akredytacyjna kierunkowi zootechnika prowadzonemu na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM.

Sześć spośród 8 kryteriów do oceny jakościowej kierunków studiów stosowanych przez PKA uzyskało ocenę wyróżniającą, czyli najwyższą. Są to: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągania zakładanych efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia. Natomiast kryteria: umiędzynarodowienie i opieka nada studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów otrzymały ocenę w pełni. Ocena ta dotyczy kształcenia na studiach inżynierskich i magisterskich.

- Jest mi bardzo miło z tego powodu, a nawet mogę powiedzieć, że jestem dumna. Sama skończyłam zootechnikę i wiem, że to trudny kierunek. Teraz jestem dziekanem i wiem z kolei, że nie jest łatwo prowadzić kształcenie na najwyższym poziomie na tym kierunku. Dziękuję wszystkim współpracownikom, bo to nasz wspólny sukces - komentuje prof. Urszula Czarnik, dziekan WBZ.

Ocena PKA tylko potwierdziła najwyższa jakość kształcenia na zootechnice. W tegorocznym rankingu kierunków fundacji „Perspektywy” zootechnika na UWM zdobyła 1. miejsce w Polsce wsród wszystkich kierunków zootechnicznych prowadzonych na wyższych uczelniach. Nie jest to jednak sukces jednorazowy.

- Na to 1. miejsce w 2018 r. awansowaliśmy z 3. miejsca w 2016 i 17 roku. Pracowaliśmy na ten wynik 68 lat, bo tyle już liczy nasz wydział, który początkowo nazywał się zresztą zootechniczny. Ten wiek ma znaczenie, od 1966 r. wydział ma pełne prawa akademickie w dyscyplinie zootechnika. W 2006 r. w ocenie parametrycznej MNiSW otrzymaliśmy kategorię A i zachowujemy ją do tej pory. W 2011 r. PKA wyróżniła naszą zootechnikę, jako jedyną w Polsce. W 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodził ją tytułem: „Najlepszy kierunek studiów” – uzupełnia prof. Czarnik.

Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt pracuje obecnie 65 nauczycieli akademickich, z których 41 to pracownicy samodzielni, a wśród nich aż 26 to profesorowie tytularni. Z tego wydziału wywodzi się 6 rektorów lub prorektorów naszej uczelni, 4 członków PAN i 3 członków CK. Bardzo wielu z obecnych i byłych już profesorów to cenione autorytety naukowe. Czterech z nich otrzymało tytuły doktorów honoris causa innych ośrodków uniwersyteckich. Dr hab. Wojciech Kozera 2 razy zdobył tytuł Belfra Roku UWM. To wszystko oraz jeszcze wiele innych czynników przekłada się na wysoką jakość kształcenia na wyróżnionej zootechnice.

Następną ocenę programową kortowskiej zootechniki PKA przeprowadzi w roku akademickim 2026/27

lek

w kategorii