Kortowo jeszcze bardziej zielone

od lwej: Adam Krzyśków - prezes WFOŚiGW i prof. Ryszard Górecki - rektor UWM
Ponad 3 mln zł otrzyma Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na ochronę i poprawę warunków bytu flory i fauny w zabytkowej części Kortowa oraz na wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzację parku w Kortowie.

Dwudziestego ósmego lutego prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Adam Krzyśków, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisali umowę w sprawie dofinansowania programu rewitalizacji zabytkowego parku w Kortowie. Rzecz dotyczy dwu uniwersyteckich projektów złożonych do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, którego funduszami przeznaczonymi na ochronę środowiska zarządza WFOŚiGW w Olsztynie.

Pierwszy projekt opiewający na ok. 2 mln zł otrzyma ponad 1,4 mln zł dofinansowania. Drugi, o tej samej wartości - ponad 1,6 mln zł. Co UWM planuje zrobić w Kortowie?

Projekt zakłada działania w całym starym Kortowie, to jest na obszarze 21 ha, a więc nie tylko w parku. Chodzi w nim o ochronę bioróżnorodności, czyli nie tylko roślin, ale też wszelkich zwierząt. Jest on elementem autorskiego programu „Green University” rektora prof. Ryszarda Góreckiego, rozpoczętego w 2013 r. Koordynatorem projektu jest prof. Czesław Hołdyński, kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody UWM.

Szczegółowe plany wyglądają imponująco. Zostanie posadzonych 490 drzew, 1650 różnych krzewów oraz kilkanaście tysięcy okazów roślin zielnych należących do gatunków roślin ozdobnych jak również dziko rosnących. Nasadzenia te będą wkomponowane w istniejące układy zieleni z zachowaniem zaleceń konserwatora zabytków. Pojawią się także gatunki chronione, z czerwonej księgi. Odnowa obejmie 30,5 tys. m2 trawników. Zmodernizowanych zostanie ok. 1,5 tys. m2 ścieżek prowadzących do kolekcji roślin. Ich modernizacja obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni na nawierzchnię przyjazną środowisku. Cechują ją m.in.: przepuszczalność dla wody i powietrza, nie wymaga ona systemów odprowadzenia wody, umożliwia przesiąkanie gleby i życie biologiczne pod nawierzchnią. Ponadto około 300 drzew obejmie wycinka suchych gałęzi, a ok. 50 - pielęgnacja. Projekt obejmuje także otoczenie opieką owadów, bez których zieleń szybko by zanikała. Powstaną zatem „hotele” dla nich. Twórcy projektu pomyśleli także o bezkręgowcach, płazach, gadach, ptakach, a także kortowskich nietoperzach. Dla nich również będą tworzone optymalne warunki bytu. Zadbali nawet o tworzenie potencjalnych siedlisk dla wybranych gatunków grzybów.

- Projekt oczywiście nie pomija ludzi. Dla nich powstanie mała architektura, m.in. ławki, na których można będzie przysiąść, aby podziwiać odnowioną kortowską zieleń – zapewnia prof. Czesław Hołdyński.

Odnowa kortowskiej zieleni przewiduje także wprowadzenie nowoczesnego systemu informacji i identyfikacji wizualnej elementów przyrodniczych. Powstanie aplikacja na telefon, dzięki której będzie można odczytać informację np. o drzewie lub krzewie, przed którym się znajdujemy.

Koncepcję i program użytkowy parku przygotował zespół składający się z pracowników Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody - dr Aldona Fenyk i z Katedry Architektury Krajobrazu: prof. Krzysztof Młynarczyk, dr Marta Akińcza i dr Urszula Knercer.

Już niebawem UWM ogłosi przetarg na wykonanie prac. Pełna dokumentacja techniczna wraz ze wszystkim pozwoleniami i uzgodnieniami jest już gotowa.

- Prace nie będą się jednak odbywać równocześnie na całym obszarze przewidzianym do rewitalizacji. Musimy np. uwzględnić dyrektywę ptasią, która zezwala na prowadzenie prac tam, gdzie występują ptaki poza ich okresem lęgowym, czyli od października do końca lutego – wyjaśnia dr Aleksander Socha, kanclerz UWM.

Prace przy rewitalizacji kortowskiego parku zakończą się jesienią 2018 r.

lek

w kategorii