Koronawirus - zarządzenia Rektora

Zarządzenia rektora dotyczące spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2.

Decyzja Nr 52/2022

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 maja 2022 roku

 

w sprawie zmiany systemu pracy obowiązującego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) oraz w związku z § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku
w sprawie systemów pracy obowiązujących w UWM w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. W stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wprowadza się zwykły (zielony) system pracy.
 2. Tryb pracy w systemie zwykłym określa Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 2

 1. Do końca semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne będą odbywały się na dotychczas obowiązujących zasadach określonych w Komunikatach Rektora UWM w Olsztynie z 15.02.2022 r. oraz 28.03.2022 r. z uwzględnieniem ust. 2.
 2. W przypadku zajęć prowadzonych dotychczas w trybie zdalnym właściwy dziekan biorąc pod uwagę warunki, w jakich realizowane są te zajęcia, może zwrócić się do prorektora
  ds. kształcenia z wnioskiem o zgodę na zamianę trybu na stacjonarny.

 

§ 3

 1. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem 16 maja 2022 r.
 2. Traci moc Decyzja Nr 43/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w UWM w Olsztynie żółtego systemu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

 

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 


 

 

 

K O M U N I K A T

REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

z dnia 28 marca 2022 roku

  

w sprawie   zmiany zasad zachowania reżimu sanitarnego w związku z epidemią SARS-COV-2

 

 

Szanowni Państwo,

Studenci, Doktoranci, Pracownicy Uczelni,

 

uprzejmie informuję, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia, z dniem 28 marca 2022 roku zostaje zniesiony obowiązek zasłania ust i nosa w przestrzeni publicznej, z wyłączeniem podmiotów leczniczych.

W związku z powyższym, osoby uczestniczące w zajęciach dydaktycznych nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa, z zastrzeżeniem, że zajęcia realizowane w placówkach medycznych (dotyczy kierunków: dietetyka, lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne), prowadzone będą z zachowaniem dotychczasowych wymogów reżimu sanitarnego.

Jednocześnie rekomenduję noszenie maseczek lub zachowanie dystansu społecznego w miejscach dużych skupisk ludzkich.

 

R E K T O R

Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 


 

K O M U N I K A T

REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

z 15 lutego 2022 roku

 

W SPRAWIE WYTYCZNYCH

DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 

I.     STUDIA WYŻSZE

1. Zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów danego kierunku, poziomu, profilu kształcenia i formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne), realizowane będą w siedzibie Uczelni, w trybie stacjonarnym z elementami kształcenia zdalnego, z uwzględnieniem ppkt. 1-3,

1) wszystkie rodzaje ćwiczeń i seminaria realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym, z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego,

2) wykłady dla dwóch i więcej grup studenckich, lektoraty, przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przedmioty: ergonomia, etykieta, ochrona własności intelektualnej, szkolenie z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, informacja patentowa, realizowane będą w trybie zdalnym,

3) wykłady prowadzone na latach studiów, których rocznik przewiduje jedną grupę studencką, realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego lub w trybie zdalnym. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan/Dyrektor, informując o niej Prorektora ds. kształcenia.

2. W organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych należy uwzględniać zasady przestrzegania reżimu sanitarnego, m.in.:

1) osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk,

2) sale dydaktyczne należy regularnie wietrzyć i dezynfekować,

3) zajęcia dydaktyczne w grupach o większej liczebności mogą odbywać się w salach (aulach) wykładowych.

3. W przypadku stwierdzenia zachorowania na COVID-19 w grupie zajęciowej, Dziekan/Dyrektor podejmuje decyzję o zmianie trybu realizacji zajęć danej grupy ze stacjonarnego na zdalny.

4. W przypadku zwiększenia dynamiki zachorowań na COVID-19, możliwe jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i 3, w trybie zdalnym na wniosek Dziekana/Dyrektora, za zgodą Prorektora ds. kształcenia, z uwzględnieniem pkt. 5.

5. Wniosek powinien być poprzedzony analizą obowiązującego programu studiów w kontekście zachowania wskaźników sumarycznych charakteryzujących program studiów, m.in. w zakresie liczby punktów ECTS, przewidzianych w programie studiów w ramach realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego lub innych osób prowadzących zajęcia ze studentami.

 

II.      SZKOŁA DOKTORSKA, STUDIA DOKTORANCKIE, STUDIA PODYPLOMOWE I INNE FORMY KSZTAŁCENIA

Decyzje w sprawie trybu organizacji zajęć dydaktycznych (tryb stacjonarny, tryb zdalny lub tryb hybrydowy) podejmują kierownicy studiów doktoranckich, Dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz kierownicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, w porozumieniu i po akceptacji Prorektora ds. Kształcenia.

 

III.     Informuję, że zgodnie z opinią Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, do prowadzenia działalności dydaktycznej uczelni nie mają zastosowania limity osób określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, ze zm.), jednak w trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników, w miarę możliwości organizacyjnych, zalecam zachowanie dystansu społecznego na terenie Uniwersytetu. 

 

Rektor

Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 


 

 

 Olsztyn, 26 stycznia 2022 r.

 

Szanowni Państwo

Pracownicy, Doktoranci i Studenci

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wraz ze współpracownikami z kierownictwa Uniwersytetu na bieżąco monitoruję sytuację epidemiczną w Uczelni i jej otoczeniu. Ostatnie dni przyniosły niepokojące informacje o wzroście liczby zachorowań. Pojawiły się też propozycje powrotu do systemu pracy określonego w zarządzeniu Rektora nr 93/2020 jako „pomarańczowy”. System ten, jak pamiętamy, przewiduje w znacznej części administracji pracę zmianową lub - tam gdzie jest to możliwe — pracę zdalną. Ma on niewątpliwie szereg wad. Powoduje obniżenie efektywności pracy, bywa źródłem konfliktów między jednostkami (bo dzieli na tych, którzy coś mogą i na tych, którzy tego nie mogą), przede wszystkim jednak dezorganizuje życie rodzinne wielu Pracowników. Świadom tego będę gotów sięgnąć po to rozwiązanie w sytuacji, która będzie tego bezwzględnie wymagała. Jestem jednak głęboko przekonany, że wszyscy — jako społeczność uniwersytecka — możemy i powinniśmy przyczynić się do tego, żeby taka konieczność nie wystąpiła.

W związku z powyższym proszę o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących w Uczelni aktów prawnych. Poza aktami prawa powszechnie obowiązującego są to dostępne w zakładce znajdującej się na głównej stronie Uczelni: zarządzenia, decyzje i komunikaty Rektora. Niestety obserwuję dość częste przypadki lekceważenia tych przepisów. Przejawia się to m.in. w nienoszeniu maseczek, pomijaniu Kancelarii ogólnej oraz drogi mailowej lub telefonicznej przy załatwianiu spraw w rektoracie, dziekanatach i innych jednostkach organizacyjnych Uczelni. Jestem przekonany, że większa dyscyplina w tym zakresie poprawiłaby sytuację. Dlatego apeluję przede wszystkim o wzmożoną samodyscyplinę wszystkich Państwa, ale zobowiązuję też nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne czy przeprowadzających zaliczenia i egzaminy oraz kierowników jednostek, by wykonując swe obowiązki mieli na uwadze również konieczność stosowania obostrzeń określonych w ww. przepisach.

Kierowników jednostek zobowiązuję do bieżącego reagowania na przypadki kwarantann i izolacji podległych im pracowników. Podstawowy obowiązek w tym zakresie polega na zgłaszaniu takich przypadków do Działu Kadr. W sytuacji zagrożenia dla realizacji zadań jednostki uwzględniając jej specyfikę kierownicy powinni w porozumieniu z Rektorem lub Kanclerzem podejmować decyzje odnośnie systemu pracy jednostki. Należy znajdować takie rozwiązania, które pozwolą realizować zadania w sposób maksymalnie bezpieczny.

Dziękując za dotychczasową dobrą współpracę, zwracam się także do Studentów i Doktorantów naszego Uniwersytetu z apelem o przestrzeganie zasad i obostrzeń, jak też propagowanie stosownych do sytuacji epidemicznej postaw i zachowań. W trosce o Waszą przyszłość i bezpieczeństwo podejmujemy niekiedy decyzje, które nie zawsze zyskują powszechną akceptację. Jednak pragnę wskazać, że przy podejmowaniu owych decyzji należy bardzo starannie wyważyć wszystkie okoliczności i uwzględniać wszystkie przesłanki wynikające z odpowiedzialności za realizację celów statutowych Uniwersytetu, w tym za Państwa kompetencje i kwalifikacje, jako przyszłych absolwentów Uniwersytetu.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego proszę o bieżące śledzenie strony internetowej Uczelni, na której mogą pojawić się ważne komunikaty regulujące życie Uniwersytetu stosownie do rozwoju sytuacji epidemicznej.

Raz jeszcze proszę wszystkich Państwa o maksymalną mobilizację oraz odpowiedzialność za siebie i innych oraz za nasze wspólne dobro, jakim jest Uniwersytet.

 

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 


List rektora w formacie PDF 

 

 


 

 

K O M U N I K A T

PROREKTORA ds. KSZTAŁCENIA

 UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

z dnia 20 stycznia 2022 roku

 

w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w  semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

 

Szanowni Państwo,

Studenci, Doktoranci, Pracownicy Uczelni,

Informuję, że decyzję w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się podejmuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne lub przeprowadzający egzamin, mając na względzie specyfikę realizowanych zajęć. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa społeczności akademickiej, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, rekomenduję zdalny tryb prowadzenia zaliczeń i egzaminów. 

W przypadku konieczności weryfikacji efektów uczenia się w trybie stacjonarnym, zaliczenia/egzaminy powinny odbywać się w pojedynczych grupach ćwiczeniowych.

Przy stosowaniu stacjonarnego trybu zaliczenia lub egzaminowania należy przestrzegać aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego, m.in.:

1)   osoby uczestniczące w zaliczeniach/egzaminach zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk,

2)   sale wykorzystywane do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów należy regularnie wietrzyć i dezynfekować,

3)   zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się wyłącznie w salach lub aulach wykładowych, zapewniających zachowanie dystansu społecznego.

 

Wyrażam nadzieję, że podjęte działania pozwolą uniknąć wszelkich problemów wynikających z trudnej sytuacji pandemicznej.

 

Prorektor ds. kształcenia

Dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

 


 

 

K O M U N I K A T

REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

z 9 grudnia 2021 roku

w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni, w tym organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie świąteczno-noworocznym

 

Szanowni Państwo,

Studenci, Doktoranci, Pracownicy Uczeln

w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że wprowadzam zdalny tryb realizacji zajęć dydaktycznych:

 • w okresie od 20 grudnia 2021 roku do 16 stycznia 2022 roku na studiach stacjonarnych oraz w Szkole Doktorskiej (nie dotyczy Wydziału Lekarskiego, Szkoły Zdrowia Publicznego oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej),
 • w okresie od 17 grudnia 2021 roku do 16 stycznia 2022 roku na studiach niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych i innych formach kształcenia.

 

Jednocześnie, mając na względzie troskę o zapewnienie bezpieczeństwa społeczności akademickiej i zmniejszenie potencjalnych możliwości zakażeń, rekomenduję wstrzymanie organizacji i odbywania wszelkich spotkań w grupach pracowniczych z wyłączeniem przypadków bezwzględnie koniecznych do realizacji zadań służbowych.

Wyrażam nadzieję, że podjęte działania spotkają się ze zrozumieniem z Państwa strony i pozwolą uniknąć wszelkich problemów wynikających z trudnej sytuacji pandemicznej.

 

Rektor

Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 


 

Zarządzenie Nr 90/2021

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 października 2021 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego
lub epidemii (ze zm.)

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października
2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego
       Zarządzenia,

  2)  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego
       Zarządzenia,

  3)  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszego
       Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.

 

 

Rektor 

 

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 


 

K O M U N I K A T

REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

z 21 września 2021 roku

 

W SPRAWIE WYTYCZNYCH

DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 

I.     STUDIA WYŻSZE

1. Zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów danegokierunku, poziomu, profilu kształcenia i formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne), realizowane będą w siedzibie Uczelni, w trybie stacjonarnym z elementami kształcenia zdalnego, z uwzględnieniem ppkt. 1-3,

1) wszystkie rodzaje ćwiczeń i seminaria realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym, z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego,

2) wykłady dla dwóch i więcej grup studenckich, lektoraty, przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przedmioty: ergonomia, etykieta, ochrona własności intelektualnej, szkolenie z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, informacja patentowa, realizowane będą w trybie zdalnym,

3) wykłady prowadzone na latach studiów, których rocznik przewiduje jedną grupę studencką, realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego lub w trybie zdalnym. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan/Dyrektor, informując o niej Prorektora ds. kształcenia.

2. W organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych należy uwzględniać zasady przestrzegania reżimu sanitarnego, m.in.:

1)   osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk,

2)   sale dydaktyczne należy regularnie wietrzyć i dezynfekować,

3)   zajęcia dydaktyczne w grupach o większej liczebności mogą odbywać się w salach (aulach) wykładowych.

3. W przypadku stwierdzenia zachorowania na COVID-19 w grupie zajęciowej, Dziekan/Dyrektor podejmuje decyzję o zmianie trybu realizacji zajęć danej grupy ze stacjonarnego na zdalny.

4. W przypadku zwiększenia dynamiki zachorowań na COVID-19, możliwe jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i 3, w trybie zdalnym na wniosek Dziekana/Dyrektora, za zgodą Prorektora ds. kształcenia, z uwzględnieniem pkt. 5.

5. Wniosek powinien być poprzedzony analizą obowiązującego programu studiów w kontekście zachowania wskaźników sumarycznych charakteryzujących program studiów, m.in. w zakresie liczby punktów ECTS, przewidzianych w programie studiów w ramach realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego lub innych osób prowadzących zajęcia ze studentami.

 

II.     SZKOŁA DOKTORSKA, STUDIA DOKTORANCKIE, STUDIA PODYPLOMOWE I INNE FORMY KSZTAŁCENIA

Decyzje w sprawie trybu organizacji zajęć dydaktycznych (tryb stacjonarny, tryb zdalny lub tryb hybrydowy) podejmują kierownicy studiów doktoranckich, Dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz kierownicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, w porozumieniu i po akceptacji Prorektora ds. Kształcenia.

 

III.     Informuję, że zgodnie z opinią Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, do prowadzenia działalności dydaktycznej uczelni nie mają zastosowania limity osób określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, ze zm.), jednak w trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników, w miarę możliwości organizacyjnych, zalecam zachowanie dystansu społecznego na terenie Uniwersytetu. 

 

Rektor

Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

 
Komunikat Rektora z dnia  30.04.2021 r.

Decyzja Nr 43/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
 
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie żółtego systemu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami) § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego
lub epidemii (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 4 maja 2021 r. wprowadzam żółty system pracy pracowników, o których mowa
    w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego
    lub epidemii (ze zmianami).
2.   Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do dostosowania obecnego sytemu pracy
    do przepisów, o których mowa w ust. 1.
3.   Zobowiązuję osoby, o których mowa w § 3 ust. 3 cytowanego zarządzenia do wskazania systemu
    pracy podległych im jednostek.
 
§ 2
1.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.  Traci moc Decyzja Nr 173/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-
     Mazurskim w Olsztynie pomarańczowego systemu pracy pracowników niebędących
     nauczycielami akademickimi.
 
Rektor
 
Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 
 

 
Komunikat Rektora z dnia  22.04.2021 r.
 

KOMUNIKAT IV W SPRAWIE PRZYWRACANIA ZAJĘĆ

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną w mieście Olsztynie i regionie, przywracam częściowo realizację zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni od dnia 26 kwietnia 2021 roku. Mając na celu uniknięcie gwałtownej kumulacji liczby studentów realizujących zajęcia w siedzibie Uczelni, w pierwszej kolejności w pełnym zakresie uruchomione zostają zajęcia na kierunku weterynaria. Przywracam również możliwość realizacji badań laboratoryjnych w ramach wykonywanych prac magisterskich.

Na pozostałych kierunkach zajęcia będą przywracane stopniowo po 4 maja 2021 r. w porozumieniu i za zgodą Prorektora ds. kształcenia.Rektor

dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 
 

 
 Komunikat Rektora z dnia  9.04.2021 r.
 

KOMUNIKAT III W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

 Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, przedłużam okres zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w siedzibie uczelni do 25 kwietnia 2021 roku. Na wniosek koordynatorów przedmiotów dziekani wydziałów, dyrektorzy SZP i filii w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia proszeni są o podjęcie decyzji o prowadzeniu tych zajęć online lub o przesunięciu ich realizacji na późniejszy okres.

Zawieszenie nie dotyczy zajęć realizowanych w Collegium Medicum (kierunek lekarski i kierunki pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne) oraz na Wydziale Sztuki.

 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 
   
 
 
 Komunikat Rektora z dnia 11.03.2021 r.
 
KOMUNIKAT II W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną  w kraju, a także w mieście Olsztynie i regionie przedłużam okres zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w siedzibie uczelni. do 11 kwietnia 2021 roku. Na wniosek koordynatorów przedmiotów dziekani wydziałów, dyrektorzy SZP i filii w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia proszeni są o podjęcie decyzji o prowadzeniu tych zajęć online lub o przesunięciu ich realizacji na późniejszy okres.

Zawieszenie nie dotyczy kierunku lekarskiego oraz kierunku pielęgniarstwo realizowanego w SZP.

 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 
 
 

 

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 93/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 października 2020 roku
 
w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

(tekst ujednolicony)

 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) oraz § 17
ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w celu maksymalnego ograniczenia zagrożeń dla pracowników, doktorantów i studentów w stanie epidemii oraz dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w zależności od stopnia zagrożenia epidemią obowiązują cztery systemy pracy:
  1)   system zwykły, zwany dalej systemem zielonym,
  2)   system w stanie umiarkowanego zagrożenia, zwany dalej systemem żółtym,
  3)   system w stanie dużego zagrożenia, zwany dalej systemem pomarańczowym,
  4)   system w stanie krytycznym, zwany dalej systemem czerwonym.
 
§ 2
Charakterystykę trybu pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych w systemie zielonym zawiera Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, natomiast
w odniesieniu do pozostałych wymienionych w § 1 systemów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1.  W stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w załączniku nr 1
    wskazania obowiązującego w danym czasie systemu pracy dokonuje Rektor w formie decyzji,
    która jest niezwłocznie zamieszczana na stronie internetowej Uniwersytetu.
2.  W stosunku do pracowników zatrudnionych na wydziałach, w Szkole Zdrowia Publicznego,
    Filii w Ełku, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wskazania
    obowiązującego w danym czasie systemu pracy dokonują odpowiednio: dziekan, dyrektor,
    kierownik. Informacja w tym zakresie podawana jest niezwłocznie na stronie internetowej
    wydziału/jednostki oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4
1.  Praca zmianowa, o której mowa w załączniku, odbywa się według następującego porządku:
    1)   pierwsza zmiana: od godziny 7:00 do godziny 13:45,
    2)   druga zmiana: od godziny 14:15 do godziny 21:00.
2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych/osoby pełniące funkcje kierownicze sporządzają miesięczne
    harmonogramy pracy w kierowanych przez nich jednostkach, określające godziny pracy
    poszczególnych pracowników. Przy sporządzaniu harmonogramów należy kierować się przede
    wszystkim zasadą zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz rotacji pracowników między
    zmianami co tydzień.
3.  Zestawienia godzin pracy pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach w systemie
    zmianowym dostarczane są do Działu Kadr do drugiego dnia roboczego kolejnego miesiąca
    następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.
4.  Pracownicy pracujący w systemie zmianowym zobowiązani są do wpisywania się na listach
    obecności przed przystąpieniem do pracy oraz do wietrzenia pomieszczeń w przerwie pomiędzy
    zmianami, o których mowa w ust. 1.
 
§ 5
W systemie pomarańczowym i czerwonym obieg dokumentów na Uniwersytecie odbywa się za pośrednictwem Rozdzielni Korespondencji z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu między pracownikami jednostek. Tam, gdzie to możliwe należy kontaktować się za pomocą służbowej poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 
§ 6
Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej:
  1)   w zakresie kształcenia:
      a)    w systemie zielonym zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni i placówkach formie
           przewidzianej w planie studiów,
      b)    w systemie żółtym część zajęć może odbywać się zdalnie, natomiast reszta jak w systemie
           zielonym; decyzje w tym zakresie podejmuje dziekan w porozumieniu z prorektorem
           ds. kształcenia,
      c)    w systemie pomarańczowym stacjonarnie odbywają się wyłącznie zajęcia praktyczne, które
           są niemożliwe do zrealizowania zdalnie, pozostałe zajęcia prowadzone są zdalnie,
      d)    w systemie czerwonym wszystkie zajęcia realizowane są zdalnie; sposób i terminy odbycia
           zajęć niemożliwych do przeprowadzenia w tym trybie określa dziekan w porozumieniu
           z prorektorem ds. kształcenia,
  2)   w zakresie funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej godziny otwarcia i dostęp do zbiorów
      w poszczególnych systemach określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3)   w zakresie konferencji, imprez i innych wydarzeń oraz wyjazdów i przyjazdów:
      a)  w systemie żółtym dopuszcza się możliwość organizowania konferencji oraz innych wydarzeń
          organizowanych przez Uniwersytet i na terenie Uniwersytetu; dopuszcza się również wyjazdy
          służbowe pracowników, doktorantów i studentów, a także przyjazdy do Uniwersytetu gości
          zagranicznych,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym wszystkie aktywności wymienione w lit a)
          są zabronione za wyjątkiem wydarzeń organizowanych on-line; zakaz ten nie dotyczy
          posiedzeń organów kolegialnych Uniwersytetu, zebrań wyborczych oraz spotkań zespołów
          opiniodawczo-doradczych Rektora, z zachowaniem warunków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach; zakaz nie dotyczy również wyjazdów służbowych bezwzględnie koniecznych, w przypadku których decyzję w systemie pomarańczowym podejmuje dziekan/dyrektor szkoły lub filii albo Rektor, natomiast w systemie czerwonym – Rektor; w systemie pomarańczowym dopuszcza się wyjazdy i przyjazdy studentów  i doktorantów studiów obcojęzycznych oraz w ramach programów wymiany akademickiej za zgodą prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni”,
  4)   w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych:
      a)  w systemie żółtym dopuszcza się korzystanie z obiektów sportowych z zachowaniem
          powszechnie obowiązujących przepisów,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym obowiązuje zakaz korzystania z obiektów
          sportowych;
  5)   w zakresie działalności sekcji sportowych, agend, klubów studenckich oraz lokali
      gastronomicznych:
      a)  w systemie żółtym dopuszcza się działalność jednostek wymienionych w tym punkcie,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym obowiązuje zakaz prowadzenia działalności
          przez jednostki wymienione w tym punkcie z wyjątkiem rodzajów działalności dopuszczonych
          przez powszechnie obowiązujące przepisy;
  6)   w zakresie kwaterowania w domach studenckich:
      a)  w systemie żółtym i pomarańczowym dopuszcza się kwaterowanie w domach studenckich
          przy zapewnieniu bezpiecznych warunków zamieszkania i zakazie odwiedzin przez gości
          zewnętrznych,
      b)  w systemie czerwonym obowiązuje zakaz dokonywania nowych zakwaterowań w domach
          studenckich, poza przypadkami z imienną zgodą prorektora ds. studenckich.
 
§ 7
Wprowadza się schemat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia/wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 8
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.  Traci moc § 1 pkt 2 i 3 zarządzenia Nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad
    funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia
    epidemicznego lub epidemii (ze zm.).
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 
 
 

Decyzja Nr 173/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pomarańczowego systemu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami) § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 31 października 2020 r. wprowadzam pomarańczowy system pracy pracowników, o których
    mowa w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego
    lub epidemii.
2.  Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do dostosowania obecnego sytemu pracy
    do przepisów, o których mowa wyżej.
3.  Zobowiązuję osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 cytowanego zarządzenia do wskazania systemu
    pracy podległych im jednostek.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

 
 
 

 
ZARZĄDZENIE Nr 90/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 października 2020 roku
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii
(ze zm.)
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.),  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) oraz § 17
ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2.  Dziekan, Dyrektor Filii/Szkoły Zdrowia Publicznego, Dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz Kierownik
          studiów doktoranckich określa rodzaj zajęć dydaktycznych oraz terminy realizacji w siedzibie
          Uczelni/ Filii lub trybie zdalnym, z zastrzeżeniem ust. 3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa
          o prowadzeniu kształcenia w siedzibie Uczelni lub Filii rozumie się przez to wszystkie jednostki
          organizacyjne wchodzące w skład Uczelni oraz wszystkie jednostki organizacyjne podmiotów,
          z którymi Uczelnia współpracuje w zakresie realizacji procesu kształcenia, w tym praktyk,
          na podstawie odrębnych umów.”;
2) § 4  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3.  Dotyczące konferencji, imprez i innych wydarzeń oraz wyjazdów i przyjazdów:
          1)  zawiesza się możliwość organizacji konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym
              i wydziałowym oraz innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet i na terenie
              Uniwersytetu, za wyjątkiem wydarzeń organizowanych on-line, z uwzględnieniem przepisów
              powszechnie obowiązujących,
          2)  ogranicza się wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne pracowników oraz doktorantów
              Uniwersytetu do bezwzględnie koniecznych, decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan
              lub Rektor według właściwości,
          3)  zawiesza się wyjazdy krajowe i zagraniczne studentów Uniwersytetu,
          4)  ogranicza się przyjazdy studentów zagranicznych realizujących kształcenie na studiach
              anglojęzycznych do bezwzględnie koniecznych,
          5)  zawiesza się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.”;
3) w § 4 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu:
   „9.    Wprowadza się schemat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia/wystąpienia
           zakażenia wirusem SARS-CoV-2, stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
Dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWMZARZĄDZENIE Nr 87/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 października 2020 roku
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii wprowadza się następujące zmiany:
1) przepis § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Dotyczące świadczenia pracy w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
      1)  od 12 października 2020 r. do odwołania wprowadza się dwuzmianowy system czasu pracy
           w jednostkach, w których taki system nie został wcześniej wprowadzony i w których warunki
           pracy nie pozwalają na zachowanie dystansu społecznego:
           a)    pierwsza zmiana 7:00-13:45,
           b)    druga zmiana 14:15-21.00;
      2) zobowiązuje się kierowników/osoby pełniące funkcje kierownicze do sporządzenia
          miesięcznych harmonogramów pracy w kierowanych przez nich jednostkach, określających
          godziny pracy poszczególnych pracowników z uwzględnieniem:
          a)    zapisów, o których mowa w pkt 1,
          b)    zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia
               dla zdrowia pracowników oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady
               świadczenia pracy (w przypadku czasowego braku możliwości wypełnienia wymienionych
               warunków kierownicy/osoby pełniące funkcje kierownicze w poszczególnych jednostkach
               określają formę świadczenia pracy),
          c)    zalecenia rotacji pracowników pomiędzy zmianami co tydzień;
      3) zobowiązuje się pracowników do wietrzenia pomieszczeń w przerwie pomiędzy zmianami,
          o których mowa w pkt 1,
      4) pracownicy są zobowiązani wpisywać się na listach obecności przed przystąpieniem do pracy;
2) w § 4 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu:
    „8. Od 12 października 2020 r. obieg dokumentów na Uniwersytecie odbywa się za pośrednictwem
         Rozdzielni korespondencji ograniczając bezpośredni kontakt pomiędzy pracownikami jednostek.
         Zaleca się kontakt za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej oraz telefoniczny.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 


Zarządzenie Nr 82/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2020 roku
 
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w celu ograniczenia możliwości zakażania się i rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (dalej „Uniwersytecie”) zajęcia realizowane
    są w trybie zdalnym i mieszanym.
2.  Dziekan, Dyrektor Filii/Szkoły Zdrowia Publicznego, Dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz Kierownik
    studiów doktoranckich określa rodzaj zajęć dydaktycznych oraz terminy realizacji w siedzibie
    Uczelni/Filii lub trybie zdalnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Zajęcia na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, mogą być prowadzone
    w siedzibie uczelni, po uzyskaniu zgody Rektora, na podstawie wniosku kierownika studiów
    podyplomowych lub kierownika danej formy kształcenia, zaopiniowanego przez dziekana/dyrektora
    Filii/Szkoły Zdrowia Publicznego.
4.  Nauczyciele akademiccy i pozostali uczestnicy wszystkich rodzajów zajęć, o których mowa
    w ust.1 i 3, zobowiązani są do stosowania procedur stanowiących załączniki nr 1 nr 2
    do niniejszego zarządzenia.
5.  Prowadzący zajęcia:
    1)  na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych
        studiów magisterskich, zwanych dalej „studiami”;
    2)  na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej;
    3)  na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia zobowiązani są do stosowania form
        nauczania i form weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się dostosowanych do trybu realizacji
        zajęć z danego przedmiotu.
6.  Do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, rekomenduje się następujące narzędzia
    zdalnego nauczania:
    1)   Microsoft Teams w pakiecie Office365 z wyłączeniem form kształcenia, o których mowa
        w ust. 5 pkt 3,
    2)   platforma e-learningowa Moodle,
    3)   platforma edukacyjna LMS ILJAS,
    4)   Google Meet.
7.  Dopuszcza się inne narzędzia pod warunkiem, że zapewniają odpowiednią jakość prowadzonych
    zajęć oraz nie powodują ponoszenia kosztów przez uczelnię i odbiorców.
8.  Koordynatorzy przedmiotów wybierają narzędzie prowadzenia zajęć w sposób zdalny
    w porozumieniu odpowiednio: z dziekanem/dyrektorem Filii/ Szkoły Zdrowia Publicznego
    lub upoważnioną przez nich osobą, kierownikiem studiów doktoranckich, Dyrektorem Szkoły
    Doktorskiej, kierownikiem jednostki ogólnouczelnianej lub kierownikiem studiów podyplomowych.
9.  Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy
    zajęciowej o wybranym trybie realizacji zajęć dydaktycznych i konsultacji, a w przypadku
    stosowania trybu zdalnego, poinformowania o narzędziu zdalnego nauczania za pośrednictwem
    następujących form komunikacji:
    1)  korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web,
    2)  ogłoszeń na stronie internetowej jednostki.
10.  Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego sprawują:
    1)   dziekan, dyrektor Filii/Szkoły Zdrowia Publicznego – w zakresie kształcenia na studiach;
    2)   kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich;
    3)   Dyrektor Szkoły Doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej;
    4)   kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych;
    5)   kierownik – w zakresie innych form kształcenia;
    6)   kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących kształcenie w zakresie lektoratów
        i wychowania fizycznego.
11.  Zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnie obowiązującą organizacją roku akademickiego
     2020/2021 i aktualnie obowiązującym rozkładem zajęć dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość
     zmiany dnia tygodnia i godziny zajęć po jej uzgodnieniu z uczestnikami grupy zajęciowej
     i dziekanem.
12.  Dziekan, Dyrektor Filii/Szkoły Zdrowia Publicznego, w porozumieniu z opiekunem praktyk oraz
     kierownik studiów doktoranckich, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik studiów podyplomowych,
     może podjąć decyzję o skróceniu okresu trwania praktyki objętej programem studiów, określając
     alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się lub o uznaniu dotychczasowej
     praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki ustala
     warunki przebiegu praktyk, biorąc pod uwagę powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
     dotyczące zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii. Przepis stosuje się do praktyk
     rozpoczętych przez studentów oraz praktyk, które jeszcze się nie rozpoczęły.
13.  W przypadku praktyk realizowanych poza siedzibą Uniwersytetu, dziekan, dyrektor Filii/Szkoły
      Zdrowia Publicznego, w porozumieniu z opiekunem praktyk oraz kierownik studiów doktoranckich,
      Dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik studiów podyplomowych ustala warunki przebiegu praktyk,
      biorąc pod uwagę powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące zagrożenia
      epidemicznego lub stanie epidemii.
14.  W przypadku realizacji zajęć w formie zdalnej dopuszcza się możliwość dostosowania warunków
      weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się określonej w sylabusie do zmienionej formy zajęć.
15.  Dostosowanie warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się do zmienionej formy zajęć
     powinno zostać dokonane przez koordynatora przedmiotu w porozumieniu z uczestnikami zajęć
     lub Samorządem Studenckim, a ponadto powinno:
     1)  uwzględniać specyfikę wybranego narzędzia zdalnego nauczania,
     2)  zapewniać rzetelne sprawdzenie uzyskania wszystkich efektów uczenia się przewidzianych
         w sylabusie,
     3)  uzyskać akceptację osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu
         dydaktycznego, o których mowa w ust. 10.
16.  Proces weryfikacji efektów uczenia się musi umożliwiać dokonywanie oceny osiągniętych efektów
     uczenia się związanych z danym przedmiotem/grupą zajęć.
17.  Weryfikację efektów uczenia się dla zajęć realizowanych w trybie zdalnym, przeprowadza
     się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, wykluczających generowanie kosztów po stronie
     studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych z tytułu użytkowania danego
     narzędzia informatycznego.
18.  Weryfikacji, o której mowa w ust. 17, dokonuje prowadzący zajęcia odpowiedzialny za
     weryfikację efektów uczenia się.
19.  Warunkiem przystąpienia przez studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych
     do weryfikacji, o której mowa w ust. 17 jest nawiązanie połączenia z egzaminatorem
     lub prowadzącym zajęcia dydaktyczne poprzez narzędzia informatyczne, o których mowa
     w ust. 17, w wyznaczonym przez niego terminie, uzgodnionym ze studentami co najmniej
     na 3 dni przed datą egzaminu lub zaliczenia.
20.  Przed przystąpieniem do weryfikacji, o której mowa w ust. 17, egzaminator lub prowadzący
     zajęcia dydaktyczne dokonuje sprawdzenia tożsamości studenta, doktoranta lub uczestnika
     studiów podyplomowych poprzez oględziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu
     tożsamości przy wykorzystaniu połączenia video.
21.  Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się dla zajęć realizowanych w trybie zdalnym następuje
     poprzez sporządzenie, przez egzaminatora lub prowadzącego zajęcia dydaktyczne, protokołu
     z przebiegu egzaminu lub zaliczenia, z zastrzeżeniem ust. 22 i 26.
22.  Protokół, o którym mowa w ust. 21, powinien zwierać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko
     egzaminatora lub osoby zaliczającej zajęcia dydaktyczne, datę przeprowadzenia egzaminu
     lub zaliczenia, nazwę przedmiotu, listę osób egzaminowanych lub przystępujących do zaliczenia
     i ewentualne uwagi dotyczące przebiegu egzaminu lub zaliczenia.
23.  Egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie online w sposób
     zapewniający samodzielność pracy studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych
     lub innych form kształcenia oraz kontrolę jego przebiegu.
24.  W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości egzaminatora lub prowadzącego zajęcia
     dydaktyczne co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu lub zaliczenia, egzamin
     lub zaliczenie mogą być przez niego przerwane.
25.  W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 24, egzaminator lub prowadzący
     zajęcia wyznacza kolejny termin. W stosunku do studenta, doktoranta lub uczestnika studiów
     podyplomowych, który naruszył przepisy wewnętrzne obowiązujące na Uniwersytecie dotyczące
     samodzielności pracy mają zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie
     określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów
     podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń.
26.  W przypadku przerwania połączenia na skutek problemów technicznych, w trakcie którego był
     przeprowadzany egzamin lub zaliczenie, egzaminator lub prowadzący zajęcia, decyduje
     o ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu lub zaliczenia w całości lub części albo jeśli
     uzna, że do momentu przerwania połączenia istniała możliwość weryfikacji założonych efektów
     uczenia się, wystawia ocenę uwzględniając przebieg egzaminu lub zaliczenia.
27.  Dokonywanie i dokumentowanie oceny osiągniętych efektów uczenia się następuje w sposób
     przyjęty na Uniwersytecie, z wykorzystaniem Uczelnianego Sytemu Obsługi Studiów.
28.  Na wniosek studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych, egzaminator
     lub prowadzący zajęcia zezwala na obecność w pomieszczeniu asystenta/tłumacza języka
     migowego, o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
     warunków przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia dostosowanych do potrzeb osób
     z niepełnosprawnościami z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem
     zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
29.  W przypadku przeprowadzania komisyjnego zaliczenia ćwiczeń lub egzaminu komisyjnego, przepisy
     dotyczące przeprowadzania egzaminu dyplomowego, określone w § 2 stosuje się odpowiednio.
30.  W przypadku przeprowadzania komisyjnego egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej
     i dodatkowej, przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminu dyplomowego, określone w § 2
     stosuje się odpowiednio.
 
§ 2
1.  Egzaminy dyplomowe przeprowadza się z wykorzystaniem technologii informatycznych według
    następujących zasad:
    1)  egzamin dyplomowy przeprowadza się z wykorzystaniem MS Teams,
    2)  do obecności w trakcie egzaminu dyplomowego może być dopuszczona osoba wyznaczona
        przez dziekana, dyrektora Filii, dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego, niebędąca członkiem
        Komisji Egzaminu Dyplomowego (dalej Komisji), służąca wsparciem technicznym,
    3)  przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, przewodniczący Komisji dokonuje sprawdzenia
        tożsamości studenta poprzez oględziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu
        tożsamości przy wykorzystaniu połączenia video,
    4)  egzamin dyplomowy jest rejestrowany w formie pliku audiovideo,
    5)  w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do:
        a)  zapewnienia na własny użytek urządzenia obsługującego MS Teams, wyposażonego
            w kamerę i mikrofon, oraz dostęp do sieci Internet, zapewniające odpowiednią jakość
            przekazu audio i wideo, z zastrzeżeniem pkt. 2,
        b)  złożenia wniosku do dziekana/dyrektora o zapewnienie warunków do przeprowadzenia
            egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przypadku
            braku możliwości zapewnienia przez studenta warunków, o których mowa w pkt 1; w takim
            przypadku dziekan/dyrektor zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu
            w pomieszczeniach Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych
            ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
        c) przygotowania pomieszczenia, w którym będzie przebywał podczas egzaminu dyplomowego,
            w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne
            inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.) z wyjątkiem
            urządzenia, za pośrednictwem którego będzie przeprowadzany egzamin. Na wniosek
            studenta, przewodniczący Komisji zezwala na obecność w pomieszczeniu innych osób,
            o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych warunków
            przeprowadzania egzaminu dyplomowego dostosowanych do potrzeb osób
            z niepełnosprawnościami, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych
            ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
        d) udostępnienia w trakcie trwania egzaminu dyplomowego dźwięku i obrazu (nie jest
            dopuszczalne wyłączanie kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz
            nieprzerwanej obecności w kadrze kamery. Na żądanie Komisji student ma obowiązek
            udostępnić ekran swojego urządzenia,
    6)  stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków egzaminu dyplomowego, będącego
        następstwem zawinionego przez studenta działania, skutkuje przerwaniem egzaminu,
        z zastrzeżeniem pkt. 7,
    7)  w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 6, Komisja wyznacza kolejny
        termin. W stosunku do studenta, który naruszył przepisy wewnętrzne obowiązujące
        na Uniwersytecie dotyczące samodzielności pracy, mają zastosowanie przepisy Zarządzenia
        Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia
        2014 roku w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów
        oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń,
    8)   w przypadku przerwania połączenia pomiędzy studentem a Komisją w trakcie trwania egzaminu
        dyplomowego, wynikającego z działań niezależnych od studenta lub Komisji, należy niezwłocznie
        podjąć próbę wznowienia połączenia. W przypadku gdy wznowienie połączenia nie jest możliwe,
        egzamin należy powtórzyć w innym terminie,
    9)   po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego i niezwłocznym ustaleniu oceny przez Komisję,
        student informowany jest o jego wyniku za pośrednictwem technologii informatycznej
        stosowanej do jego przeprowadzania,
   10)  plik zawierający nagranie z przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje się do czasu
        zatwierdzenia protokołu egzaminu dyplomowego przez wszystkich członków Komisji,
   11)  protokół egzaminu dyplomowego sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu egzaminu
         z możliwością zastosowania trybu obiegowego,
   12)  w sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmują, odpowiednio dziekan lub dyrektor.
2.  W stosunku do egzaminu dyplomowego, którego elementem jest część praktyczna lub występ
    artystyczny przepisy ust.1 nie mają zastosowania. W takim przypadku egzamin dyplomowy
    przeprowadzany jest w siedzibie Uniwersytetu lub instytucji, w której odbywa się kształcenie
    o charakterze praktycznym, zachowaniem procedur stanowiących załączniki nr 1 lub nr 2
    do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1.  Egzamin kończący studia podyplomowe przeprowadza się z wykorzystaniem technologii
    informatycznych według następujących zasad:
     1)  egzamin kończący studia podyplomowe w czasie trwania zawieszenia zajęć dydaktycznych
         w uczelni przeprowadza się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, wykluczających
         generowanie kosztów po stronie uczestnika studiów podyplomowych z tytułu użytkowania
         danego narzędzia informatycznego,
     2)  do obecności w trakcie egzaminu może być dopuszczona osoba wyznaczona przez
         dziekana/dyrektora niebędąca członkiem Komisji, służąca komisji wsparciem technicznym,
     3)  przed przystąpieniem do egzaminu, Komisja dokonuje sprawdzenia tożsamości uczestnika
         studiów podyplomowych poprzez oględziny dokumentu tożsamości przy wykorzystaniu
         połączenia video,
     4)  egzamin jest rejestrowany w formie pliku audiovideo,
     5)  w celu przystąpienia do egzaminu uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do:
         a)  zapewnienia na własny użytek urządzenia obsługującego wykorzystywane narzędzie
             informatyczne, wyposażonego w kamerę i mikrofon, oraz dostęp do sieci Internet,
             zapewniające odpowiednią jakość przekazu audio i wideo, z zastrzeżeniem lit b,
         b)  złożenia wniosku do dziekana/dyrektora za pośrednictwem kierownika studiów
             podyplomowych o zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach
             Uniwersytetu w przypadku braku możliwości zapewnienia przez uczestnika studiów
             podyplomowych warunków, o których mowa w lit a: w takim przypadku dziekan/dyrektor
             zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu
             z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego
             lub stanu epidemii,
         c)   przygotowania pomieszczenia, w którym będzie przebywał podczas egzaminu
             dyplomowego, w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały
             się w nim żadne inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.)
             z wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego będzie przeprowadzany egzamin.
             Na wniosek uczestnika studiów podyplomowych, przewodniczący Komisji zezwala na
             obecność w pomieszczeniu innych osób, o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem 
             ds. Osób Niepełnosprawnych warunków przeprowadzania egzaminu dostosowanych
             o potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa
             związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
         d)  udostępnienia w trakcie trwania egzaminu dźwięku i obrazu (nie jest dopuszczalne
             wyłączanie kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanie znajdować
             się w kadrze kamery. Na żądanie Komisji uczestnik studiów podyplomowych ma obowiązek
             udostępnić ekran swojego urządzenia,
     6)  stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków egzaminu, będącego następstwem
         zawinionego przez uczestnika studiów podyplomowych działania, skutkuje przerwaniem
         egzaminu, z zastrzeżeniem pkt. 7,
     7)   w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 6, Komisja wyznacza kolejny
         termin. W stosunku do uczestnika studiów podyplomowych, który naruszył przepisy
         wewnętrzne obowiązujące na Uniwersytecie dotyczące samodzielności pracy,
         mają zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
         Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zakazanych form
         zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów
         podczas egzaminów lub zaliczeń,
     8)  w przypadku przerwania połączenia pomiędzy uczestnikiem studiów podyplomowych a Komisją
         w trakcie trwania egzaminu, wynikającego z działań niezależnych od uczestnika studiów
         podyplomowych lub Komisji, należy niezwłocznie podjąć próbę wznowienia połączenia.
         W przypadku gdy wznowienie połączenia nie jest możliwe, egzamin należy powtórzyć w innym
         terminie,
     9)  po przeprowadzeniu egzaminu i niezwłocznym ustaleniu oceny przez Komisję, uczestnik studiów
         podyplomowych informowany jest o jego o wyniku za pośrednictwem technologii
         informatycznej stosowanej do jego przeprowadzania,
   10)   plik zawierający nagranie z przebiegu egzaminu przechowuje się do czasu zatwierdzenia
         protokołu egzaminu przez wszystkich członków Komisji.
   11)   protokół egzaminu sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu egzaminu z możliwością
         zastosowania trybu obiegowego,
   12)   w sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmują, odpowiednio dziekan lub dyrektor
         w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych.
2.  W stosunku do egzaminu kończącego studia podyplomowe, którego elementem jest część
    praktyczna lub występ artystyczny przepisy ust. 1 nie mają zastosowania. W takim przypadku
    egzamin kończący przeprowadzany jest w siedzibie Uniwersytetu lub instytucji, w której odbywa
    się kształcenie o charakterze praktycznym, z zachowaniem procedur stanowiących załączniki
     
nr 1 lub nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 § 4
W innych obszarach funkcjonowania Uniwersytetu wprowadza się następujące zasady:
1.  Dotyczące świadczenia pracy w administracji:
     1)  przywraca się sposób świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami
         akademickimi zgodnie z obowiązującymi ich warunkami świadczenia pracy przy zapewnieniu
         bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia
         pracowników oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady świadczenia pracy.
     2)  w przypadku czasowego braku możliwości wypełnienia warunków, o których mowa w pkt 1,
         kierownicy poszczególnych jednostek określają formę świadczenia pracy.
2.  Dotyczące funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej:
     1)  wznawia się korzystanie z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej na zasadach określonych
         w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3.  Dotyczące konferencji, imprez i innych wydarzeń oraz wyjazdów i przyjazdów:
     1)  wznawia się możliwość organizacji konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym,
         wydziałowym, sportowym oraz innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet
         i na terenie Uniwersytetu z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących,
     2)  dopuszcza się wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz udział w konferencjach
         pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu,
     3)  dopuszcza się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.
4.  Ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się w odniesieniu do organizacji posiedzeń organów
     kolegialnych, zebrań wyborczych oraz spotkań zespołów opiniodawczo-doradczych Rektora,
     z zachowaniem warunków przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy.
5.  Dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych:
     1)   obiekty sportowe Uniwersytetu mogą być użytkowane z zachowaniem zasad określonych
          w aktualnie obowiązujących przepisach powszechnych.
6.  Dotyczące prowadzenia działalności sekcji sportowych, agend i klubów studenckich oraz lokali
     gastronomicznych:
     1)  wznawia się działalność sekcji sportowych oraz lokali gastronomicznych z zachowaniem zasad
         określonych w aktualnie obowiązujących przepisach powszechnych.
     2)  wznawia się prowadzenie działalności agend studenckich z uwzględnieniem przepisów
         powszechnie obowiązujących oraz wytycznych właściwych organów inspekcji sanitarnych,
     3)  do odwołania obowiązuje zakaz działalności klubów studenckich.
7.  Dotyczące zakwaterowania w domach studenckich:
     1)  Wznawia się kwaterowanie studentów w domach studenckich przy zapewnieniu bezpiecznych
         warunków zamieszkania, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia studentów.
     2)  Wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
 
§ 5
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku i obowiązuje do odwołania.
2.  Traci moc Zarządzenie Nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie
    zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii
    (ze zm.).
 
 
R E K T O R
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 


 
Zarządzenie Nr 58/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 czerwca 2020 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.)
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz
§ 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą
Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w celu ograniczenia możliwości zakażania się i rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2 zarządzam, co następuje:
 
§1
W Zarządzeniu Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.), dokonuje się następujących zmian:
 1)  w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
     „3.  W okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu, obowiązek wydruku
           egzemplarza pracy dyplomowej przeznaczonej do akt studenta, spoczywa
           na Uniwersytecie.”;
 2)  w § 4 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
     „3) Dopuszcza się wyjazdy zagraniczne w ramach umów zawartych na realizację projektów
          oraz wstrzymuje się udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów
          oraz studentów Uniwersytetu, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie
          koniecznych.”  
 §2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                            
Rektor 
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

Zarządzenie Nr 45/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2020 roku
 
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4
Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w celu ograniczenia możliwości zakażania się i rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2 zarządzam, co następuje:
 
§1
Wprowadza się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (dalej „Uniwersytecie”) następujące zasady dotyczące kształcenia:
  1)   Z zastrzeżeniem pkt. 2 zawieszone są wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie
      i Filii Uniwersytetu.
  2)   Na podstawie informacji udzielonej przez dziekanów, dyrektora Filii i dyrektora Szkoły Zdrowia
      Publicznego Rektor może w drodze decyzji wyrazić zgodę na organizację zajęć laboratoryjnych
      i zajęć o charakterze praktycznym, które z przyczyn merytorycznych nie mogą być zrealizowane
      online, określając termin ich realizacji.
  3)   Nauczyciele akademiccy i pozostali uczestnicy wszystkich rodzajów zajęć, o których mowa
      w pkt 2, zobowiązani są do stosowania procedur stanowiących Załączniki Nr 1
      i 2 do niniejszego zarządzenia.
  4)   Prowadzący zajęcia:
      a)    na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych
           studiów magisterskich, zwanych dalej „studiami”;
      b)    na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej;
      c)    na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia
      zobowiązani są do stosowania zdalnych form nauczania i zdalnej formy weryfikacji uzyskanych
      efektów uczenia się pod warunkiem, że rodzaj zajęć pozwala na realizację zajęć w formie zdalnej
      i umożliwi uzyskanie przez odbiorców założonych dla danego przedmiotu efektów uczenia się.
  5)   Do realizacji zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 4, rekomenduje się następujące
      narzędzia zdalnego nauczania:
      a)    Microsoft Teams w pakiecie Office365 z wyłączeniem form kształcenia, o których mowa
           w pkt. 4 lit. c;
      b)    platforma e-learningowa Moodle;
      c)    platforma edukacyjna LMS ILJAS
      d)    Google Meet.
  6)   Dopuszcza się inne narzędzia pod warunkiem, że zapewniają odpowiednią jakość prowadzonych
      zajęć oraz nie powodują ponoszenia kosztów przez uczelnię i odbiorców.
  7)   Koordynatorzy przedmiotów wybierają narzędzie prowadzenia zajęć w sposób zdalny
      w porozumieniu odpowiednio: z dziekanem/dyrektorem Filii/dyrektorem Szkoły Zdrowia
      Publicznego lub upoważnioną przez nich osobą, kierownikiem studiów doktoranckich, dyrektorem
      szkoły doktorskiej, kierownikiem jednostki ogólnouczelnianej lub kierownikiem studiów
      podyplomowych.
  8)   Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy
      zajęciowej o wybranym narzędziu zdalnego nauczania za pośrednictwem następujących form
      komunikacji:
      a)    korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web;
      b)    ogłoszeń na stronie internetowej jednostki.
  9)   Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form
      nauczania sprawują:
      a)    dziekan, dyrektor Filii i dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego – w zakresie kształcenia
           na studiach;
      b)    kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich;
      c)    Dyrektor Szkoły Doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej;
      d)    kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych;
      e)    kierownik –  w zakresie innych form kształcenia;
      f)     kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących kształcenie w zakresie lektoratów
           i wychowania fizycznego.
10)    Zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnie obowiązującą organizacją roku akademickiego
      2019/2020 i aktualnie obowiązującym rozkładem zajęć dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość
      zmiany dnia tygodnia i godziny zajęć po jej uzgodnieniu z uczestnikami grupy zajęciowej
      i dziekanem. Zasada ta dotyczy także zajęć, które nie odbyły się w okresie od 12 marca 2020
      do 29 marca 2020 roku.
11)   Dziekan, dyrektor Filii i dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, w porozumieniu z opiekunem
      praktyk oraz kierownik studiów doktoranckich, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik studiów
      podyplomowych, może podjąć decyzję o skróceniu okresu trwania praktyki objętej programem
      studiów, określając inny alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się lub
      o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się
      wynikających z praktyki. Przepis stosuje się do praktyk rozpoczętych przez studentów oraz
      praktyk, które jeszcze się nie rozpoczęły.
12) Na podstawie informacji udzielonej przez dziekanów, dyrektora Filii i dyrektora Szkoły Zdrowia
      Publicznego Rektor może w drodze decyzji wyrazić zgodę na odbywanie praktyk zawodowych
      przez studentów poza siedzibą Uniwersytetu.  Dziekan, dyrektor Filii i dyrektor Szkoły Zdrowia
      Publicznego, w porozumieniu z opiekunem praktyk oraz kierownik studiów doktoranckich,
      Dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik studiów podyplomowych ustala warunki przebiegu
      praktyk, biorąc pod uwagę powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące zagrożenia
      epidemicznego.
13)   W roku akademickim 2019/2020 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk
      zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz
      na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela   
      rozpoczętych przed dniem 1 października 2019 r. i kończących się w roku akademickim
      2019/2020, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
14)   W związku ze zmianą formy odbywania zajęć na formę zdalną dopuszcza się możliwość
      dostosowania warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się określonej w sylabusie  
      do zmienionej formy zajęć.
15)    Dostosowanie warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się do zmienionej formy zajęć
      powinno zostać dokonane przez koordynatora przedmiotu w porozumieniu z uczestnikami zajęć
      lub Samorządem Studenckim, a ponadto powinno:
      a)   uwzględniać specyfikę wybranego narzędzia zdalnego nauczania;
      b)   zapewniać rzetelne sprawdzenie uzyskania wszystkich efektów uczenia się przewidzianych
          w sylabusie;
      c)   uzyskać akceptację osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu
          dydaktycznego, o których mowa w pkt. 9.
16)   Proces weryfikacji efektów uczenia się musi umożliwiać dokonywanie oceny osiągniętych efektów
      uczenia się związanych z danym przedmiotem/grupą zajęć.
17)   Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
      wykluczających generowanie kosztów po stronie studenta, doktoranta, uczestnika studiów
      podyplomowych z tytułu użytkowania danego narzędzia informatycznego.
18)   Weryfikacji, o której mowa w pkt 17, dokonuje prowadzący zajęcia odpowiedzialny za weryfikację
      efektów uczenia się.
19)   Warunkiem przystąpienia przez studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych
      do weryfikacji, o której mowa w pkt 17 jest nawiązanie połączenia z egzaminatorem
      lub prowadzącym zajęcia dydaktyczne poprzez narzędzia informatyczne, o których mowa
      w pkt 17, w wyznaczonym przez niego terminie, uzgodnionym ze studentami co najmniej na 3 dni
      przed datą egzaminu lub zaliczenia.
20)    Przed przystąpieniem do weryfikacji, o której mowa w pkt 17, egzaminator lub prowadzący
      zajęcia dydaktyczne dokonuje sprawdzenia tożsamości studenta, doktoranta lub uczestnika
      studiów podyplomowych poprzez oględziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu
      tożsamości przy wykorzystaniu połączenia video.
21)   Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się następuje poprzez sporządzenie, przez egzaminatora
      lub prowadzącego zajęcia dydaktyczne, protokołu z przebiegu egzaminu lub zaliczenia,
      z zastrzeżeniem pkt 22 i 27.
22)   Protokół, o którym mowa w pkt 21, powinien zwierać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko
      egzaminatora lub osoby zaliczającej zajęcia dydaktyczne, datę przeprowadzenia egzaminu
      lub zaliczenia, nazwę przedmiotu, listę osób egzaminowanych lub przystępujących do zaliczenia
      i ewentualne uwagi dotyczące przebiegu egzaminu lub zaliczenia.
23)   Egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie online w sposób
      zapewniający samodzielność pracy studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych
      lub innych form kształcenia oraz kontrolę jego przebiegu.
24)   W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości egzaminatora lub prowadzącego zajęcia
      dydaktyczne co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu lub zaliczenia, egzamin
      lub zaliczenie mogą być przez niego przerwane.
25)   W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 24, egzaminator lub prowadzący
      zajęcia wyznacza kolejny termin. W stosunku do studenta, doktoranta lub uczestnika studiów
      podyplomowych, który naruszył przepisy wewnętrzne obowiązujące na Uniwersytecie dotyczące
      samodzielności pracy mają zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu
      Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie
      określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów
      podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń.
26)   W przypadku przerwania połączenia na skutek problemów technicznych, w trakcie którego był
      przeprowadzany egzamin lub zaliczenie, egzaminator lub prowadzący zajęcia, decyduje
      o ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu lub zaliczenia w całości lub części albo jeśli
      uzna, że do momentu przerwania połączenia istniała możliwość weryfikacji założonych efektów
      uczenia się, wystawia ocenę uwzględniając przebieg egzaminu lub zaliczenia.
27)   Dokonywanie i dokumentowanie oceny osiągniętych efektów uczenia się następuje w sposób
      przyjęty na Uniwersytecie, z wykorzystaniem Uczelnianego Sytemu Obsługi Studiów.
28)   Na wniosek studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych, egzaminator lub
      prowadzący zajęcia zezwala na obecność w pomieszczeniu asystenta/tłumacza języka
      migowego, o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
      warunków przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia dostosowanych do potrzeb osób
      z niepełnosprawnościami z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem
      zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
29)   W przypadku przeprowadzania komisyjnego zaliczenia ćwiczeń lub egzaminu komisyjnego,
      przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminu dyplomowego, określone w § 2 stosuje się
      odpowiednio.
30)   Konsultacje pracowników ze studentami, doktorantami lub słuchaczami odbywają się w formie
      zdalnej z wykluczeniem możliwości bezpośredniego kontaktu.
31)   W przypadku przeprowadzania komisyjnego egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej
      i dodatkowej, przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminu dyplomowego, określone w § 2
      stosuje się odpowiednio.
  
§ 2
1.   Egzaminy dyplomowe przeprowadza się z wykorzystaniem technologii informatycznych według
    następujących zasad:
    1)   Egzamin dyplomowy przeprowadza się z wykorzystaniem MS Teams.
    2)   Do obecności w trakcie egzaminu dyplomowego może być dopuszczona osoba wyznaczona
        przez dziekana, dyrektora Filii, dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego, niebędąca członkiem
        Komisji Egzaminu Dyplomowego (dalej Komisji), służąca wsparciem technicznym.
    3)   Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, przewodniczący Komisji dokonuje sprawdzenia
        tożsamości studenta poprzez oględziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu
        tożsamości przy wykorzystaniu połączenia video.
    4)   Egzamin dyplomowy jest rejestrowany w formie pliku audiovideo.
    5)   W celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do:
        a)    zapewnienia na własny użytek urządzenia obsługującego MS Teams, wyposażonego
             w kamerę i mikrofon, oraz dostęp do sieci Internet, zapewniające odpowiednią jakość
             przekazu audio i wideo, z zastrzeżeniem pkt. 2,
        b)    złożenia wniosku do dziekana/dyrektora o zapewnienie warunków do przeprowadzenia
             egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
             w przypadku braku możliwości zapewnienia przez studenta warunków, o których mowa
             w pkt 1; w takim przypadku dziekan/dyrektor zapewnia warunki do przeprowadzenia
             egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa
             związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
        c)    przygotowania pomieszczenia, w którym będzie przebywał podczas egzaminu dyplomowego,
             w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne
             inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.) z wyjątkiem
             urządzenia, za pośrednictwem którego będzie przeprowadzany egzamin. Na wniosek
             studenta, przewodniczący Komisji zezwala na obecność w pomieszczeniu innych osób,
             o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych warunków
             przeprowadzania egzaminu dyplomowego dostosowanych do potrzeb osób
             z niepełnosprawnościami, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem
             zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
        d)    udostępnienia w trakcie trwania egzaminu dyplomowego dźwięku i obrazu (nie jest
             dopuszczalne wyłączanie kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu)
             oraz nieprzerwanej obecności w kadrze kamery. Na żądanie Komisji student ma obowiązek
             udostępnić ekran swojego urządzenia.  
    6)   Stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków egzaminu dyplomowego, będącego
        następstwem zawinionego przez studenta działania, skutkuje przerwaniem egzaminu,
        z zastrzeżeniem pkt 7.
    7)   W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 6, Komisja wyznacza kolejny
        termin. W stosunku do studenta, który naruszył przepisy wewnętrzne obowiązujące na
        Uniwersytecie dotyczące samodzielności pracy, mają zastosowanie przepisy Zarządzenia
        Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia
        24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów,
        doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów
        lub zaliczeń.  
    8)   W przypadku przerwania połączenia pomiędzy studentem a Komisją w trakcie trwania egzaminu
        dyplomowego, wynikającego z działań niezależnych od studenta lub Komisji, należy niezwłocznie
        podjąć próbę wznowienia połączenia. W przypadku gdy wznowienie połączenia nie jest możliwe,
        egzamin należy powtórzyć w innym terminie.
    9)   Po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego i niezwłocznym ustaleniu oceny przez Komisję,
        student informowany jest o jego wyniku za pośrednictwem technologii informatycznej
        stosowanej do jego przeprowadzania.
   10) Plik zawierający nagranie z przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje się do czasu
        zatwierdzenia protokołu egzaminu dyplomowego przez wszystkich członków Komisji.
   11) Protokół egzaminu dyplomowego sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu egzaminu
        z możliwością zastosowania trybu obiegowego.
   12) W sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmują, odpowiednio dziekan lub dyrektor.
2.  W stosunku do egzaminu dyplomowego, którego elementem jest część praktyczna lub występ
    artystyczny przepisy ust.1 nie mają zastosowania. W takim przypadku egzamin dyplomowy
    przeprowadzany jest w siedzibie Uniwersytetu lub instytucji, w której odbywa się kształcenie
    o charakterze praktycznym, po uzyskaniu zgody o której mowa w § 1 pkt. 2 i z zachowaniem
    procedur stanowiących załączniki Nr 1 lub 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 3
1.    Egzamin kończący studia podyplomowe przeprowadza się z wykorzystaniem technologii
     informatycznych według następujących zasad:
     1)   Egzamin kończący studia podyplomowe w czasie trwania zawieszenia zajęć dydaktycznych
         w uczelni przeprowadza się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, wykluczających
         generowanie kosztów po stronie uczestnika studiów podyplomowych z tytułu użytkowania
         danego narzędzia informatycznego.
     2)   Do obecności w trakcie egzaminu może być dopuszczona osoba wyznaczona przez
         dziekana/dyrektora niebędąca członkiem Komisji, służąca komisji wsparciem technicznym.
     3)   Przed przystąpieniem do egzaminu, Komisja dokonuje sprawdzenia tożsamości uczestnika
         studiów podyplomowych poprzez oględziny dokumentu tożsamości przy wykorzystaniu
         połączenia video.
     4)   Egzamin jest rejestrowany w formie pliku audiovideo.
     5)   W celu przystąpienia do egzaminu uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do:
          a)    zapewnienia na własny użytek urządzenia obsługującego wykorzystywane narzędzie
               informatyczne, wyposażonego w kamerę i mikrofon, oraz dostęp do sieci Internet,
               zapewniające odpowiednią jakość przekazu audio i wideo, z zastrzeżeniem lit b,
          b)    złożenia wniosku do dziekana/dyrektora za pośrednictwem kierownika studiów
               podyplomowych o zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminu
               w pomieszczeniach Uniwersytetu w przypadku braku możliwości zapewnienia przez
               uczestnika studiów podyplomowych warunków, o których mowa w lit a: w takim
               przypadku dziekan/dyrektor zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu
               w pomieszczeniach Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa
               związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
          c)    przygotowania pomieszczenia, w którym będzie przebywał podczas egzaminu
               dyplomowego, w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały
               się w nim żadne inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.)
               z wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego będzie przeprowadzany egzamin.
               Na wniosek uczestnika studiów podyplomowych, przewodniczący Komisji zezwala na
               obecność w pomieszczeniu innych osób, o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem
               ds. Osób Niepełnosprawnych warunków przeprowadzania egzaminu dostosowanych
               do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa
               związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
          d)    udostępnienia w trakcie trwania egzaminu dźwięku i obrazu (nie jest dopuszczalne
               wyłączanie kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanie
               znajdować się w kadrze kamery. Na żądanie Komisji uczestnik studiów podyplomowych
               ma obowiązek udostępnić ekran swojego urządzenia.  
     6)   Stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków egzaminu, będącego następstwem
         zawinionego przez uczestnika studiów podyplomowych działania, skutkuje przerwaniem
         egzaminu, z zastrzeżeniem pkt 7.
     7)   W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 6, Komisja wyznacza kolejny
         termin. W stosunku do uczestnika studiów podyplomowych, który naruszył przepisy
         wewnętrzne obowiązujące na Uniwersytecie dotyczące samodzielności pracy, mają
         zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
         w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zakazanych form
         zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów
         podczas egzaminów lub zaliczeń.
     8)   W przypadku przerwania połączenia pomiędzy uczestnikiem studiów podyplomowych a Komisją
         w trakcie trwania egzaminu, wynikającego z działań niezależnych od uczestnika studiów
         podyplomowych lub Komisji, należy niezwłocznie podjąć próbę wznowienia połączenia.
         W przypadku gdy wznowienie połączenia nie jest możliwe, egzamin należy powtórzyć
         w innym terminie.
     9)   Po przeprowadzeniu egzaminu i niezwłocznym ustaleniu oceny przez Komisję, uczestnik
         studiów podyplomowych informowany jest o jego o wyniku za pośrednictwem technologii
         informatycznej stosowanej do jego przeprowadzania.
   10)   Plik zawierający nagranie z przebiegu egzaminu przechowuje się do czasu zatwierdzenia
         protokołu egzaminu przez wszystkich członków Komisji.
   11)   Protokół egzaminu sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu egzaminu z możliwością
         zastosowania trybu obiegowego. 
   12)   W sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmują, odpowiednio dziekan lub dyrektor
         w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych.
2.  W stosunku do egzaminu kończącego studia podyplomowe, którego elementem jest część
    praktyczna lub występ artystyczny przepisy ust. 1 nie mają zastosowania. W takim przypadku
    egzamin kończący przeprowadzany jest w siedzibie Uniwersytetu lub instytucji, w której odbywa
    się kształcenie o charakterze praktycznym, po uzyskaniu zgody o której mowa w § 1 pkt. 2
    i z zachowaniem procedur stanowiących załączniki Nr 1 lub 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
W innych obszarach funkcjonowania Uniwersytetu wprowadza się następujące zasady:
1. Dotyczące świadczenia pracy w administracji:
     1)   Przywraca się sposób świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami
        akademickimi zgodnie z obowiązującymi ich warunkami świadczenia pracy przy zapewnieniu
        bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia
        pracowników oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady świadczenia pracy. 
    2)   W przypadku czasowego braku możliwości wypełnienia warunków, o których mowa w pkt 1,
        kierownicy poszczególnych jednostek określają formę świadczenia pracy.
2. Dotyczące funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej:
    1)   Dopuszcza się korzystanie z wypożyczalni w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zasady korzystania
        z wypożyczalni określa Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
    2)   Zawiesza się korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie oraz
        we wszystkich jej oddziałach i czytelniach.
3.  Dotyczące konferencji, imprez i innych wydarzeń oraz wyjazdów i przyjazdów:
    1)   Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym,
        sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet i na terenie Uniwersytetu
        z wyłączeniem organizowanych w formie on-line.
    2)   Zakazuje się organizacji wszelkich konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym,
        wydziałowym, sportowym oraz innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet i na terenie
        Uniwersytetu z wyłączeniem organizowanych w formie online.
    3)   Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych
        pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu, a wyjazdy służbowe krajowe
        ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.
    4)   Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.
4.  Dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych:
    1)   Obiekty sportowe Uniwersytetu mogą być użytkowane z zachowaniem zasad określonych
         w aktualnie obowiązujących przepisach powszechnych.
5.  Dotyczące prowadzenia działalności sekcji sportowych, agend i klubów studenckich oraz lokali
    gastronomicznych:
    1)   Wznawia się działalność sekcji sportowych oraz lokali gastronomicznych z zachowaniem zasad
         określonych w aktualnie obowiązujących przepisach powszechnych.
    2)   Utrzymuje się zakaz prowadzenia działalności agend i klubów studenckich.
5. Dotyczące zakwaterowania w domach studenckich:
    1)   Wznawia się kwaterowanie studentów w domach studenckich na podstawie imiennego wykazu
         studentów sporządzonego przez dziekanów lub dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego przy
         zapewnieniu bezpiecznych warunków zamieszkania, uwzględniających aktualny stan zagrożenia
         dla zdrowia studentów.
    2)   Wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
 
§ 5
1.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 roku i obowiązuje do odwołania.
2.    Z dniem 24 maja 2020 r. traci moc zarządzenie Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
     Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie
     Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego (ze zm.) i Nr 37/2020
     Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie
     zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem
     SARS-CoV-2 (ze zm.).
  
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 


 

 
 
ZARZĄDZENIE NR 44/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 6 maja 2020 roku 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni
w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
 
 
Na podstawie art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje: 
§ 1 
W Zarządzeniu Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii
wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, wprowadza się następujące zmiany: 
  1)  w § 1 po ust 8 dodaje się ust. 8a – 8b w brzmieniu: 
      „8a. Dziekan, dyrektor filii i dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, w porozumieniu z opiekunem
             praktyk oraz kierownik studiów doktoranckich, dyrektor szkoły doktorskiej, kierownik
             studiów podyplomowych, może podjąć decyzję o skróceniu okresu trwania praktyki objętej
             programem studiów, określając inny alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych efektów
             uczenia się lub o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących
             efektów uczenia się wynikających z praktyki. Przepis stosuje się do praktyk rozpoczętych
             przez studentów oraz praktyk, które jeszcze się nie rozpoczęły. 
      8b.   W roku akademickim 2019/2020 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk
             zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz
             na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela,
             rozpoczętych przed dniem 1 października 2019 r. i kończących się w roku akademickim
             2019/2020, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
             na odległość.", 
  2)  w § 1 po ust. 10 dodaje się ust. 10a  - 10m w brzmieniu: 
     „10a. Proces weryfikacji efektów uczenia się musi umożliwiać dokonywanie oceny osiągniętych
              efektów uczenia się związanych z danym przedmiotem/grupą zajęć. 
      10b. Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza się z wykorzystaniem narzędzi
              informatycznych, wykluczających generowanie kosztów po stronie studenta, doktoranta,
              uczestnika studiów podyplomowych z tytułu użytkowania danego narzędzia
            informatycznego. 
     10c. Weryfikacji, o której mowa w ust. 10b, dokonuje prowadzący zajęcia odpowiedzialny
            za weryfikację efektów uczenia się. 
     10d. Warunkiem przystąpienia przez studenta, doktoranta lub uczestnika studiów
            podyplomowych do weryfikacji, o której mowa w ust. 10b jest  nawiązanie połączenia
            z egzaminatorem lub prowadzącym zajęcia dydaktyczne poprzez narzędzia informatyczne,
            o których mowa w ust. 10b, w wyznaczonym przez niego terminie, uzgodnionym ze
            studentami co najmniej na 3 dni przed datą egzaminu lub zaliczenia. 
     10e. Przed przystąpieniem do weryfikacji, o której mowa w ust. 10b, egzaminator lub
            prowadzący zajęcia dydaktyczne dokonuje sprawdzenia tożsamości studenta, doktoranta
            lub uczestnika studiów podyplomowych poprzez oględziny legitymacji studenckiej lub
            innego dokumentu tożsamości przy wykorzystaniu połączenia video.
     10f.  Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się następuje poprzez sporządzenie, przez
            egzaminatora lub prowadzącego zajęcia dydaktyczne, protokołu z przebiegu egzaminu
            lub zaliczenia, z zastrzeżeniem ust. 10g i 10l.
     10g. Protokół, o którym mowa w ust. 10f, powinien zwierać następujące dane: imię (imiona)
            i nazwisko egzaminatora lub osoby zaliczającej zajęcia dydaktyczne, datę przeprowadzenia
            egzaminu lub zaliczenia, nazwę przedmiotu, listę osób egzaminowanych lub
            przystępujących do zaliczenia i ewentualne uwagi dotyczące przebiegu egzaminu
            lub zaliczenia.
     10h. Egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie w sposób
            zapewniający samodzielność pracy studenta, doktoranta lub uczestnika studiów
            podyplomowych oraz kontrolę jego przebiegu.      
     10i.  W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości egzaminatora lub prowadzącego
            zajęcia dydaktyczne co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu lub
            zaliczenia, egzamin lub zaliczenie mogą być przez niego przerwane.
       10j.  W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10i, egzaminator lub
               prowadzący zajęcia wyznacza kolejny termin. W stosunku do studenta, doktoranta lub
               uczestnika studiów podyplomowych, który naruszył przepisy wewnętrzne obowiązujące
               na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dotyczące samodzielności pracy,
               mają zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
               Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia
               zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów
               podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń.
      10k.  W przypadku przerwania połączenia na skutek problemów technicznych, w trakcie którego
            był przeprowadzany egzamin lub zaliczenie, egzaminator lub prowadzący zajęcia, decyduje
            o ewentualnej  konieczności powtórzenia egzaminu lub zaliczenia w całości lub części albo
            jeśli uzna, że do momentu przerwania połączenia istniała możliwość weryfikacji założonych
            efektów uczenia się, wystawia ocenę uwzględniając przebieg egzaminu lub zaliczenia. 
      10l. Dokonywanie i dokumentowanie oceny osiągniętych efektów uczenia się następuje
            w sposób przyjęty na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z wykorzystaniem
            Uczelnianego Sytemu Obsługi Studiów.
       10ł. Na wniosek studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych, egzaminator lub
              prowadzący zajęcia zezwala na obecność w pomieszczeniu asystenta/tłumacza języka migowego,
              o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych warunków  
              przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia dostosowanych do potrzeb osób
              z niepełnosprawnościami,
              z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego
              lub stanu epidemii.
      10m.W przypadku przeprowadzania komisyjnego zaliczenia ćwiczeń lub egzaminu komisyjnego,
           przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminu dyplomowego,  określone w §1a stosuje się
           odpowiednio.”, 
  3)  w  § 1 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
      „12. Zawiesza się korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie oraz  
             we wszystkich jej oddziałach i czytelniach, z zastrzeżeniem ust. 12a.”, 
  4)  w § 1 po ust. 12 dodaje się ust. 12a  w brzmieniu: 
      „12a. Uruchamia się funkcjonowanie wypożyczalni w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zasady
               korzystania z wypożyczalni określa załącznik do zarządzenia.”, 
  5)  po§ 1 dodaje się § 1a i §1b w brzmieniu: 
„§ 1a 
1.  Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się zasady przebiegu egzaminu
    dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych.  
2.  Egzamin dyplomowy w czasie trwania zawieszenia zajęć dydaktycznych w uczelni przeprowadza
    się z wykorzystaniem MS Teams. 
3.  Do obecności w trakcie egzaminu dyplomowego może być dopuszczona osoba wyznaczona przez
    dziekana, dyrektora filii, dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego, niebędąca członkiem Komisji
    Egzaminu Dyplomowego (dalej Komisji), służąca wsparciem technicznym. 
4.  Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, przewodniczący Komisji dokonuje sprawdzenia
    tożsamości studenta poprzez oględziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości
    przy wykorzystaniu połączenia video. 
5.  Egzamin dyplomowy jest rejestrowany w formie pliku audiovideo. 
6.  W celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do: 
    1)  zapewnienia na własny użytek urządzenia obsługującego MS Teams, wyposażonego w kamerę
        i mikrofon, oraz dostęp do sieci Internet, zapewniające odpowiednią jakość przekazu audio
        i wideo, z zastrzeżeniem pkt. 2, 
    2)  złożenia wniosku do dziekana/dyrektora o zapewnienie warunków do przeprowadzenia
        egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; w przypadku
        braku możliwości zapewnienia przez studenta warunków, o których mowa w pkt 1,
        dziekan/dyrektor zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach
        Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem zagrożenia
        epidemicznego lub stanu epidemii, 
    3)  przygotowania pomieszczenia, w którym będzie przebywał podczas egzaminu dyplomowego,
        w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne
        inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.) z wyjątkiem urządzenia,
        za pośrednictwem którego będzie przeprowadzany egzamin. Na wniosek studenta,
        przewodniczący Komisji zezwala na obecność w pomieszczeniu innych osób, o ile wynika to
        z ustalonych wcześniej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych warunków przeprowadzania
        egzaminu dyplomowego dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
        z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego
        lub stanu epidemii, 
    4)  udostępnienia w trakcie trwania egzaminu dyplomowego dźwięku i obrazu
        (nie jest dopuszczalne wyłączanie kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu)
        oraz nieprzerwanej obecności w kadrze kamery. Na żądanie Komisji student ma obowiązek
        udostępnić ekran swojego urządzenia.   
7.  Stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków egzaminu dyplomowego, będącego
    następstwem zawinionego przez studenta działania, skutkuje przerwaniem egzaminu,
    z zastrzeżeniem ust. 8. 
8.  W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, Komisja wyznacza kolejny
    termin. W stosunku do studenta, który naruszył przepisy wewnętrzne obowiązujące na
    Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  dotyczące samodzielności pracy, mają
    zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zakazanych form
    zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas
    egzaminów lub zaliczeń.   
9.  W przypadku przerwania połączenia pomiędzy studentem a Komisją w trakcie trwania egzaminu
    dyplomowego, wynikającego z działań niezależnych od studenta lub Komisji, należy niezwłocznie
    podjąć próbę wznowienia połączenia. W przypadku gdy wznowienie połączenia nie jest możliwe,
    egzamin należy powtórzyć w innym terminie. 
10. Po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego i niezwłocznym ustaleniu oceny przez Komisję,
     student informowany jest o jego wyniku za pośrednictwem technologii informatycznej
     stosowanej do jego przeprowadzania. 
11. Plik zawierający nagranie z przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje się do czasu
     zatwierdzenia protokołu egzaminu dyplomowego przez wszystkich członków Komisji. 
12. Protokół egzaminu dyplomowego sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu egzaminu
     z możliwością zastosowania trybu obiegowego. 
13. W sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmują, odpowiednio dziekan lub dyrektor. 
§ 1b 
1.   Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się zasady przebiegu egzaminu
    kończącego studia podyplomowe (dalej egzaminu) z wykorzystaniem technologii
    informatycznych.  
2.   Egzamin kończący studia podyplomowe w czasie trwania zawieszenia zajęć dydaktycznych
    w uczelni przeprowadza się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, wykluczających
    generowanie kosztów po stronie uczestnika studiów podyplomowych z tytułu użytkowania
    danego narzędzia informatycznego. 
3.   Do obecności w trakcie egzaminu może być dopuszczona osoba wyznaczona przez
    dziekana/dyrektora niebędąca członkiem Komisji, służąca komisji wsparciem technicznym. 
4.   Przed przystąpieniem do egzaminu, Komisja dokonuje sprawdzenia tożsamości uczestnika
    studiów podyplomowych poprzez oględziny dokumentu tożsamości przy wykorzystaniu
    połączenia video. 
5.   Egzamin jest rejestrowany w formie pliku audiovideo. 
6.   W celu przystąpienia do egzaminu uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do: 
     1)  zapewnienia na własny użytek urządzenia obsługującego wykorzystywane narzędzie
         informatyczne, wyposażonego w kamerę i mikrofon, oraz dostęp do sieci Internet,
         zapewniające odpowiednią jakość przekazu audio i wideo, z zastrzeżeniem pkt 2, 
     2)  złożenia wniosku do dziekana/dyrektora za pośrednictwem kierownika studiów
         podyplomowych o zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach
         Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; w przypadku braku możliwości
         zapewnienia przez uczestnika studiów podyplomowych warunków, o których mowa w pkt.1,
         dziekan/dyrektor zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach
         Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem zagrożenia
         epidemicznego lub stanu epidemii, 
     3)  przygotowania pomieszczenia, w którym będzie przebywał podczas egzaminu dyplomowego,
         w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne
         inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.) z wyjątkiem urządzenia,
         za pośrednictwem którego będzie przeprowadzany egzamin. Na wniosek uczestnika studiów
         podyplomowych, przewodniczący Komisji zezwala na obecność w pomieszczeniu innych osób,
         o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych warunków
         przeprowadzania egzaminu dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
         z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego
         lub stanu epidemii, 
     4)  udostępnienia w trakcie trwania egzaminu dźwięku i obrazu (nie jest dopuszczalne wyłączanie
         kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanie znajdować się
         w kadrze kamery. Na żądanie Komisji uczestnik studiów podyplomowych ma obowiązek
         udostępnić ekran swojego urządzenia.   
7.  Stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków egzaminu, będącego następstwem zawinionego
    przez uczestnika studiów podyplomowych  działania, skutkuje przerwaniem egzaminu,
    z zastrzeżeniem ust. 8. 
8.  W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, Komisja wyznacza kolejny
    termin. W stosunku do uczestnika studiów podyplomowych, który naruszył przepisy wewnętrzne
    obowiązujące na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  dotyczące samodzielności
    pracy, mają zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia
    zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych
    i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń. 
9.  W przypadku przerwania połączenia pomiędzy uczestnikiem studiów podyplomowych a Komisją
    w trakcie trwania egzaminu, wynikającego z działań niezależnych od uczestnika studiów
    podyplomowych lub Komisji, należy niezwłocznie podjąć próbę wznowienia połączenia.
    W przypadku gdy wznowienie połączenia nie jest możliwe, egzamin należy powtórzyć w innym
    terminie. 
10. Po przeprowadzeniu egzaminu i niezwłocznym ustaleniu oceny przez Komisję, uczestnik studiów
     podyplomowych informowany jest o jego o wyniku za pośrednictwem technologii informatycznej
     stosowanej do jego przeprowadzania. 
11. Plik zawierający nagranie z przebiegu egzaminu przechowuje się do czasu zatwierdzenia
     protokołu egzaminu przez wszystkich członków Komisji. 
12. Protokół egzaminu sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu egzaminu z możliwością
     zastosowania trybu obiegowego.  
13. W sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmują, odpowiednio dziekan lub dyrektor
     w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych”. 
6)   § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
     „Wprowadza się zakaz prowadzenia działalności agend i klubów studenckich oraz lokali
     gastronomicznych z wyłączeniem świadczenia usług gastronomicznych na wynos.”, 
7)   § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
     „Obiekty sportowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym Ośrodek Jeździecki,
     mogą być użytkowane z zachowaniem zasad określonych w aktualnych przepisach powszechnie
     obowiązujących.” 
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR 
 
    prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Zarządzenie Nr 38/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2020 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
                   Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie
                   organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
                   w warunkach zagrożenia epidemicznego

 

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego § 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Zarządzenie Nr 37/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2020 roku
 
w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
                                                                                                               
Działając na podstawie art. 23, 50 i 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85), ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r
( Dz. U z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 405, z późn. zm.) oraz z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 511), stanowi się,co następuje:
 
§ 1
1.  Zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie i filii Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie.
2.  Prowadzący zajęcia:
    1) na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych
        studiów magisterskich, zwanych dalej „studiami”;
    2) na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej;
    3) na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia zobowiązani są do stosowania
       zdalnych form nauczania w terminie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia
       jego uchylenia pod warunkiem, że rodzaj zajęć pozwala na realizację zajęć w formie zdalnej
       i umożliwi uzyskanie przez odbiorców założonych dla danego przedmiotu efektów uczenia się.
3.  Do realizacji zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 2, rekomenduje się następujące
    narzędzia zdalnego nauczania:
    1) Microsoft Teams w pakiecie Office365 z wyłączeniem form kształcenia, o których mowa
        w ust.2 pkt 3);
    2)   platforma e-learningowa Moodle;
    3)   platforma edukacyjna LMS ILJAS.
4.  Dopuszcza się inne narzędzia pod warunkiem, że zapewniają odpowiednią jakość prowadzonych
    zajęć oraz nie powodują ponoszenia kosztów przez uczelnię i odbiorców.
5.  Koordynatorzy przedmiotów wybierają narzędzie prowadzenia zajęć w sposób zdalny
    w porozumieniu odpowiednio: z dziekanem/dyrektorem filii/dyrektorem Szkoły Zdrowia Publicznego
    lub upoważnioną przez nich osobą, kierownikiem studiów doktoranckich, dyrektorem szkoły 
    doktorskiej, kierownikiem jednostki ogólnouczelnianej lub kierownikiem studiów podyplomowych.
6.  Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy
    zajęciowej o wybranym narzędziu zdalnego nauczania za pośrednictwem następujących form
    komunikacji:
      1)  korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web;
      2)  ogłoszeń na stronie internetowej jednostki.
7.  Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form
    nauczania sprawują:
      1)  dziekan, dyrektor filii i dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego – w zakresie kształcenia
          na studiach;
      2)  kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich;
      3)  dyrektor szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej;
      4)  kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych;
      5)  kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących kształcenie w zakresie lektoratów
          i wychowania fizycznego.
8.  Począwszy od 30 marca 2020 roku zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnie obowiązującym
    rozkładem zajęć dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość zmiany dnia tygodnia i godziny zajęć
    po jej uzgodnieniu z uczestnikami grupy zajęciowej i dziekanem. Zasada ta dotyczy także zajęć,
    które nie odbyły się w okresie od 12 marca 2020 do 29 marca 2020 roku.
9.  W związku ze zmianą formy odbywania zajęć na formę zdalną dopuszcza się możliwość
    dostosowania warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się określonej w sylabusie
    do zmienionej formy zajęć.
10. Dostosowanie warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się do zmienionej formy zajęć
     powinno zostać dokonane przez koordynatora przedmiotu w porozumieniu z uczestnikami zajęć
     lub Samorządem Studenckim, a ponadto winno:
      1)  uwzględniać specyfikę wybranego narzędzia zdalnego nauczania;
      2)  zapewniać rzetelne sprawdzenie uzyskania wszystkich efektów uczenia się przewidzianych
          w sylabusie;
      3)  uzyskać akceptację osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu
          dydaktycznego, o których mowa w § 1 ust. 7.
11. Konsultacje pracowników ze studentami, doktorantami lub słuchaczami odbywają się w formie
     zdalnej z wykluczeniem możliwości bezpośredniego kontaktu.
12.  Zawiesza się korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie oraz we wszystkim
     ich jej oddziałach i czytelniach.
§ 2
1.   Wprowadza się zakaz organizacji wszelkich wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych
    na terenie Uniwersytetu i poza jego siedzibą.
2.   Odwołuje się wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane przez
    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz inne wydarzenia tego typu organizowane
    przez podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3.   Wprowadza się zakaz prowadzenia działalności sekcji sportowych, agend i klubów studenckich
    oraz lokali gastronomicznych z wyłączeniem świadczenia usług gastronomicznych na wynos.
4.    Zamyka się obiekty sportowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym Pływalnię
     Uniwersytecką. W przypadku zajęć realizowanych w tych obiektach przez podmioty zewnętrzne
     decyzje będą podejmowane indywidualnie przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego
     i Sportu. 
§ 3  
1.  Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przyjazdy do Uniwersytetu gości z zagranicy. 
2.  Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin
    przez gości zewnętrznych. 
§ 4
W stosunku do pracowników, studentów i doktorantów, którzy wrócili z zagranicy wprowadza się obowiązek:
    1)  niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie odpowiednio: dziekana, dyrektora jednostki
        ogólnouczelnianej, dyrektora szkoły doktorskiej lub bezpośredniego przełożonego,
    2)  pozostania w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowania
        zgodnego z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.  
§ 5
1.  Traci moc Zarządzenie Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
    SARS-CoV-2 ze zmianami.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 35/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 marca 2020 roku
 
w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
w warunkach zagrożenia epidemicznego
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374),
w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020, poz. 433), stanowi się,
co następuje:
 
§1
W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemicznego w celu ograniczenia możliwości zakażania się i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, następujące zmiany w organizacji pracy:
1. Tam, gdzie to możliwe, kierownicy poszczególnych jednostek na wydziałach, w filii, w Szkole
    Zdrowia Publicznego, w jednostkach ogólnouczelnianych oraz kierownicy poszczególnych
    jednostek administracji zlecają podległym pracownikom pracę zdalną świadczoną z miejsca
    zamieszkania.
2. Pracownicy świadczący pracę zdalną, w tym kierownicy jednostek, winni mieć określone przez
    swoich przełożonych zadania do wykonania oraz winni być w obowiązujących ich godzinach pracy
    dostępni pod wskazanym wcześniej numerem telefonu oraz w miarę możliwości, pod służbowym
    adresem poczty elektronicznej.
3. Kierownicy jednostek, w których nie jest możliwe zorganizowanie pracownikom pracy zdalnej,
    zobowiązani są do zapewnienia rotacyjnego świadczenia pracy na miejscu, dążąc do zachowania
    zasady maksymalnego ograniczenia liczby osób pracujących w jednym pomieszczeniu.
4. Potrzeby świadczenia pracy w siedzibie Uniwersytetu określają kierownicy jednostek wymienionych
    w ust.1, uwzględniając aktualne wymogi, terminy, względy bezpieczeństwa i możliwości.
5. Organizacja pracy zdalnej odbywa się w oparciu o aktualne zasoby sprzętu komputerowego.
    Wyjątek mogą stanowić sytuacje bezwzględnej konieczności zdalnego dostępu do uczelnianych
    systemów informatycznych. W takich przypadkach można zgłosić potrzebę zakupu przenośnego
    sprzętu komputerowego.
6. Przy świadczeniu pracy zdalnej dopuszcza się możliwość korzystania ze służbowego przenośnego
    sprzętu komputerowego w warunkach domowych po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru
    bezpośredniemu przełożonemu. W przypadku korzystania ze zdalnego dostępu do uczelnianych
    systemów informatycznych, sprzęt ten przed wydaniem zgody powinien być przekazany do RCI,
    w celu weryfikacji aktualizacji systemu, spełniania wymogów oraz instalacji odpowiedniego
    oprogramowania.
7. Potrzeby zapewnienia zdalnej łączności z uczelnianymi systemami informatycznymi winny być
    zgłaszane dyrektorowi RCI przez kierowników jednostek wymienionych w ust.1. Decyzje w sprawie
    dostępu do uczelnianych systemów informatycznych podejmuje właściwy prorektor w konsultacji
    z Kanclerzem.
8. Świadczenie pracy zdalnej nie może być związane z wynoszeniem na zewnątrz dokumentów,
    w związku z czym zakazuje się wynoszenia na zewnątrz dokumentów finansowych, akt osobowych
    oraz innych dokumentów zawierających dane podlegające ochronie prawnej lub służbowej.
    Dokumenty w formie elektronicznej po wykorzystaniu należy trwale usunąć.
9. Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy i wezwanie pracowników świadczących pracę
    zdalnie do świadczenia jej na miejscu w Uniwersytecie.
10. Zdalne świadczenie pracy nie może być łączone z pobieraniem zasiłku z tytułu opieki nad dziećmi,
      o którym mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
      wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374).
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku
z możliwością przedłużenia.
 
 
 
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2020 r.

W celu ograniczenia zagrożeń wynikających z możliwości pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 z dniem 13 marca 2020 roku wprowadza się następujące regulacje:

§1

Dziekani wydziałów, dyrektorzy szkół i filii oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych wyznaczą miejsce, do którego będą składane dokumenty z podległych jednostek oraz wskażą po jednej osobie odpowiedzialnej za bieżące dostarczanie do rektoratu i odbieranie z Rektoratu wszystkich dokumentów z tych jednostek.

§2

Osoby, o których mowa w § 1 zadanie w tym paragrafie określone, z dokumentami księgowymi będą realizowały w pokoju 04, zaś z pozostałymi dokumentami w Rozdzielni korespondencji.

§3

Sprawy możliwe do załatwienia online lub telefonicznie należy załatwiać tą drogą.

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki 

Zarządzenie Nr 32/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Działając na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§1

 1. Zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.
 2. Zawiesza się korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie wraz ze wszystkimi oddziałami i czytelniami.
 3. Odwołuje się wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz inne wydarzenia tego typu organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
 4. Zamyka się obiekty sportowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym Pływalnię Uniwersytecką. W przypadku zajęć realizowanych w tych obiektach przez podmioty zewnętrzne decyzje będą podejmowane indywidualnie przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

§2

 1. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przyjazdy do Uniwersytetu gości z zagranicy.
 2. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

§3

 1. Wprowadza się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednio dziekana, dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, dyrektora szkoły doktorskiej łub bezpośredniego przełożonego o fakcie powrotu pracownika, studenta lub doktoranta z zagranicy.
 2. Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w krajach objętych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

§4

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku. Obowiązywanie niniejszego zarządzenia może być przedłużone. Ewentualna informacja w tej sprawie zostanie przekazana do dnia 26 marca 2020 roku.

 

Rektor

 Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Ograniczenie działalności dydaktycznej nie jest równoznaczne z zamknięciem Uczelni. Pracownicy Uniwersytetu wykonują swoje obowiązki na dotychczasowych zasadach. 

 

 Na stronie MNiSW została opublikowana Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Ponadto na bieżąco na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w zakładce Wiadomości) umieszczane są aktualne informacje dotyczące wirusa COVID-19)

Poniżej treść komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych od 12 do 25 marca

Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Podkreślamy, że rozporządzenie nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów).

Zajęcia mogą być prowadzone zdalnie

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

Zawieszamy zajęcia dydaktyczne, ale uczelnie działają

Podkreślamy, że ograniczenie działalności dydaktycznej w uczelniach i innych podmiotach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Rektorzy i osoby kierujące innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie doktorantów muszą zapewnić ich bieżące funkcjonowanie.

Ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem nie wpływają na procedurę wyboru władz uczelni, która powinna być kontynuowana. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaznacza, że na razie nie przewiduje zmian w kalendarzu rekrutacji na studia. 

Rozporządzenie wejdzie w ż ycie z dniem ogłoszenia.


 

Szeroko zakrojone działania profilaktyczne

Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy prewencyjnie. Ponieważ duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zdecydowaliśmy się zawiesić zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także na uczelniach. Wszystkie powyższe działania są możliwe dzięki tzw. specustawie - ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie, rodzicom dzieci w wieku do lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.


 

 

 
________________________________________________________________
Decyzja nr 24/2020 - pobierz
________________________________________________________________
 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 9 marca 2020 roku
   w sprawie powołania Zespołu do spraw działań mających na celu zapobieganie 
oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2
   
  
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
  
 
§ 1
 
 1. Powołuję Zespół do spraw działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, zwany dalej Zespołem, 
  w składzie:

 
 1. Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI – Prorektor ds. Collegium Medicum;

 
Członkowie:
 
 1. dr inż. Wiesław JASTRZĘBSKI – Dyrektor Gabinetu Rektora;

 2. dr n. med. Piotr KOCBACH – Katedra Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych;

 3. mgr Andrzej GÓŹDŹ – p.o. Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
  w Olsztynie.

 
 1. Zespół, we współpracy z właściwymi organami i instytucjami państwowymi oraz regionalnymi, podejmuje działania zmierzające do zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 2. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązani są do współpracy z Zespołem w zakresie jego działania.

 3. Zespół działa do odwołania.

 
 
§ 2
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
  Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Komunikat Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 marca 2020 roku

w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

 1. W związku z zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Główny Inspektorat Sanitarny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dalej „Uniwersytet") rekomenduje:

1)       odwołanie wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu do regionów objętych zagrożeniem epidemiologicznym;

2)       wystąpienie do partnerów Uniwersytetu z obszarów objętych zagrożeniem epidemiologicznym z sugestią odwołania przyszłych przyjazdów pracowników, doktorantów i studentów do Uniwersytetu.

 1. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej jest w kontakcie z osobami planującymi wyjazdy zagraniczne lub aktualnie przebywającymi na delegacjach zagranicznych. Wyjazdy, pobyty i wcześniejsze powroty studentów Uniwersytetu z wymian w ramach programu Erasmus+ są indywidualnie konsultowane przez pracowników Biura z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+.
 2. Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym, gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, zwanym dalej koronawirusem, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez dwa tygodnie w domu, monitorowania swojego stanu zdrowia i kontakt z inspekcją sanitarną. Osoby te, w miarę dobrego samopoczucia, zobowiązane są do wykonywania swojej pracy lub nauki w domu. O tym fakcie należy powiadomić drogą elektroniczną kierownika właściwej jednostki organizacyjnej (dziekana lub kierownika jednostki) oraz Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej (bwm@uwm.edu.pl).
 3. Decyzje o usprawiedliwieniu czasowej nieobecności na Uniwersytecie osób powracających do Polski z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym podejmują indywidualnie:

1)       w przypadku pracowników - kierownicy jednostek (dziekani lub kierownicy pozostałych jednostek). Za okres usprawiedliwionej nieobecności przysługuje wynagrodzenie w pełnym wymiarze;

2)       w przypadku studentów i doktorantów - kierownicy jednostek dydaktycznych (dziekani i prodziekani ds. studenckich lub dyrektorzy i zastępcy dyrektora). Nieobecność na zajęciach (bez konieczności odrabiania) będzie usprawiedliwiona na podstawie biletów lub dokumentów podróży.

 1. Władze poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzący zajęcia proszeni są o monitorowanie życia akademickiego i zapobieganie wykluczeniom oraz dyskryminującym zachowaniom.
 2. Zaleca się, aby w miarę możliwości, wszelkie uroczystości z udziałem osób z zewnątrz o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencje naukowe (krajowe i międzynarodowe) zostały przeniesione na inny termin lub ostatecznie odwołane.
 3. Zaleca się dezynfekcję sal i powierzchni ogólnouczelnianych, klamek, uchwytów, poręczy, włączników oraz akcesoriów komputerowych (klawiatury, myszki, wskaźniki i piloty).
 4. Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy:

1)      skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie - tel. 89 524 83 00, infolinia - 800 190 590;

2)       lub udać się na Oddział Chorób Zakaźnych Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. ul. Władysława Jagiełły 1 fnie na szpitalny oddział ratunkowy SOR lub do lekarza rodzinnego O - telefony: Izba przyjęć - 89 646 06 70,

gabinet lekarski 89 646 06 47, tel. do pokój pielęgniarek 89 649 06 22, Poradnia Chorób Zakaźnych 89 646 06 01.

Decyzję w sprawie kwarantanny podejmuje właściwy dyrektor inspekcji sanitarnej. Zaleca się śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/ i stosować się do zawartych w nich zaleceń.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard Górecki


 

Regulation No. 37/2020
of the Rector of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
of 26 March 2020
on changes in the operation of the University in the state of epidemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus


Acting pursuant to Art. 23, 40 and 51 of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science (consolidated text Dz.U. of 2020, item 85), the Act of March 2, 2020 on special solutions related to the prevention, countermeasures and combating of COVID-19, other infectious diseases and emergencies caused by them (Dz.U. of 2020, item 374) and Art. 17.4 of the Statute of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, attached as the Appendix to Resolution No. 494 of the Senate of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn of 21 May 2019 on the Statute of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, in conjunction with the Regulation of the Minister of Health of 20 March 2020 (Dz.U. of 2020, item 491, as amended) and Regulations of the Minister of Science and Higher Education: of 11 March 2020 on temporary restriction on the operation of some entities of the higher education and science system concerning the prevention, countermeasures and combating of COVID-19 (Dz.U. of 2020, item 405, as amended) and of 23 March 2020 on temporary restriction on the operation of some entities of the higher education and science system concerning the prevention, countermeasures and combating of COVID-19 (Dz.U. of 2020, item 511), it is ordered as follows:
Art. 1
1. All didactic activities carried out in the seat and in the branch of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn are suspended.
2. Teachers conducting courses:
1) in all first degree, second degree and uniform master degree programmes, hereinafter referred to as “studies”;
2) in doctoral programmes and in the doctoral school;
3) in post-graduate studies and in other forms of education
are obliged to use remote forms of teaching from the date this order becomes effective until it is revoked, provided that the type of the course permits its implementation in the remote form and will enable the students to achieve learning outcomes assumed for the given course.
3. In order to implement didactic activities referred to in para. 2, the following remote teaching tools are recommended:
1) Microsoft Teams in the Office365 suite, except the forms of education referred to in para. 2.3);
2) the e-learning Moodle platform;
3) the LMS ILIAS educational platform.
4. The use of other tools is permitted provided that they ensure the appropriate quality of the courses conducted and do not involve costs to be incurred by the University and the students.
5. Course coordinators shall choose the tool for conducting remote classes in consultation with, respectively, the dean/the director of the branch/the director of the Public Health School or a person they authorise, the head of the doctoral studies, the director of the doctoral school, the head of the university-level unit or the head of the postgraduate studies.
6. Teachers conducting courses are obliged to immediately notify the participants of a given student group of the selected remote teaching tools, using the following forms of communication:
1) e-mail correspondence using the USOS-web system;
2) announcements on the website of the unity.
7. Proper implementation of the didactic process with the use of remote teaching methods is supervised by:
the dean, the director of the branch and the director of the Public Health School - with regard to studies;
the head of the doctoral studies - with regard to doctoral studies;
the director of the doctoral school - with regard to the doctoral school;
the head of the postgraduate studies - with regard to post-graduate studies;
the heads of the university-level units conducting foreign language and physical education courses.
8. As of 30 March 2020, classes shall be held according to the current timetable. It is acceptable to change the day of the week and the time of classes after consultations with the student group participants and the dean. This rule also applies to the classes which were not held in the period from 12 March to 29 March 2020.
9. As a consequence of changing the form of conducting courses into distance learning mode, it is allowed to adjust the conditions for verifying achievement of learning outcomes specified in the syllabus to the changed form of the courses.
10. The adjustment of the conditions for verifying achievement of learning outcomes to the changed form of the courses should be done by the course coordinator in consultation with course participants or the Student Self-Government, and additionally, it should:
take into account the specificity of the selected remote teaching tool;
ensure reliable verification of achieving all learning outcomes specified in the syllabus;
be accepted by persons supervising the proper implementation of the teaching process, referred to in Art. 1.7.
11. Employee’s consultations with students, doctoral students or course participants shall be held remotely, excluding the possibility of direct contact.
12. The use of the University Library collection in the library premises and in all branches and reading rooms is suspended.
Art. 2
1. It is prohibited to organise any academic, sports or artistic events on the premises of the University or outside its location.
2. All academic, sports and artistic events organised by the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and other events of this type organised by external entities in the premises of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn are cancelled.
3. It is prohibited to conduct any activities of sports sections, student agencies or clubs or catering units, except for providing take away catering services.
4. Sports facilities of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, including the University Swimming Pool are closed. For activities conducted in those facilities by external entities, the decisions shall be made on a case-by-case basis by the head of the Centre for Physical Education and Sports.
Art. 3
1. All trips of employees, students and doctoral students of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and visits of foreign guests are suspended.
2. Accommodation of new persons in student dormitories is suspended and external visitors are not allowed.
Art. 4
Employees, students and doctoral students who have returned from abroad are obliged to:
1) immediately notify the dean, the director of the university-level unit, the director of the doctoral school or the immediate superior, respectively, about this fact;
2) remain in their place of residence for 14 days as of the date of return and follow the recommendations of the Chief Sanitary Inspector.
Art. 5
1. Regulation No. 32/2020 of the Rector of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn dated 11 March 2020 on preventing the spread of coronavirus SARS-CoV-2 as amended is repealed.
2. This Regulation becomes effective as of 26 March 2020 and shall remain in force until further notice.


Rector
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 


Communications regarding measures to prevent and prevent SARS-CoV-2 coronavirus infection

Announcement No. 1/2020 of the Rector of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn of 9 March 2020

on measures to prevent and to contain infections with coronavirus SARS-CoV-2

1. Following the recommendations issued by the Ministry of Foreign Affairs and the Chief Sanitary Inspectorate, the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (hereinafter: "University") recommends:

1)            cancelling all trips planned by staff, doctoral students, and students of the University to areas at risk of epidemics;

2)             suggesting that partners of the University from the areas at high risk of epidemics should cancel future trips of their staff, doctoral students and students to the University.

 1. The Office for International Cooperation is in contact with the staff planning foreign trips or who are currently on foreign trips. The trips, stays and early returns of the University students under the Erasmus+ programme are discussed on an individual basis by the Office staff with the Foundation for the Education System Development - the National Erasmus+ Agency.
 2. Staff, doctoral students and students of the University returning from foreign trips to countries at risk of epidemics, where the incidence of the disease caused by coronavirus SARS-CoV-2 (further in this announcement called coronavirus) is high, are obliged to stay at home for two weeks after their return, to monitor their health status and to contact the sanitary inspection. These individuals are obliged to do their work or study at home, as long as they feel well. This fact must be notified by electronic means to head of the respective organisational unit (dean or unit head) and to the Office for International Cooperation (bwm@uwm.edu.pl).
 3. Decisions on whether a temporary absence at the University of individuals returning from countries at risk of epidemics should be excused are taken on an individual basis by:

1)            for members of the University staff - heads of University units (deans or heads of the other units). Staff members shall receive full salary for the period of their excused absence;

2)             for students and doctoral students - heads of teaching units (deans and vice-deans for student affairs or managers and deputy managers). Absence from classes (without the need to make up for the missed classes) will be excused based on travel tickets or travel documents.

 1. The authorities of the University organisational units and university teachers are requested to monitor university life and to prevent exclusion and discriminatory behaviour.
 2. It is recommended that all events attended by people from outside the University, organised at the University or Faculty level, as well as all sports events and (domestic and international) scientific conferences, should be postponed to a later date or cancelled.
  1. It is recommended that rooms and surfaces, as well as door handles, railings, electric switches and computer peripherals (keyboards, mice, indicators and remote controls) should be disinfected.
  2. Let us remind you that if you suspect that you have a coronavirus infection:

1)           contact the County Sanitary and Epidemiological Station in Olsztyn, phone - +48 89 524 83 00, infoline -+48 800 190 590;

2)           or visit the Infectious Disease Ward at the County Healthcare Centre in Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1 (not a hospital emergency unit or contact a GP) - phone numbers: Admissions - +48 89 646 06 70,

doctor's surgery - +48 89 646 06 47, nurses' room - +48 89 649 06 22, Infectious Disease Clinic-+48 89 646 06 01.

A decision on quarantine shall be made by the sanitary inspector. Please read the announcements issued by the Chief Sanitary Inspector at https://gis.gov.pl/aktualnosci/ and follow the recommendations contained in them.

Rector

Professor Ryszard Górecki


Komunikat prorektora ds. kształcenia i studentów dotyczący koronawirusa

 

Dziekani Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, Pracownicy i studenci UWM w Olsztynie

W związku z komunikatami publikowanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Główny Inspektorat Sanitarny dotyczącymi wystąpienia przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 w chwili obecnej, z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, nie zalecamy podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Zalecenia MSZ i GIS rekomendują:

 • odwołanie wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów do zagrożonych regionów, w tym  Włoch (w chwili obecnej 11 gmin),
 • wystąpienie do partnerów UWM objętych kwarantanną z sugestią odwołania przyszłych przyjazdów pracowników, doktorantów i studentów na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Pracownicy, doktoranci i studenci powracający/przyjeżdżający z zagranicy (w tym studenci Programu Erasmus+) z rejonów nie objętych kwarantanną mogą bez żadnych przeszkód uczestniczyć w pracy oraz w zajęciach przewidzianych harmonogramem studiów.

Jednocześnie ze względu na możliwość rozwoju sytuacji zalecamy monitorowanie bieżących komunikatów dla osób podróżujących, które w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zamieszczają na swoich stronach internetowych:

Decyzje o ewentualnych postępowaniach w przypadku stwierdzenia zagrożenia w postaci objawów chorobowych będą podejmowane każdorazowo przez Władze Uczelni.

Osobą kontaktową w sprawie jest p. Agnieszka Matejko (Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, tel. 89 523 35 21, e-mail: agnieszka.matejko@uwm.edu.pl).

 

Z poważaniem,

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Prorektor ds. kształcenia i studentów

 
ZARZĄDZENIE Nr 93/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 października 2020 roku
 
w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) oraz § 17
ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w celu maksymalnego ograniczenia zagrożeń dla pracowników, doktorantów i studentów w stanie epidemii oraz dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w zależności od stopnia zagrożenia epidemią obowiązują cztery systemy pracy:
  1)   system zwykły, zwany dalej systemem zielonym,
  2)   system w stanie umiarkowanego zagrożenia, zwany dalej systemem żółtym,
  3)   system w stanie dużego zagrożenia, zwany dalej systemem pomarańczowym,
  4)   system w stanie krytycznym, zwany dalej systemem czerwonym.
 
§ 2
Charakterystykę trybu pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych w systemie zielonym zawiera Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, natomiast
w odniesieniu do pozostałych wymienionych w § 1 systemów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1.  W stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w załączniku nr 1
    wskazania obowiązującego w danym czasie systemu pracy dokonuje Rektor w formie decyzji,
    która jest niezwłocznie zamieszczana na stronie internetowej Uniwersytetu.
2.  W stosunku do pracowników zatrudnionych na wydziałach, w Szkole Zdrowia Publicznego,
    Filii w Ełku, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wskazania
    obowiązującego w danym czasie systemu pracy dokonują odpowiednio: dziekan, dyrektor,
    kierownik. Informacja w tym zakresie podawana jest niezwłocznie na stronie internetowej
    wydziału/jednostki oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4
1.  Praca zmianowa, o której mowa w załączniku, odbywa się według następującego porządku:
    1)   pierwsza zmiana: od godziny 7:00 do godziny 13:45,
    2)   druga zmiana: od godziny 14:15 do godziny 21:00.
2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych/osoby pełniące funkcje kierownicze sporządzają miesięczne
    harmonogramy pracy w kierowanych przez nich jednostkach, określające godziny pracy
    poszczególnych pracowników. Przy sporządzaniu harmonogramów należy kierować się przede
    wszystkim zasadą zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz rotacji pracowników między
    zmianami co tydzień.
3.  Zestawienia godzin pracy pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach w systemie
    zmianowym dostarczane są do Działu Kadr do drugiego dnia roboczego kolejnego miesiąca
    następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.
4.  Pracownicy pracujący w systemie zmianowym zobowiązani są do wpisywania się na listach
    obecności przed przystąpieniem do pracy oraz do wietrzenia pomieszczeń w przerwie pomiędzy
    zmianami, o których mowa w ust. 1.
 
§ 5
W systemie pomarańczowym i czerwonym obieg dokumentów na Uniwersytecie odbywa się za pośrednictwem Rozdzielni Korespondencji z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu między pracownikami jednostek. Tam, gdzie to możliwe należy kontaktować się za pomocą służbowej poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 
§ 6
Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej:
  1)   w zakresie kształcenia:
      a)    w systemie zielonym zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni i placówkach formie
           przewidzianej w planie studiów,
      b)    w systemie żółtym część zajęć może odbywać się zdalnie, natomiast reszta jak w systemie
           zielonym; decyzje w tym zakresie podejmuje dziekan w porozumieniu z prorektorem
           ds. kształcenia,
      c)    w systemie pomarańczowym stacjonarnie odbywają się wyłącznie zajęcia praktyczne, które
           są niemożliwe do zrealizowania zdalnie, pozostałe zajęcia prowadzone są zdalnie,
      d)    w systemie czerwonym wszystkie zajęcia realizowane są zdalnie; sposób i terminy odbycia
           zajęć niemożliwych do przeprowadzenia w tym trybie określa dziekan w porozumieniu
           z prorektorem ds. kształcenia,
  2)   w zakresie funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej godziny otwarcia i dostęp do zbiorów
      w poszczególnych systemach określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3)   w zakresie konferencji, imprez i innych wydarzeń oraz wyjazdów i przyjazdów:
      a)  w systemie żółtym dopuszcza się możliwość organizowania konferencji oraz innych wydarzeń
          organizowanych przez Uniwersytet i na terenie Uniwersytetu; dopuszcza się również wyjazdy
          służbowe pracowników, doktorantów i studentów, a także przyjazdy do Uniwersytetu gości
          zagranicznych,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym wszystkie aktywności wymienione w lit a)
          są zabronione za wyjątkiem wydarzeń organizowanych on-line; zakaz ten nie dotyczy
          posiedzeń organów kolegialnych Uniwersytetu, zebrań wyborczych oraz spotkań zespołów
          opiniodawczo-doradczych Rektora, z zachowaniem warunków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach; zakaz nie dotyczy również wyjazdów służbowych bezwzględnie koniecznych, w przypadku których decyzję w systemie pomarańczowym podejmuje dziekan/dyrektor szkoły lub filii albo Rektor, natomiast w systemie czerwonym – Rektor; w systemie pomarańczowym dopuszcza się wyjazdy i przyjazdy studentów  i doktorantów studiów obcojęzycznych oraz w ramach programów wymiany akademickiej za zgodą prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni”,
  4)   w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych:
      a)  w systemie żółtym dopuszcza się korzystanie z obiektów sportowych z zachowaniem
          powszechnie obowiązujących przepisów,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym obowiązuje zakaz korzystania z obiektów
          sportowych;
  5)   w zakresie działalności sekcji sportowych, agend, klubów studenckich oraz lokali
      gastronomicznych:
      a)  w systemie żółtym dopuszcza się działalność jednostek wymienionych w tym punkcie,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym obowiązuje zakaz prowadzenia działalności
          przez jednostki wymienione w tym punkcie z wyjątkiem rodzajów działalności dopuszczonych
          przez powszechnie obowiązujące przepisy;
  6)   w zakresie kwaterowania w domach studenckich:
      a)  w systemie żółtym i pomarańczowym dopuszcza się kwaterowanie w domach studenckich
          przy zapewnieniu bezpiecznych warunków zamieszkania i zakazie odwiedzin przez gości
          zewnętrznych,
      b)  w systemie czerwonym obowiązuje zakaz dokonywania nowych zakwaterowań w domach
          studenckich, poza przypadkami z imienną zgodą prorektora ds. studenckich.
 
§ 7
Wprowadza się schemat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia/wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 8
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.  Traci moc § 1 pkt 2 i 3 zarządzenia Nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad
    funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia
    epidemicznego lub epidemii (ze zm.).
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
w kategorii