KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY UCZELNI UWM W OLSZTYNIE NA KADENCJĘ DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmowane będą przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w sali 102 w budynku rektoratu (ul. Oczapowskiego 2, I piętro) w terminach:

18 marca 2019r.       – godz. 12.00-14.00

20 marca 2019 r.      – godz.   9.00-11.00

21 marca 2019 r.      – godz. 11.00-13.00

Kandydatów do Rady Uczelni może zgłosić:

1)       Rektor,

2)       co najmniej 10 członków Senatu, przy czym każdy z członków może zgłosić jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Uczelni następuje na piśmie i wymaga uzasadnienia, które powinno obejmować krótką notę biograficzną kandydata (maksymalnie 3000 znaków ze spacjami).

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

1)       podpisy osób zgłaszających,

2)       pisemną zgodę na kandydowanie,

3)       oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami).

 Osoby spoza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie składają również oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych objętych postępowaniem w sprawie wyłonienia kandydata do Rady Uczelni.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się składając wymienione dokumenty w zamkniętych kopertach do Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Członkiem Rady Uczelni nie może być osoba:

1)       pełniąca funkcję organu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

2)       pełniąca funkcję członka rady innej uczelni,

3)       zatrudniona w administracji publicznej.

 Lista zgłoszonych kandydatów, spełniających wymogi formalne, zostanie opublikowana na stronie internetowej Uniwersytetu w dniu 22 marca 2019 r.

 

Przewodnicząca UKW

dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatów można otrzymać w Biurze Rektora, pok. 110 lub pobrać z BIP UWM

w kategorii