Kategorie coraz wyższe

Działalność naukowa UWM systematycznie podnosi się na wyższy poziom. Tak wynika z najnowszego komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie oceny jakości jednostek naukowych.

Na swojej stronie internetowej MNISW opublikowało wyniki kompleksowej oceny jakości badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w Polsce. Ocenę przeprowadził Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) - organ opiniodawczo-doradczy ministra.

W tej ocenie aż 6 wydziałów UWM otrzymało kategorię najwyższą, czyli A. Są to: Wydział Teologii, Biologii i Biotechnologii, Nauk o Środowisku, Medycyny Weterynaryjnej, Bioinżynierii Zwierząt i Nauki o Żywności. Pozostałych 10 wydziałów otrzymało kategorię B i są to: Wydział Nauk Ekonomicznych, Humanistyczny, Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Nauk Medycznych, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk Technicznych, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Matematyki i Informatyki oraz Sztuki.

Jednostki naukowe były oceniane za lata 2009-12 w grupach jednorodnych ustalonych przez zespoły ewaluacji powołane przez przewodniczącego KEJN na podstawie propozycji przedstawionych przez poszczególne komisje KEJN. Zespoły przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny za osiągnięcia w czterech kryteriach: osiągnięcia naukowe i twórcze; potencjał naukowy; materialne efekty działalności naukowej; pozostałe efekty działalności naukowej.

Ocena wydziałów jest dla nich bardzo ważna, gdyż decyduje o wysokości dotacji ministerialnej na ich działalność statutową. Poza tym uchodzi ona w środowisku uniwersyteckich za najbardziej miarodajną.

W porównaniu do poprzedniej oceny, obecna to znaczący postęp, bowiem tylko 1 wydział obniżył swą kategorię. Natomiast podwyższyły ją właściwie aż 4. Do kategorii A z B wszedł Wydział Teologii oraz Biologii i Biotechnologii. Wydział Nauk Technicznych i Sztuki w poprzedniej ocenie otrzymały kategorię C, ale po odwołaniach w ub. roku KEJN podwyższył im ją na B i tę kategorię utrzymały one i w tej ocenie.

lek

 

w kategorii