Kapitał społeczny Olsztyna. Spotkanie z prezydentem miasta

Zastępca prezydenta Olsztyna zaprasza na spotkanie i wspólną dyskusję o Olsztynie, jego potencjałach, problemach i kierunkach rozwoju.

Gmina Olsztyn - zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji - Uchwałą Nr XLVII/759/22 Rady Miasta Olsztyna z 25 maja 2022 r. wyznaczyła na terenie miasta obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Obszary te zostały wyznaczone na podstawie szczegółowo przeprowadzonej diagnozy stanu miasta i analizy rozkładu przestrzennego negatywnych zjawisk występujących na całym jego terenie, wskazując obszary, gdzie ich występowanie jest najintensywniejsze.

W celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji, jako terenu charakteryzującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych, gospodarczych i przestrzenno-funkcjonalnych, przystąpiono do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR).

Skuteczność procesu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od partycypacji społecznej. Istotne jest, by jego kształt wypracowany był wspólnie z mieszkańcami, środowiskami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi Olsztyna.

 

Spotkanie odbędzie się 04 października 2022 r. w godz. 17.00-19.00 w formule on-line.

Link https://us02web.zoom.us/i/8270786551

Identyfikator spotkania: 827 078 6551

w kategorii