Prof. Jankowski w komisji Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Prof. Krzysztof Jankowski, dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM został powołany w skład Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Do głównych zadań komisji należy: opiniowanie w sprawie wpisu i odmowy wpisu odmian do Krajowego rejestru, opiniowanie skreślenie odmiany z Krajowego rejestru oraz opiniowanie innych spraw dotyczących prowadzenia badań urzędowych. Oprócz komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych w COBORU działają inne - ds. rejestracji odmian buraka, ds. rejestracji odmian kukurydzy, ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, ds. rejestracji odmian roślin zbożowych i ds. rejestracji odmian ziemniaka.

Udział w pracach komisji ma charakter społeczny. Do zadań członków Komisji należy min.: opiniowanie na podstawie badań rejestrowych prowadzonych przez stacje COBORU wpisu lub odmowy wpisu odmian roślin rolniczych do Krajowego Rejestru (KR). Odmiana zostaje wpisana do KR po sprawdzeniu, czy jest ona odrębna, wyrównana, trwała i ma zadawalającą wartość gospodarczą. Innym, równie ważnym zadaniem Komisji, jest opiniowanie skreślenia odmiany z KR. I ma to miejsce wówczas, gdy odmiana zagraża zdrowiu ludzi, zwierząt lub roślin, bądź też przestała mieć zadowalającą wartość gospodarczą.

Posiedzenia komisji odbywają się w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej w pierwszym kwartale każdego roku. Jeśli jest taka konieczność to mogą być również organizowane dodatkowe spotkania, w tym poza siedzibą COBORU. W skład komisji wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji naukowych, zawodowych i gospodarczych, którzy są zainteresowani użytkowaniem odmian rolniczych oraz ochroną różnorodności biologicznej w rolnictwie. Zwykle jest to grupa, nie przekraczająca 10 osób. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby bezpośrednio zaangażowane w proces hodowli roślin. Na 6 pracujących komisji ds. rejestracji odmian, prof. Jankowski jest jedynym przedstawicielem UWM.

Dlaczego dyrektor COBORU zaprosił prof. Jankowskiego właśnie do komisji odmian roślin oleistych i włóknistych?

- Bo cały mój naukowy dorobek dotyczy roślin przemysłowych. Bardzo się cieszę, że moje dokonania naukowe w zakresie doskonalenia technologii uprawy roślin przemysłowych, głównie oleistych (rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca sarepska, lnianka siewna, katran abisyński) zostały zauważone przez COBORU. Dzięki pracy w Komisji będę mógł brać bezpośredni udział w procesie wdrażania postępu hodowlanego do praktyki rolniczej. Jest to o tyle istotne, że postęp technologiczny obserwowany od połowy ubiegłego wieku był wynikiem przede wszystkim wprowadzenia do praktyki rolniczej przemysłowych środków produkcji, tj.: nawozów i środków ochrony roślin. W obecnym wieku będzie on generowany głównie przez czynnik genetyczny, czyli odmiany - wyjaśnia prof. Jankowski.

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Jankowski jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1993 r.) orazstudiów podyplomowych z zakresu ekonomii ochrony środowiska Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.). Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia uzyskał w 1997, doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia w 2008 r., tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk rolniczych w 2018 r. Zajmuje się siedliskowymi i agrotechnicznymi uwarunkowaniami produkcji roślin oleistych oraz efektywnością rolniczą, ekonomiczną i energetyczną technologii produkcji surowców żywnościowych oraz energetycznych. Promotor w 4 zakończonych przewodach doktorskich. Autor lub współautor 116 oryginalnych prac twórczych, w tym 61 prac opublikował w wydawnictwach posiadających indeks wpływu (S IF = 179, IH = 14). Jego dorobek naukowy był wielokrotnie nagradzany, min.: nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz Rektora UWM w Olsztynie za wyróżniające artykuły naukowe. W obecnej kadencji jest dziekanem Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa oraz kierownikiem Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu.

Kadencja Komisji trwa od 1.01.2022 r. do 31.12.2025 r. COBORU to jednostka podległa Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej misją jest stymulowanie innowacji w hodowli roślin i nasiennictwie oraz wspieranie postępu odmianowego w rolnictwie. Do podstawowych zadań ośrodka należy prowadzenie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego, a także tworzenie metodyk i prowadzenie badań w zakresie odrębności, wyrównania i trwałości oraz wartości gospodarczej odmian.

lek

w kategorii