Inżynieria środowiska - wyróżniająca

studenci w oczyszczalni ścieków
Ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymał kierunek inżynieria środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku UWM po ostatniej akredytacji z 26-27 marca 2018 r.

Ocenę wyróżniającą inżynieria środowiska otrzymała na studiach inżynierskich i magisterskich. To wielkie wyróżnienie, bowiem taką ocenę PKA wystawia bardzo rzadko. Czym kortowska inżynieria środowiska zapracowała na wyróżniająca notę?

- Wytrwałą pracą wielu ludzi. Kierunek ten realizują 2 katedry – Inżynierii Środowiska, kierowana przez prof. Janczukowicza i Biotechnologii w Ochronie Środowiska, kierowana przez prof. Wojnowską-Baryłę. Pracują w ich ludzie o wysokim poziomie naukowym. Dużo publikują w renomowanych czasopismach. Większość wysoko punktowanych publikacji wychodzących z naszego wydziału to publikacje ich pracowników naukowych – cieszy się z wyróżnienia prof. Ewa Paturej, dziekan WNoŚ.

Zajmują się m.in.: technologiami i biotechnologiami oczyszczania ścieków, procesami odzysku, waloryzacją osadów ściekowych, odpadów komunalnych oraz z przemysłu rolno-spożywczego, syntezą bioproduktów z wykorzystaniem mieszanych kultur mikroorganizmów i glonów, produkcją biopaliw, technologiami rekultywacji zbiorników wodnych oraz gleb, monitoringiem środowiska naturalnego.

- Ale to nie wszystko. Nasi pracownicy swoje patenty i wzory użytkowe wprowadzają do procesu dydaktycznego. Dzięki temu studenci zapoznają się z najnowszymi osiągnieciami i trendami w swojej dyscyplinie – dodaje prof. Paturej.

Na 6 lipca 2018 r. pracownicy realizowali 12 projektów naukowych z inżynierii środowiska, finansowanych przez NCN (w tym 6 projektów dla doktorantów), 2 finansowane przez NCBiR oraz 2 z programu Horyzont 2020. Ponadto prowadza badania naukowe z tego zakresu na podstawie licznych umów z podmiotami gospodarczymi.

W 2014 r. wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

- Mamy już gotowy do wysłania wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie – uzupełnia dziekan.

Członkowie zespołu wizytującego PKA zwrócili uwagę na dużą liczbę zajęć w przedsiębiorstwach, w których studenci poznają codzienna praktykę. Zainteresowała ich w związku z tym opinia środowiska społeczno-gospodarczego. Pracodawcy bardzo dobrze ocenili przygotowanie absolwentów do pracy i dali temu wyraz przed PKA.

Ale najlepszym sprawdzianem ich przygotowania do pracy jest to, że od kilku lat wzrasta liczba chętnych do niestacjonarnych studiów magisterskich. Dlaczego?

- Bo pracodawcy obserwują naszych studentów na praktykach i proponują im prace już po studiach inżynierskich. Dlatego chcą oni kontynuować studia w systemie niestacjonarnym. To ewenement na naszej uczelni: żeby na studia niestacjonarne magisterskie było więcej chętnych niż na stacjonarne. Dodatkowo przybywa nam chętnych na studiach doktoranckich – dodaje dziekan.

PKA doceniła także to, że na inżynierii środowiska od 10 lat nieprzerwanie prowadzona jest specjalność: inżynieria procesowa, biotechnologia i ochrona środowiska na 3-semestralnych studiach magisterskich wspólnych z Wydziałem Mechaniki i Inżynierii Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu w Niemczech. Kształcenie odbywa się w języku angielskim, po jednym semestrze w Olsztynie i Offenburgu. Ostatni – do wyboru.

Kierunek inżynieria środowiska istnieje od 2008 r. Obecnie studiuje na niej ogółem 189 studentów ( w tym 64 na studiach niestacjonarnych) i 6 doktorantów na inżynierii. To studia niełatwe. Świadczy o tym lista przedmiotów, wśród których są: fizyka, matematyka, chemia, biologia i ekologia, gleboznawstwo i rekultywacja gleb, budownictwo, mechanika płynów czy mikrobiologia sanitarna. Dostać się na nie nie jest łatwo, studiować trudno. Za to w nagrodę łatwo otrzymać interesującą i dobrze płatną pracę w Polsce czy zagranicą.

To wszystko PKA gruntownie przeanalizowała i w swej ocenie wyraziła.

Wyróżniającą ocenę PKA wystawiła ponadto kortowskiej: zootechnice, politologii, geodezji i kartografii oraz rybactwu. Spośród wydziałów taką oceną poszczycić się może Wydział Biologii i Biotechnologii.

Lech Kryszałowicz

w kategorii