INFORMACJA nt. sytuacji finansowej UWM w Olsztynie

Komunikat prorektora ds. ekonomicznych i rozwoju prof. Mirosława Gornowicza na temat sytuacji finansowej UWM.

Uprzejmie informuję, że w bieżącym roku Uczelnia podpisała z Ministerstwem Zdrowia umowę na budowę Zakładu Medycyny Doświadczalnej, w wyniku której pozyskamy na ten cel ok. 23 mln zł. Ponadto z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska uzyskaliśmy kwotę ok. 12,5 mln zł na termomodernizację kilku budynków uniwersyteckich.

            Udział w tych i innych projektach, wzbogacających bazę materialną Uniwersytetu, jest możliwy dzięki stabilnej i stale poprawiającej się sytuacji finansowej.

            Sytuację tę w ciągu ostatnich lat przedstawiają poniższe dane zaczerpnięte z corocznie sporządzanych i zatwierdzanych przez Senat UWM w Olsztynie sprawozdań finansowych.

  1. Kredyt na rachunku bieżącym w 2008 r. wynosił 24,5 mln zł, w 2009 r. wzrósł do 49,0 mln zł. W latach 2010 i 2011 utrzymywał się na poziomie ponad 40 mln zł, na dzień 31.08.2012 r. (ostatni dzień kadencji 2008-2012) wynosił 49,4 mln zł, a na koniec 2012 r. – 49,1 mln zł. W 2013 r. kredyt ten zmalał do 42,5 mln zł.
  2. Zaciągnięty wcześniej i systematycznie spłacany kredyt długoterminowy w latach 2008-2013 zmalał z 2,2 mln zł do 1,1 mln zł.
  3. Saldo należności krótkoterminowych i zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług
    w 2008 r. wynosiło +9,4 mln zł. W latach 2008-2012, poza rokiem 2009, osiągało dodatnie wartości. Na koniec 2012 r. wynosiło +8,2 mln zł, a 2013 r. – plus 23,4 mln zł.

Jak więc wynika z powyższych danych, rozpowszechniane fałszywe informacje na temat rzekomo złej sytuacji finansowej UWM pozostają w wyraźnej sprzeczności ze stanem faktycznym i być może mają służyć ich Autorom, ale na pewno nie dobru naszego Uniwersytetu.

Prorektor

ds. ekonomicznych i rozwoju

 

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

w kategorii