Inauguracja roku akademickiego: patrzmy w przyszłość

Rok akademicki 2015/16 - siedemnasty na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rozpoczęty. Przywitało go 26 tysięcy studentów.

Ogólnouniwersytecka inauguracja roku akademickiego 2015/16 odbyła się 2 października w Centrum Konferencyjnym. Licznie przybyli na nią posłowie, reprezentanci władz miasta i województwa, duchowni, wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele wojska i policji, służby zdrowia, przedsiębiorcy współpracujący z UWM, delegaci z ośrodków akademickich z kraju i zagranicy: Ukrainy, Rosji (w tym z Kaliningradu), Litwy, Gruzji, a nawet z Izraela. Nie zabrakło profesorów – doktorów honoris causa i seniorów. Uroczystość otworzył rektor UWM prof. Ryszard Górecki.

Cerne futurum (patrz w przyszłość!) – z takim przesłaniem zwrócił się do zebranych. Przypomniał również osiągnięcia Uniwersytetu w minionym roku akademickim. 

Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Prawa i Administracji uzyskały uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, a Wydział Biologii i Biotechnologii - do doktoryzowania. Wydział Medycyny Weterynaryjnej uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Owocem reorganizacji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa było zdobycie naukowej kategorii A oraz uzyskanie oceny wyróżniającej PKA. Jest to jedyny wydział geodezyjny w Polsce z tak silną pozycją naukową i edukacyjną – podkreślił rektor.

Instytucjonalnym wyróżnieniem za jakość kształcenia pochwalić się może Wydział Biologii i Biotechnologii. Za kształcenie na kierunku rybactwo ocenę wyróżniającą otrzymał także Wydział Nauk o Środowisku.

Absolwenci kierunku lekarskiego zdobyli pierwsze miejsce w kraju na państwowym Lekarskim Egzaminie Końcowym, pozostawiając za sobą renomowane uczelnie medyczne.

UWM został liderem badań nad monitorowaniem środowiska kosmicznego. W Bałdach uruchomiono pierwszą w Polsce stację radioastronomiczną, należącą do europejskiego systemu LOFAR.

Kontynuujemy proces zwiększania samodzielności finansowej wydziałów i już są tego pierwsze efekty: poprawa sytuacji finansowej. Aby mieć charakter trwały – musi być wykorzystana prorozwojowo. Następnym naszym celem będzie zapewnienie wkładu własnego w projektach wpisanych do Kontraktu Terytorialnego Województwa. Jest to wydatek rzędu 50 mln złotych – mówił prof. R. Górecki.

- Podobnie jak wszystkie uczelnie w kraju borykamy się z niżem demograficznym, ale mimo zapaści miniona rekrutacja na studia stacjonarne zakończyła się sukcesem. Liczba przyjętych na studia pozostała na poziomie ubiegłego roku – poinformował z satysfakcją rektor.

Następnie zwrócił uwagę na to, że UWM od kilku lat dostosowuje ofertę dydaktyczną i program badawczy do potrzeb gospodarki i społeczeństwa. Zacieśnia też współpracę z samorządami. Powołamy niebawem 4 wspólne zespoły robocze. Najbliższy okres jest szczególnie ważny dla rozwoju Uniwersytetu, ponieważ musimy podjąć strategiczne decyzje dotyczące finansowania unijnego. UWM zgłosił 5 projektów do Kontraktu Terytorialnego o wartości ok. 233 mln zł. Te ogromne środki są szansą dalszego dynamicznego rozwoju i prowadzenia badań na dobrym poziomie.

UWM jest liderem dużego programu innowacyjnego Technologia dla Jakości Życia „EnFoodLife”. Obecnie, wraz z 16 innymi polskimi jednostkami naukowymi opracowujemy projekt, którego jednym z głównych warunków jest współpraca z podmiotami gospodarczymi.

- Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany dotyczące finansowania szkół wyższych wymagają od nas zwiększenia aktywności w aplikowaniu o granty badawcze oraz podjęcia działań na rzecz umiędzynarodowienia kształcenia i badań naukowych. Postęp w tym zakresie zaczyna być widoczny: coraz więcej naszych naukowców jest rozpoznawalnych na arenie światowej nauki, zarówno ze względu na bardzo dobre publikacje naukowe, jak też innowacje. Dla przykładu: czworo młodych naukowców z naszego Uniwersytetu znalazło się w gronie 180 laureatów 4. edycji programu Top 500 Innovators – przypomniał rektor.

Jest też duży postęp w prowadzeniu badań na Wydziale Nauk Medycznych. O ich wysokim poziomie świadczą artykuły publikowane w uznanych, renomowanych czasopismach medycznych.

Aby pobudzić kadrę do jeszcze większej aktywności, władze uczelni nieustannie dopracowują system motywacyjny. Wprowadziły np. projakościowy system wynagradzania pracowników, polegający na przyznawaniu wynagrodzenia uzależnionego od wyników pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Profesor R. Górecki pochwalił się także sukcesami UWM w sferze kształcenia. Od 2012 r. utworzyliśmy 18 kierunków kształcenia, w tym 5 o profilu praktycznym. W tworzeniu nowych kierunków, np. technologia drewna, broker innowacji w przemyśle spożywczym, administracja i cyfryzacja czy logopedia dostosowaliśmy naszą ofertę do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Dostosowaliśmy programy do wymagań rozporządzeń dotyczących jakości kształcenia. Efektem tego są bardzo dobre wyniki akredytacji: w tym roku otrzymaliśmy 9 pozytywnych ocen, z których 3 zakończyły się wyróżnieniem (1 instytucjonalna i 2 programowe).

Uniwersytet usprawnia nieustannie swoje systemy informatyczne w zarządzaniu jakością. Wprowadziliśmy nowe narzędzia.

- Cieszy zaangażowanie kolejnych wydziałów w umiędzynarodowienie oferty kształcenia. Już 9 kierunków proponuje kształcenie w języku obcym. Naszym kolejnym zadaniem jest zdynamizowanie współpracy z uczelniami zagranicznymi np. uniwersytetem w Offenburgu. Jako uczelnia podejmujemy również wyzwanie przygotowania międzynarodowych studiów doktoranckich - przedstawił rektor.

Następnie rektor zaprezentował zadania na przyszłość. Jest to budowa nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych. Projekty są już przygotowane i mamy pozwolenie na budowę. Kontynuujemy projekt Green University, a co za tym idzie poprawę architektury budynków uniwersyteckich. Planujemy wytyczyć w Kortowie ścieżki rowerowe i spacerowe zintegrowane z miejskimi. Uzyskaliśmy dofinansowanie 9,5 mln zł na remont stadionu. Planujemy też poprawę i modernizację ujeżdżalni oraz nową halę do tenisa. Kontynuujemy prace nad utworzeniem ogrodu botanicznego i mającym w nim powstać Centrum Przyrodoleczniczym.

Wszystkie nasze plany udaje się z sukcesem realizować, czego dowodem jest to, że pod koniec października otworzymy Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności.

Po przedstawieniu zamierzeń rektor zwrócił się do młodzieży akademickiej.

- Serdecznie witam was w murach naszej uczelni. Życzę Wam z całego serca, abyście zdobyli u nas oczekiwane wykształcenie, ale przede wszystkim abyście nauczyli się samodzielnego, kreatywnego myślenia. Mam nadzieję, że w swojej aktywności dołączycie do Waszych kolegów z Samorządu Studenckiego, którym serdecznie dziękuję za zaangażowanie w budowaniu dobrego wizerunku Uniwersytetu, za wszystkie działania go promujące.

Drodzy Studenci, macie niecodzienne warunki w naszym pięknym kampusie, możecie w pełni korzystać z życia studenckiego, aktywnie je współtworząc poprzez działalność w klubach studenckich, zespołach tanecznych, chórach, kołach naukowych i licznych sekcjach sportowych. Oby lata studenckie przyniosły wam najcenniejsze wartości i najpiękniejsze przeżycia.

Serdeczne życzenia kieruję również do pracowników naszej uczelni. Zarówno nauczycielom akademickim jak i pracownikom administracji i obsługi życzę wiele radości i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Rok Akademicki 2015/16 ogłaszam za otwarty - zakończył rektor.

Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku. Wybrani studenci z poszczególnych wydziałów zostali przez rektora pasowani. Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie doktorantów I roku.

Rozpoczęcie roku akademickiego tradycyjnie wiąże się z wręczeniem odznaczeń państwowych i uczelnianych. Podczas uroczystości z rąk Mariana Podziewskiego wojewody warmińsko-mazurskiego najbardziej zasłużeni pracownicy UWM odebrali Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi przyznane przez prezydenta RP. Kilkanaście osób otrzymało Medale Komisji Edukacji Narodowej, a 3 osoby odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”. Jubileuszowe medale w podziękowaniu za współpracę z UWM rektor wręczył przedsiębiorcom, a odchodzącym na emeryturę profesorom – podziękowania

W ich imieniu oraz parlamentarzystów głos zabrał prof. Tadeusz Iwiński.

- Tak naprawdę to liczy się nie wiek uniwersytetu, lecz jakość. UWM bardzo się rozwinął. Gratuluję medycynie sukcesu na Lekarskim Egzaminie Końcowym. Nauka jest jak korytarz, który coraz bardziej się rozszerza. Jest pokarmem dla rozumu, którego nam zawsze za mało - podkreślił parlamentarzysta.

Głos zabrał również Marian Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski. - Jestem dumny z naszej uczelni - powiedział m.in.

Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa zauważył, że w ostatnich latach na UWM sukces gonił sukces. Uniwersytet jest motorem rozwoju regionu. Wykorzystał możliwości w pozyskiwaniu środków unijnych w 100%. - Bardzo mocno inspiruje różne sfery życia w regionie, a nawet w Polsce- poinformował marszałek.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna stwierdził, że uczelnia wpisuje się dynamicznie w rozwój miasta. Nie byłoby rozwoju miasta bez Uniwersytetu. - Dalszy rozwój Olsztyna będzie ściśle związany z UWM - obiecał.

- Panie prezydencie, czekamy na Aleję Uniwersytecką - zaapelował w wystąpieniu Paweł Stefanowicz, przewodniczący RUSS.

Uroczystość inauguracji zakończył wykład dr. Olafa Gajla, dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie pt. „Informatyka w badaniach naukowych”.

- Bez informatyki rozwój nauki jest niemożliwy – dowodził. - Zalecam jednak utrwalanie myśli naukowej także na papierze, bo nie wiadomo, co będzie z Internetem, a papirusy przetrwały 2 tys. lat i się je czyta. Przytoczył także satyryczne przykłady automatycznego wykorzystania programów komputerowych do pisania publikacji i wyboru recenzentów.

lek

w kategorii