Dr hab. Radosław Gross laureatem Nagrody Prezydenta Olsztyna

Radosław Gross na mównicy
Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii jest przyznawana co 2 lata od 2011 roku. Laureatem ostatniej edycji został dr hab. Radosław Gross, prof. UWM z Instytutu Historii UWM.

To forma docenienia pracy naukowej związanej z historią ziem położonych między Niemnem a dolną Wisłą, szczególnie w XX wieku. Prof. Radosław Gross został wyróżniony za pracę zatytułowaną „Przemiany gospodarcze wsi na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956”.

- Do tej pory nie ukazała się monografia, którą poświęcono problematyce przemian gospodarczych wsi na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej. Książka Radosława Grossa może stanowić punkt wyjścia do badań nad dziejami rolnictwa po 1945 r. na obszarze Warmii i Mazur, a także ziem włączonych do Polski w 194 r. Z monografii dowiadujemy się, że dyrektywny system zarządzania państwem, nieliczący się z lokalną specyfiką, zdecydował o nieracjonalnych kierunkach przemian gospodarczych wsi na Warmii i Mazurach. Polityka rolna podporządkowana doktrynie komunistycznej i bieżącym celom politycznym doprowadziła do nadmiernej eksploatacji chłopskich gospodarstw, odpływu wielu osadników, rozrostu terytorialnego deficytowych majątków państwowych i w efekcie przyczyniła się do niskiej wydajności produkcji. Struktura rolna wykształcona na Warmii i Mazurach do 1956 r. oparta na ogromnym odsetku użytków rolnych znajdujących się w państwowej administracji przetrwała aż do likwidacji państwowych gospodarstw rolnych w pierwszej połowie lat 90. XX w. Likwidacja ich, jak wiemy, pociągnęła za sobą ogromne skutki społeczne - mówił w laudacji prof. Andrzej Korytko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prof. Radosław Gross jest historykiem, badaczem dziejów najnowszych. Zajmuje się historią gospodarczą i społeczną, dziejami Warmii i Mazur oraz badaniem kultur pamięci. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

- To ze wszech miar wartościowa i potrzebną monografia. Zdaniem znawców tematu jest to praca niezbędna dla badaczy powojennych dziejów Warmii i Mazur, zajmujących się nie tylko historią gospodarczą - podkreślił prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Badania historii gospodarczej to niezbyt wdzięczny obszar badawczy. Od lat nie ma mody na prowadzenie takich badań. Lepiej „sprzedają się” dziś Żołnierze Wyklęci, szeroko rozumiana historia polityczna czy wojskowości dodał pro. Korytko.

Nagroda im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego została przyznana 6. raz.

Źródło UM Olsztyna, opr. lek

 

w kategorii