Green Team pomoże wdrożyć politykę zrównoważonego rozwoju

Kortowo, zdjęcie z lotu ptaka
Diagnoza i proponowanie działań wdrażających na uczelni politykę zrównoważonego rozwoju to główne zadania Green Team - nowego zespołu doradczego przy rektorze UWM. Zespół chce również zaktywizować i zachęcić do współpracy społeczność akademicką.

Lista wyzwań

- Uczelnia jest instytucją, która swój rozwój powinna wiązać z wyznacznikami będącymi normą w całym świecie. Wyznacznikami takimi są między innymi cele zrównoważonego rozwoju (SDG – przyp. red.) – wyjaśnia dr hab. Andrzej Kucner z Instytutu Filozofii, przewodniczący Green Team.

We wrześniu 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 związanych z nimi szczegółowych zadań. Wyłonione priorytety zawarła w tzw. Globalnej Agendzie 2030 wytyczającej kierunki działań rządów i społeczeństw. Te działania pozwalają aktywnie włączać w procesy rozwojowe wszystkie grupy społeczne, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego.

Główne założenia zrównoważonego rozwoju to:

 1. Koniec z ubóstwem
 2. Zero głodu
 3. Dobre zdrowie i jakość życia
 4. Dobra jakość edukacji
 5. Równość płci
 6. Czysta woda i warunki sanitarne
 7. Czysta i dostępna energia
 8. Wzrost gospodarczy i godna praca
 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 10. Mniej nierówności
 11. Zrównoważone miasta i społeczności
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 13. Działania w dziedzinie klimatu
 14. Życie pod wodą
 15. Życie na lądzie
 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 17. Partnerstwa na rzecz celów.

- Będziemy dążyć do realizacji wszystkich 17 celów, bo działamy w słusznej sprawie i właściwie część z nich już wdrażamy, gdyż wynikają one z przyjętej strategii rozwoju UWM. Na których szczególnie chcemy się skupić? Na pewno na takich, które zakładają współpracę i realizację działań na bazie zasobów, które posiadamy, z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne, przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zmniejszenia ilości odpadów, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Realizowane przez nas przedsięwzięcia będą miały znaczący wpływ na rozwój Uniwersytetu w wielu aspektach jego funkcjonowania: od gospodarczego po edukacyjny, społeczny i środowiskowy – podkreśla Adriana Faraś-Bąk, zastępczyni kanclerza uczelni.

Green Team zaprasza kreatywnych

We wszystkich działaniach związanych z wdrażaniem polityki zrównoważonego rozwoju, władze uczelni wspierać będzie Green Team, czyli uniwersytecki Zespół ds. realizacji celów zrównoważonego rozwoju powołanyjako gremium doradcze decyzją rektora UWM z 1 września br. Zespołem kieruje dr hab. Andrzej Kucner. Od czego "zielony zespół" rozpocznie działania?

- Przede wszystkim chcemy utworzyć kanały informacji, aby wiedzę o efektach już wdrożonych celów zrównoważonego rozwoju zebrać w jednym miejscu i przygotować raport. Chcemy pokazać, co już zostało zrobione, co robimy i czym musimy się zająć – wylicza dr Kucner.

Zespołowi, który działa pod przewodnictwem dr. Kucnera, zależy, żeby w opracowanie rozwiązań dla Uniwersytetu włączyli się przedstawieciele społeczności UWM.

- Stąd pomysł na organizację JAM UWM, czyli jednodniowej ogólnoakademickiej imprezy projektowej. Zaplanowaliśmy ją w listopadzie. Do tego czasu zbierzemy zespoły reprezentujące wszystkie grupy tworzące akademicką wspólnotę. Zależy nam na tym, aby współtworzyć rozwiązania z całym środowiskiem akademickim. Stawiamy na autentyczne zaangażowanie – podkreśla Andrzej Kucner.

W czasie jamu uczestnicy będą działać zgodnie z ideą design thinking. Kilkugodzinna burza mózgów ma pozwolić zespołom zdiagnozować problemy społeczne oraz zagrożenia dla środowiska, a także - co ważne - opracować pomysły stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesności.

Wszystkie informacje dotyczące procedury zgłoszeń i udziału w spotkaniu w odpowiednim czasie zostaną wysłane do pracowników i studentów.

Uniwersytet odpowiedzialny

Wiele wątków z założeń polityki zrównoważonego rozwoju zostało już zawartych w strategii rozwoju UWM, którą przedstawił Senatowi uczelni prof. Jerzy Przyborowski, rozpoczynając swą rektorską kadencję. W przyjętym przez Senat programie rozwoju Uniwersytetu zapisano m.in. postulat wprowadzenia zintegrowanego zarządzania z ograniczeniem ilości papieru, sortowaniem odpadów, stosowaniem recyklingu czy wdrożenia nowoczesnego modelu zarządzania kompetencjami pracowników, budującego kulturę jakości.

- Uniwersytet powinien być organizacją, która prowadzi badania uwzględniające wymagania wynikające z SDG i działa, trzymając się tych wyznaczników jako reguł, np. włączając ludzi w procesy zarządzania. Ma też budować odporność na zmiany klimatyczne - zaznacza przewodniczący Green Team. I dodaje: - Musimy szukać chętnych i zwolenników myślących podobnie, widzących, że w takim działaniu tkwi wspólne dobro.

Green Team tworzą: dr hab. Andrzej Kucner (przewodniczący), dr hab. inż. Renata Marks-Bielska, prof. UWM, dr Piotr Wasyluk, dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Adriana Faraś-Bąk, Magdalena Burczyńska, Marta Wangin, Andrzej Przegrocki, reprezentant Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM.

mah

w kategorii